joi, 29 septembrie 2011

COMUNICATUL nr. 41 din 29.09.2011

ANUNŢ:
pentru membrii SCMD care au activat în inspectoratele de jandarmi sau situaţii de urgenţă

Anexăm MODELUL DE CERERE adresat unităţilor din cadrul M.A.I. pentru comunicarea ordinelor de trecere în rezervă a colegilor noştri recent înscrişi în SCMD.
Modelul se adresează celor care au funcţionat în cadrul inspectoratelor judeţene de jandarmi şi inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, cărora nu li s-au comunicat ordinele de trecere în rezervă.
Cererea se depune fie personal, cu luarea unui număr de înregistrare, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Răspunsul la cerere trebuie primit în termen de maxim 30 de zile.

Anexă:

INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE JANDARMI .........................
sau
INSPECTORATUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ..........................

Domnului inspector şef

Subsemnatul (grad în rezervă/nume şi prenume) .............................. domiciliat în ................. str. ................. nr. ................, posesor al C.I. seria ....... nr. .........., cu CNP ........................, formulez prezenta cerere prin care solicit comunicarea ordinului de trecere în rezervă cu data de 15.09.2011.
Menţionez faptul că am fost pus la dispoziţie începând cu data de .......................... Ulterior, cu data de ............................. am fost trecut în rezervă, ca urmare a măsurilor de reorganizare a unităţii şi a reducerii unor funcţii din statul de organizare, fără a mi se comunica ordinul prin care s-a dispus această măsură.

Semnătura
Data:

miercuri, 28 septembrie 2011

COMUNICATUL nr. 40 din 28.09.2011

ADRESAT CELOR INTERESAŢI ÎN PĂSTRAREA
CUMULULUI PENSIEI CU SALARIUL
(anularea Cap. IV/ Legea nr.329/2009)

Datorită faptului că Tribunalul Municipiului Bucureşti a procedat la disjungerea cauzei comune promovată de SCMD avută pe rol şi trimiterea cauzelor individuale la instanţele teritoriale din ţară, SCMD adoptă următoarea cale de urmat:
1. Cabinetul de avocatură Graziela Bârlă a promovat recurs pentru petenţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov cu termen de judecată 11.01.2012 la Curtea de Apel Bucureşri.
2. Pentru dosarele disjunse în teritoriu (650 de dosare), asigurarea asistenţei se va face prin intermediul notelor de concluzii scrise, administrării de probe şi susţinerii unor excepţii, doar în varianta scrisă, cu excepția susţinerii cauzelor pe rol doar la câteva tribunale.
3. Pentru ceilalţi membrii de sindicat, care nu susţin în mod personal cauzele la tribunalele teritoriale, se va proceda la înaintarea de cereri de intervenţie în nume propriu, cereri care se vor depune în faza procesuală a recursului la procesul din municipiul Bucureşti. Data la care se vor înainta aceste cereri se va comunica în timp util. Modelul cererii de intervenţie va fi postat pe pagina Departamentului Juridic la o nouă secţiune ,,Sentinte favorabile SCMD -Legea nr.329/2009". Aici se vor posta şi sentinţele favorabile date până în prezent de instanţele de judecată, unor reclamanţi din ţară în dosare cu această cauză.
4. Cereri de intervenţie vor formula toți membrii SCMD care au trebuit să renunțe la pensie sau salariu. Momentul trimiterii se va comunica de Departamentul Juridic.(paragraf modificat)
5. Preşedinţii de filiale, care au membrii de sindicat în cauzele privind cumulul pensie-salariu (anularea Cap. IV / Legea nr.329/2009) vor comunica la Departamentul Juridic, prin e-mail, toate citaţiile primite de membrii de sindicat pentru a se cunoaşte numărul dosarelor şi termenele de judecată şi a se putea depune la dosare documentele specificate la alin.2.
6. Strategia SCMD în aceste procese se va comunica la Alba Iulia cu ocazia desfășurării lucrărilor CNR. (paragraf adăugat)

DEPARTAMENTUL JURIDIC

luni, 26 septembrie 2011

COMUNICATUL nr. 39 din 26.09.2011

Membrii de sindicat care sunt în posesia DECIZIILOR DE REVIZUIRE și doresc să formuleze pe calea ordonanței președințiale, cereri de suspendare a aplicării acestor decizii, sunt rugați să contacteze, după caz, cei din București și Jud. Ilfov, Departamentul Juridic, iar cei din provincie, prin președinții de filiale, avocații actuali care îi reprezintă și asistă deja în dosarele pe rol pentru anularea deciziilor de recalculare sau revizuire a pensiilor.

DEPARTAMENTUL JURIDIC – 26.09.2011

COMUNICATUL nr.38 din 26.09.2011

ÎNȘTIINȚARE
Către
Președinții filialelor din municipiul București și județele Giurgiu, Vrancea, Prahova, Ilfov, Dâmbovița din subordonarea Casei de Avocatură Costel Gâlcă și Răzvan Vasiliu.
Avocatul Răzvan Vasiliu, care reprezintă SCMD în procesele pentru anularea deciziilor de revizuire, a transmis SCMD următoarele precizări privind documentele colectate de la filiale pentru anularea deciziilor de revizuire:
1 – reclamantul achită un singur onorariu, indiferent de numărul de decizii de revizuire primite;
2 – pentru anularea primei decizii de revizuire, reclamantul depune la filială setul de documente cunoscut. Dacă ulterior, primește și alte decizii de revizuire și dorește să le conteste la tribunal, urmează procedura de contestare a fiecărei decizii în parte la comisia de contestații pensii, urmând ca la filială să depună NUMAI copii de pe decizia de revizuire, contestația trimisă la comisia de contestații pensii și răspunsul primit de la această comisie. Aceste documente se depun în dosarul deschis deja pentru anularea primei decizii de revizuire.

DEPARTAMENTUL JURIDIC – 26.09.2011

joi, 22 septembrie 2011

O NOUA VICTORIE

Veste de ultim moment: VICTORIE SI LA CURTEA DE APEL PLOIESTI.
Informatie transmisa de avocatul RAZVAN VASILIU.

La Ploiesti s-au castigat 8 actiuni in recurs, de catre membrii de sindicat din Filiala Targoviste a SCMD, pe Pasul 1 b).

Deciziile de recalculare a pensiilor militare sunt astfel anulate definitiv si irevocabil.

COMUNICATUL nr. 37 din 22.09.2011

Pentru persoanele disponibilizate şi trecute în rezervă din M.A.I. începând cu data de 15.09.2011, care îşi manifestă dorinţa de a deveni membrii ai SCMD, în sarcina preşedinţilor de filiale cad următoarele responsabilităţi:

I – Înscrierea în sindicat a acestor persoane:
Acte solicitate la înscriere:
1- copie după cartea de identitate;
2- copie după ordinul de trecere in rezervă;
3- persoanelor cărora nu li s-au comunicat ordinele de trecere în rezervă, dar au primit adeverinţe sau fişe de lichidare, li se vor solicita copie xerox după unul din aceste documente şi declaraţie olografă pe proprie răspundere, în care să se precizeze că începând cu 15 septembrie 2011 persoana în cauză este trecută în rezervă. Declaraţia va fi datată şi semnată;
4- se va solicita cotizaţia anuală de 120 lei, cu prezentarea dovezii achitării sumei direct în contul SCMD, precum şi alte documente prevăzute la înscriere;

II – Furnizarea de informaţii:
a) Persoanelor înscrise în SCMD li se vor prezenta informaţii în legătură cu accesarea site-lui SCMD (Departamentul Juridic şi pagina filialei) pentru a lua cunoştinţă despre statutul sindicatului şi preocupările curente ale acestuia.
b) Pentru cei care au primit ordin de trecere în rezervă, SCMD va avea iniţiativa promovării de acţiuni în instanţele de judecată competente, având ca obiect anularea concursurilor de selecţie şi a ordinelor de trecere în rezervă.
c) Pentru cei cre nu au primit ordinele, acţiunile vor fi introduse după primirea acestora. Aceste persoane vor fi informate să aducă ordinele primite la preşedintele filialei, cât mai urgent.

SCMD va încerca să negocieze onorariile avocaţilor într-o limită rezonabilă. Onorariile vor fi suportate de către fiecare petent.

În cursul săptămânii 26.09. – 01.10.2011, SCMD va finaliza strategia de urmat împreună cu avocaţii colaboratori din Bucureşti. Preşedinţii filialelor vor fi informaţi deîndată cu concluziile discuţiilor purtate.

NOTĂ:
Preşedinţii filialelor din ţară sunt rugaţi să contacteze, cu prioritate, avocaţii care ne reprezintă în dosarele privind anularea deciziilor de recalculare/revizuire în scopul de ai consulta dacă sunt dispuşi să preia şi cazurile noilor membrii de sindicat recent disponibilizaţi din MAI. Despre decizia acestor avocaţi, rugăm să fie informat TELEFONIC Departamentul Juridic în cel mai scurt timp.

DEPARTAMENTUL JURIDIC

miercuri, 14 septembrie 2011

COMUNICATUL nr. 36 din 14.09.2011

ANUNŢ FOARTE IMPORTANT!
Până la ora actuală colegii noştri de la filiala Râmnicu Vâlcea au avut câştig de cauză la Tribunalul Vâlcea în 114 acţiuni.
Dar cea mai mare VICTORIE a Filialei SCMD Râmnicu Vâlcea, în premieră, a fost obţinută la Curtea de Apel Piteşti, unde la 23 de cauze a fost respins recursul intentat de ministere, dându-se astfel câştig de cauză colegilor noştri.
HOTĂRÂRILE CURŢII DE APEL PITEŞTI SUNT DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE!

Honor et patria! Vae victis!

DEPARTAMENTUL JURIDIC – 14.09.2011

marți, 6 septembrie 2011

COMUNICATUL nr. 35 din 06.09.2011

ÎN ATENȚIA FILIALELOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Începând cu data de 06.09.2011 pentru cei care depun plicuri cu documente pe procesele de revizuire, se adaugă la cele 10 documente specificate în GHIDUL CU DEMERSURILE PENTRU ANULAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE următorul înscris:

CERTIFICAT

Prin prezentul înscris certific că numitul(a) ..........................................................................................................., cu CNP nr. ....................................................... este membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate din data de ...................................................., filiala nr. ....... sector .................. București, fiind implicit beneficiar al clauzelor contractuale de asistență juridică dintre președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate col. (r) dr. DOGARU Mircea și SCPA Costel GÂLCĂ și Răzvan VASILIU.
Prezentul înscris s-a eliberat pentru a fi folosit în instanța de judecată.
Președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate

Col. (r) dr. DOGARU MIRCEAAcest document se completează la filială și se prezintă la Secretariatul General pentru semnare și ștampilare.
Fără acest înscris nu se preia plicul cu documentele pe revizuire.
Pentru persoanele care au deja deschise acțiuni în instanță și pentru care trebuie depus acest înscris, Secretariatul General va stabili cu casa de avocatură SCPA Costel Gâlcă și Răzvan Vasiliu o procedură de eliberare a documentului.
DEPARTAMENTUL JURIDIC