vineri, 27 aprilie 2012

Model de contestatie la executare


Tribunalul ………………………

Sectia a …….. Conflicte de munca si asigurari socialeDOMNULE  PRESEDINTE 

          Subsemnatul …………………………………………. domiciliat in …………………….., str........................ nr............bl..........sc.....ap......., cnp.......... ……………….., posesor al CI/BI seria ……. nr …………., eliberat de ………….., la data de  …………….., in calitate de contestator, in  contradictoriu  cu  Casa de pensii  sectoriala   a …………  cu sediul in ………………..,  str. …………….., nr. …, sector …., (in continuare creditor) formulez prezenta:CONTESTATIE LA  EXECUTARE

a Deciziei de regularizare nr………. din …………. privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlul de prestatii de asigurari sociale (in continuare titlu executoriu), comunicata la data de …………. conform dispozitiilor art. 403 C.Pr. Civ.  

Pana la solutionarea pe fond a contestatiei la executare, solicit instantei sa suspende punerea in aplicare a titlului executoriu, cu aplicarea dispozitiilor art. 403 alin. (1) si (3) C.Pr.Civ.

In cazul in care instanta va admite contestatia la executare, solicit aplicarea dispozitiilor art. 244, alin (1), pct 1 C.Pr.Civ. in sensul suspendarii dispozitiilor prevazute in decizia de regularizare sus mentionata, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a Dosarului civil nr. ……/……/…………, aflat pe rolul ………………. (se mentioneaza instanta),  care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire a pensiei nr …………… din ………….., emisa de Casa de pensii sectoriala a …………. Dovada existentei dosarului de anulare a deciziei de revizuire o fac prin Certificatul de grefa anexat.

MOTIVELE DE  FAPT

         Decizia de regularizare nr. ……  din ………….  a stabilit, in conformitate cu prevederile art 6 alin. (1) si (2) din OUG nr. 1/2011 si in baza Deciziei de revizuire nr …….. din  ……………., (pe care o anexez in copie) ca in perioada ……………………… s-au platit si incasat necuvenit drepturi de pensie in suma totala ……….. lei determinata conform buletinului de calcul anexat.

In temeiul art. 179  si art. 181 din Legea nr. 263/2010 s-a dispus recuperarea de la beneficiar (titularul deciziei de revizuire) a  sumei de  ……….  lei, reprezentand drepturi incasate necuvenit in perioada …………………………….., cu mentiunea ca anexa la decizia de regularizare nu contine intervalul de timp in care se va face recuperarea sumei de bani si rata lunara aferenta.

Aceasta regularizare reprezinta o noua diminuare a pensiei subsemnatului cu ……….. lei (…..% din cuantumul net al pensiei revizuite) si cu …….. lei (…...% din cuantumul net al pensiei stabilite la data pensionarii in baza legii anterioare Legii nr. 119/2010).

Fata de aceasta noua diminuare, consider ca ea este nejustificata si in consecinta formulez prezenta contestare la executare a Deciziei de regularizare  nr ….. din ………., intrucat o instanta de judecata nu s-a pronuntat cu privire la nulitatea  deciziei de revizuire emisa de Casa de pensii sectoriala a ……….., actiune care face obiectul dosarului nr.   ………….., cu termen de judecata la ………….., la sediul ………….. (Tribunal sau Curte de Apel)

In temeiul dispozitiilor art. 402, alin (2) C. Pr. Civ solicit instantei sesizate sa ceara de indata Casei de pensii sa depuna la dosarul cauzei copiile actelor care au stat la baza calcului cuantumului deciziei de revizuire si de regularizare, avand in vedere stransa legatura de cauzalitate intre cele doua acte.

Apreciez ca cererea mea privind contestatia la executare si suspendare a Deciziei de regularizare nr. ………….. din …………… pana la solutionarea definitiva si irevocabila a contestarii deciziei de revizuire este prevazuta de dispozitiile art. 244, alin (1), pct 1, C.Pr.Civ. si este justificata din urmatoarele considerente: prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea recupera. Precizez ca aceasta regularizare imi creeaza in mod direct si nemijlocit doua componente urgente: lipsa mijloacelor de intretinere, ce va determina o degradare a calitatii vietii si sanatatii subsemnatului, respectiv imposibilitatea de a-mi achita lunar debitele pe care le am la ………………, pe care le dovedesc cu inscrisurile anexate (acest paragraf se dezvolta de fiecare petent in parte in functie de situatia concreta).

Mentionez ca la data la care am contractat aceste credite, pensia pe care o aveam pana la momentul decembrie 2010 era in cuantum de …….. fata de ……………, cat va rezulta in urma regularizarii. Tin sa precizez faptul ca aceasta regularizare va dura o perioada de timp suficient de lunga pentru ca eu sa pot face obiectul unor executari silite ale bunurilor mobile si imobile ce-mi apartin ca urmare a neachitarii la timp a debitelor (indiferent de natura lor: plata intretinerii, utilitati, rate banci etc. se dezvolta de catre fiecare petent, in functie de situatia sa concreta. Copiile actelor care sustin cererea se vor adauga la anexe)

Precizez ca nu detin alte venituri suplimentare care sa acopere aceasta noua scadere a cuantumului pensiei in procent de ……..%, ca urmare a Deciziei de regularizare.TEMEIUL  DE DREPTImi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 403 C.proc. civ. si art. 172 si 173 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat.

In sprijinul cererii mele arat ca pana in prezent s-au pronuntat hotarari judecatoresti, unele definitive si irevocabile (la Curtile de Apel din Ploiesti, Timisoara si Bucuresti), care atesta temeinicia contestarii deciziilor de revizuire emise de casele de pensii sectoriale, precum si solutii de suspendare a deciziilor de regularizare pana la solutionarea pe fond a contestatiei la executare (TM Bucuresti), motiv pentru care consider ca regularizarea pensiei mele nu poate fi pusa in aplicare pana cand nu se constata existenta sau inexistenta nulitatii  Deciziei de revizuire, pe care am contestat-o.

Fata de cele prezentate, solicit instantei admiterea prezentei cereri si suspendarea Deciziei de regularizare nr………  din …………., emisa de casa de pensii sectoriala a …….. pana la judecarea definitiva si irevocabila a dosarului nr.  …………, privind Decizia de revizuire, conform art.244 C.Pr.Civ.Anexez in probatiune, in exemplarele necesare comunicarii (2 exemplare):

 • Copia Deciziei de regularizare (incl anexa)  nr……..…din …………
 • Copia plicului in care s-a primit decizia
 • Copia actului de identitate
 • Copia Deciziei de revizuire, ultima varianta (numai prima fila)
 • Copia Deciziei initiale de pensionare (cea valabila in dec 2010
 • Copiile taloanelor de pensii corespunzatoare fiecarei decizii
 • Certificatul de membru SCMD
 • Etc.


NOTA: Pana la primul termen de judecata voi depune si Certificatul de grefa din care sa rezulte existenta pe rolul instantei a dosarului ce are ca obiect contestarea Deciziei de revizuire.Data …………………….                                     Semnatura …………….DOMNULUI  PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI  ……………….    
joi, 26 aprilie 2012

Vesti imbucuratoare din Justitie!


Astăzi, la Tribunalul Municipiului București instanța din completul nr.C4-U, a admis suspendarea deciziei de regularizare nr.1758/21.03.2012, până la soluționarea contestației în instanță împotriva deciziei de revizuire, ce face obiectul dosarului civil nr.58520/3/2010, cu motivarea că soluția referitoare la contestarea în instanța a deciziei de regularizare, depinde de soluția ce se va adopta în dosarul de revizuire, respectiv existența sau inexistența debitului datorat.
DEPARTAMENTUL JURIDIC – 24.04.2012


marți, 24 aprilie 2012

GHIDUL ACTIVITĂȚILOR MEMBRULUI S.C.M.D. PENTRU SUSPENDAREA EXECUTĂRII DECIZIEI DE REGULARIZARE EMISĂ DE CASA DE PENSII SECTORIALĂ


SECŢIUNEA 1
REPREZENTAREA PRIN: CASA DE AVOCATURĂ
 GÂLCĂ COSTEL SAU GRAZIELA BÂRLĂ
Membrii SCMD care doresc sa deschida actiunea prin avocat se vor prezenta la sediul acestora avand asupra lor urmatoarele documente in 3 xerocopii, asffel:
 • Decizia de regularizare (inclusiv anexa);
 • Plicul in care s-a primit decizia de regularizare;
 • Actul de identitate;
 • Decizia de revizuire, ultima varianta (numai prima fila)
 • Decizia veche de pensionare (cea valabila in dec 2010, eventual si un talon din dec 2010)
SECŢIUNEA a 2-a
REPREZENTAREA  PRIN: CONSILIERII JURIDICI AI SCMD

            În baza prevederilor legale și a practicii instanței bucureștene, prezentăm următorul GHID, prin care se dorește ca fiecare membru SCMD să cunoască pașii de urmat pentru contestarea în instanță a deciziilor de regularizare. *Acest algoritm, se poate aplica și de filialele din țară, conform practicii instanțelor teritoriale și în acord cu avocatul local desemnat.
            Activități de realizat:
1 – Ce trebuie făcut înainte de primirea deciziei de regularizare?
       a) - cumpărarea a trei dosare din carton cu şină;
       b) - xerocopierea următoarelor documente, în trei exemplare:
           - decizia de pensionare (cea valabilă în decembrie 2010), inclusiv talonul de pensie
                 aferent lunii dec. 2010;
           - decizia de revizuire, ultima variantă (numai prima filă), faţă de care s-au calculat
               sumele ce urmează a fi restituite, inclusiv talonul de pensie corespunzător;
           - actul de identitate (copie alb-negru);
            - acte justificative – contracte bancare, cu operatori de telefonie, CASCO, chitanţă
               întreţinere, factură energie electrică, gaze, abonament metrou, etc., prin care să se
               demonstreze cheltuielile casei;
      c) – ridicarea de la Dep. Juridic al SCMD a Certificatului de membru şi a unei
               Împuterniciri, amândouă format prestabilit,  semnate şi ştampilate de preşedintele
               SCMD;
      d) - completarea cererii pentru eliberarea certificatului de grefă de la TMB (modelul acestei
            cereri poate fi procurat de la: xerox-ul arhivei tribunalului; descărcat de pe site-ul    
            SCMD/Dep. Juridic/ la sfârşitul prezentării modelului de ,,Contestaţie la executare”;
            direct de la Dep.Juridic;
      e) - cumpărarea timbrului judiciar de 0,15 lei - timbru judiciar de 0,15 lei poate fi procurat de   
            la oficiul postal din incinta TMB sau de la oricare alt oficiu postal);
      f) - plata taxei judiciare de timbru de 1 leu - se achita la administratia financiara a sectorului   
            de domiciliu, cu exceptia sectorului 2 - care se poate achita si la oficiul postal din incinta
            TMB:
2) Ce se face după primirea deciziei de regularizare?
Termenul max. de contestare este de 15 zile calendaristice de la data comunicarii (data de pe plic - ştampila postei). Se constituie 3 dosare identice. Astfel
       a) se face o copie după decizia de regularizare (numai prima filă), după anexa (tabelul) cu
           sumele de restituit şi după plicul în care s-a primit decizia de regularizare;
       b) se completează CONTESTAŢIA LA EXECUTARE, conform modelului SCMD afişat pe
           site-ul sindicatului (atenţie la calculele efectuate).
            Aceste documente, împreună cu cele menţionate la pct.1) lit.b) şi d) constituie documentele minime obligatorii ce compun un dosar.
În cazul în care membrul de sindicat nu a ridicat de la Dep. Juridic certificatul de membru şi împuternicirea, acestea se depun la dosarul cauzei la primul termen de judecată de consilierul juridic al SCMD, care vă reprezintă în instanţă.              
3) Unde se depun documentele?
Cu cele trei dosare şi cererea pentru eliberarea certificatului de grefă (la care se ataşează timbrul judiciar şi dovada plăţii taxei judiciare de timbru), vă deplasaţi la Tribunalul Municipiului Bucuresti (TMB) şi depuneţi:
             - la arhiva tribunalului – cererea de eliberare a certificatului de grefă, cu timbrul judiciar şi dovada plăţii taxei judiciare de timbru. Certificatul de grefa se ridică în zilele de marti si joi, doar de catre titular.;  
             - la registratura tribunalului - cele trei dosare pentru înregistrare. Două rămân la tribunal şi unul în posesia membrului de sindicat, care este predat la Dep. Juridic.
4) Ce se îmtâmplă la Dep. Juridic după predarea dosarului?
            Consilierii juridici evaluează dosarul, posibil să vi se ceară şi alte documente de completare, un număr de telefon, se înregistrează dosarul în evidenţa Dep. Juridc şi se ataşează alte documente considerate ca necesare. În preziua termenului de judecată veţi fi contactat de consilierul juridic care vă reprezintă în instanţă pentru ultimele precizări.
5) Cum aflaţi de stadiul desfăşurării procesului?
            Stadiul îl aflaţi de la preşedintele filialei. Dep. Juridic actualizează situaţia cu soluţiile dispuse de instanţele de judecată. Această situaţie se transmite la preşedintele filialei din sectorul respectiv. S-a adoptat această comunicare, deoarece operaţiile tehnice de urmărire, înregistrare şi clasare a dosarelor la nivelul Dep. Juridic, sunt numeroase şi nu permit şi dialogul cu fiecare membru.
6) Cum trebuie să înţelegem cauţiunea?
            Ea poate fi dispusă de instanţă într-un procent de 10% din suma de restituit. Se plăteşte NUMAI la CEC Bank la sediul din Calea Victoriei, într-un cont special pentru cauţiuni. Cuaţiunea se restituie petentului NUMAI dacă s-a câştigat procesul pentru anularea deciziei de revizuire. Pierderea procesului, ca urmare a Deciziei civile a Curţii de Apel Bucureşti, cu caracter definitiv şi irevocabil, are drept efect nerestituirea cauţiunii, aceasta făcându-se venit la bugetul de stat.   
            Nedepunerea cautiunii în procentul sau valoarea dispuse de instanță se sanctionează cu respingerea (anularea) actiunii.
7) Cum procedați după ce instanța a suspendat definitiv și irevocabil decizia de regularizare?
            În această situație, contestatorul solicită un certificat de grefă, cu soluția instanței, pe care îl depune la casa de pensii sectoriala, în baza căruia aceasta este obligata sa suspende efectele deciziei de regularizare, practic să nu mai oprească acele sume lunare considerate venituri necuvenite.

Șeful Departamentului Juridic al SCMD

Lt. col. (r)
               Caloian MONICA

Nota nr.16 din 24.04.20121 - Informam membrii de sindicat ca in dosarul nr. 12050/3/2012 la termenul din 20.04.2012, instanta a admis suspendarea titlului executoriu pina la solutionarea pe fond actiunii privind contestatia de executare a deciziei de regularizare. Reamintim că o soluție asemănătoare s-a dat și în dosarul nr.11713/3/2012 cu termen de soluționare la 18.04.2012 în care petentul s-a reprezentat.
 2 – Reamintim faptul că membrii de sindicat pot opta pentru suspendarea deciziilor de regularizare atit  pentru Casa de avocatură Galca Costel, cat și pentru Casa de avocatură Graziela Barlă, in condițiile onorariilor precizate. 

SEF DEPARTAMENT JURIDIC

luni, 23 aprilie 2012

CONCLUZII REIESITE DIN DESFASURAREA PRIMELOR PROCESE PE REGULARIZARE LA T.M.B.       Din pregatirea si desfasurarea proceselor de pe rolul T.M.B. din perioada 13-20.04.2012, au rezultat urmatoarele concluzii:
-          Depunerea dosarelor la registratura instantei, in 3 exemplare, cuprinzand contestatia la executare si anexele aferente, s-a facut cu oarecare dificultate din cauza aglomeratiei. Operatiunea se desfasoara zilnic incepand cu ora 08.30;
-          Certificatele de grefa se pot ridica in zilele de marti si joi, doar de catre titular, dupa ce in prealabil s-a solicitat eliberarea acestuia prin cerere, la care s-a atasat dovada platii taxei judiciare de timbru de 1 leu (se achita la Administratia Financiara a sectorului de domiciliu, cu exceptia Sectorului 2 - care se poate achita si la oficiul postal din incinta TMB) si timbru judiciar de 0,15 lei (acesta poate fi procurat de la oficiul postal din incinta instantei sau de la oricare alt oficiu postal);
-          In baza art. 403, alin. (4) C.Pr.Civ. instanta poate stabili o cautiune de 10% din valoarea sumei ce face obiectul cererii. Din practica a rezultat ca aproape toate completele au dispus aceasta cautiune, care se depune in contul: 25336.0101 / .411.582874.3155988.RON  Cod IBAN:RO82CECEB31870RON3155988 numai la CEC Bank, sediul central din Calea Victoriei (langa magazinul Victoria). Aceasta suma de bani se restituie in cazul in care se castiga procesul. Sanctiunea nedepunerii cautiunii este anularea (respingerea) actiunii in instanta;
-          In pofida lipsei practicii in domeniu (nu s-au mai contestat pana in prezent decizii de regularizare ca titluri executorii), completele de judecata sunt receptive la solicitarile depuse de contestatori, in sensul constatarii existentei unei pagube iminente si care nu se poate recupera, in conditiile in care s-ar retine concomitent doua sume de bani din cuantumul pensiei, respectiv suma aferenta procesului de revizuire si cea din procesul de regularizare, ambele contestate in instanta. Acest lucru va contitui un argument in plus pentru completele de judecata in vederea unei solutii favorabile;
-         Vestea buna a acestei perioade este solutia data prin incheierea de sedinta din data de 18.04.2012, in Dosarul civil nr. 11713/3/2012, cand instanta a dispus suspendarea executarii efectelor deciziei de regularizare, acordand termen pentru solutionarea pe fond a contestatiei. Aceasta solutie permite contestatorului sa solicite si sa ridice un certificat de grefa pe care sa-l depuna la Casa de pensii sectoriala, in baza caruia aceasta este obligata sa suspende efectele deciziei de regularizare (cu conditia ca solutia instantei sa nu fie atacata cu recurs).
NOTA: Pentru detalii, legate de fiecare dosar in parte, va puteti adresa birourilor operative ale filialelor SCMD din Bucuresti, care primesc de la Departamentul juridic, situatia la zi a stadiului solutionarii dosarelor in instanta.

miercuri, 11 aprilie 2012

Anunt in legatura cu Deciziile Curtii Constitutionale nr 223 si 224 din 15.03.2012 (CAS 5,5%)


Din verificarile facute la casele de pensii sectoriale rezulta faptul ca suma de 640 lei, retinuta abuziv incepand cu 01.01.2011 pana in prezent, se va restitui celor in drept, in baza unor ordine interne, dupa ce motivarea celor doua decizii va fi publicata. In consecinta, membrii SCMD nu trebuie sa faca nici un demers pentru recuperarea respectivei sume de bani.
Consilier juridic,
Col. (r) Vasile MIHAI

joi, 5 aprilie 2012

IN ATENTIA MEMBRILOR SCMD CARE AU PRIMIT DECIZII DE REGULARIZARE A PENSIILORANUNT IMPORTANT
       Membrii SCMD care au primit decizii de  regularizare privind “recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale” si doresc sa conteste aceste documente cu titlu executoriu la instanta de judecata (prin actiuni separate)  in termen de 15 zile  calendaristice de la data comunicarii (data de pe stampila  postei), pot opta pentru una din urmatoarele trei variante:
1.     Reprezentarea prin avocatul care a formulat actiunea in anulare a Deciziei de revizuire. Casa de avocatura Gilca&Vasiliu a stabilit insa urmatorul  onorariu, per persoana: 300 ron+tva (pentru membrii SCMD) si 1000 ron+tva (pentru actiuni individuale, in afara SCMD). Onorariul stabilit de Cabinetul de avocatura Graziela Barla este de 300 ron+tva.
2.     Reprezentarea prin consilierii juridici ai SCMD (numai pentru membrii de sindicat): Cheltuielile ocazionate de reprezentarea in instanta  au fost stabilite la valoarea de 50 ron, per persoana. Precizam ca reprezentarea in instanta pentru actiunile formulate in alte localitati decat Bucuresti se poate face de catre consilierii juridici ai filialelor in baza unor delegatii semnate de presedintele SCMD sau de catre consilieri juridici ai SCMD din Bucuresti cu conditia acoperirii cheltuielilor de transport, la fiecare termen de judecta.
3.     Reprezentarea personala. Membrii SCMD au si aceasta optiune, in baza modelului de contestatie/cerere de chemare in judecata oferit de sindicat.

Instanta competenta este cea la care s-a deschis/se afla actiunea de baza (contestarea deciziei de revizuire), respectiv tribunalul teritorial (TMB - in cazul Bucurestiului si jud. Ilfov), sectia conflicte de munca. Solutia data in instanta este supusa cailor de atac, iar onorariile acopera si aceasta faza procesuala.

Membrii SCMD care doresc sa deschida actiunea prin avocat se vor prezenta la sediul acestora avand asupra lor urmatoarele documente in 3 xerocopii, asffel:
 • Decizia de regularizare (incl anexa)
 • Plicul in care au primit decizia
 • Actul de identitate
 • Decizia de revizuire, ultima varianta (numai prima fila)
 • Decizia veche de pensionare (cea valabila in dec 2010, eventual si un talon din dec 2010)
Membrii de sindicat care doresc sa fie reprezentati de consilierii juridici ai SCMD, vor depune personal la instanta, in doua exemplare, documentele precizate mai sus, la care se adauga cererea de chemare in judecata (a carui model este prezentat mai jos), certificatul de membru SCMD si certificatul de grefa obtinut de la instanta unde se afla pe rol dosarul privind decizia de revizuire a pensiei. Pe al treilea exemplar al dosarului, registratura instantei va aplica stampila de primire a documentelor, cu mentiunea datei respective, numarului de inregistrare a dosarului si termenul fixat de instanta. La depunere este obligatoriu sa prezentati, in original, actul de identitate. Dosarul inregistrat la instanta (ex nr. 3) se va preda la Departamentul Juridic al SCMD.
Modelul de contestare/cererea de chemare in judecata (contestarea se face direct in instanta, in termen de 15 zile de la comunicare) se afla mai jos:

………………………………………………………………………………………………

Tribunalul ………………………
Sectia a …….. Conflicte de munca si asigurari sociale

DOMNULE  PRESEDINTE 
          Subsemnatul …………………………………………. domiciliat in …………………….., str........................ nr............bl..........sc.....ap......., cnp.......... ……………….., posesor al CI/BI seria ……. nr …………., eliberat de ………….., la data de  …………….., in calitate de contestator, in  contradictoriu  cu  Casa de pensii  sectoriala   a …………  cu sediul in ………………..,  str. …………….., nr. …, sector …., (in continuare creditor) formulez prezenta:

CONTESTATIE LA  EXECUTARE
a Deciziei de regularizare nr………. din …………. privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlul de prestatii de asigurari sociale (in continuare titlu executoriu), comunicata la data de …………. conform dispozitiilor art. 403 C.Pr. Civ.  
Pana la solutionarea pe fond a contestatiei la executare, solicit instantei sa suspende punerea in aplicare a titlului executoriu, cu aplicarea dispozitiilor art. 403 alin. (1) si (3) C.Pr.Civ.
In cazul in care instanta va admite contestatia la executare, so0licit aplicarea dispozitiilor art. 244, alin (1), pct 1 C.Pr.Civ. in sensul suspendarii dispozitiilor prevazute in decizia de regularizare sus mentionata, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a Dosarului civil nr. ……/……/…………, aflat pe rolul ………………. (se mentioneaza instanta),  care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire a pensiei nr …………… din ………….., emisa de Casa de pensii sectoriala a …………. Dovada existentei dosarului de anulare a deciziei de revizuire o fac prin Certificatul de grefa anexat.
MOTIVELE DE  FAPT
         Decizia de regularizare nr. ……  din ………….  a stabilit, in conformitate cu prevederile art 6 alin. (1) si (2) din OUG nr. 1/2011 si in baza Deciziei de revizuire nr …….. din  ……………., (pe care o anexez in copie) ca in perioada ……………………… s-au platit si incasat necuvenit drepturi de pensiei in suma totala ……….. lei determinata conform buletinului de calcul anexat.
In temeiul art. 179  si art. 181 din Legea nr. 263/2010 s-a dispus recuperarea de la beneficiar (titularul deciziei de revizuire) a  sumei de  ……….  lei, reprezentand drepturi incasate necuvenit in perioada …………………………….., cu mentiunea ca anexa la decizia de regularizare nu contine intervalul de timp in care se va face recuperarea sumei de bani si rata lunara aferenta.
Aceasta regularizare reprezinta o noua diminuare a pensiei subsemnatului cu ……….. lei (…..% din cuantumul net al pensiei revizuite) si cu …….. lei (…...% din cuantumul net al pensiei stabilite la data pensionarii in baza legii anterioare Legii nr. 119/2010).
Fata de aceasta noua diminuare, consider ca ea este nejustificata si in consecinta formulez prezenta contestare la executare a Deciziei de regularizare  nr ….. din ………., intrucat o instanta de judecata nu s-a pronuntat cu privire la nulitatii  deciziei de revizuire emisa de Casa de pensii sectoriala a ……….., actiune care face obiectul dosarului nr.   ………….., cu termen de judecata la ………….., la sediul ………….. (Tribunal sau Curte de Apel)
In temeiul dispozitiilor art. 402, alin (2) C. Pr. Civ solicit instantei sesizate sa ceara de indata Casei de pensii sa depuna la dosarul cauzei copiile actelor care au stat la baza calcului cuantumului deciziei de revizuire si de regularizare, avand in vedere stransa legatura de cauzalitate intre cele doua acte.
Apreciez ca cererea mea privind contestatia la executare si suspendare a Deciziei de regularizare nr. ………….. din …………… pana la solutionarea definitiva si irevocabila a contestarii deciziei de revizuire este prevazuta de dispozitiile art. 244, alin (1), pct 1, C.Pr.Civ. si este justificata din urmatoarele considerente: prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea recupera. Precizez ca aceasta regularizare imi creeaza in mod direct si nemijlocit doua componente urgente: lipsa mijloacelor de intretinere, ce va determina o degradare a calitatii vietii si sanatatii subsemnatului, respectiv imposibilitatea de a-mi achita lunar debitele pe care le am la ………………, pe care le dovedesc cu inscrisurile anexate (acest paragraf se dezvolta de fiecare petent in parte in functie de situatia concreta).
Mentionez ca la data la care am contractat aceste credite, pensia pe care o aveam pana la momentul decembrie 2010 era in cuantum de …….. fata de ……………, cat va rezulta in urma regularizarii. Tin sa precizez faptul ca aceasta regularizare va dura o perioada de timp suficient de lunga pentru ca eu sa pot face obiectul unor executari silite ale bunurilor mobile si imobile ce-mi apartin ca urmare a neachitarii la timp a debitelor (indiferent de natura lor: plata intretinerii, utilitati, rate banci etc. ( se dezvolta de catre fiecare petent, in functie de situatia sa concreta. Copiile actelor care sustin cererea se vor adauga la anexe)
Precizez ca nu detin alte venituri suplimentare care sa acopere aceasta noua scadere a cuantumului pensiei in procent de ……..%, ca urmare a Deciziei de regularizare.

TEMEIUL  DE DREPT

Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 403 C.proc. civ. si art. 172 si 173 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat.
In sprijinul cererii mele arat ca pana in prezent s-au pronuntat hotarari judecatoresti, unele definitive si irevocabile (la Curtile de Apel din Ploiesti, Timisoara si Bucuresti ), care atesta temeinicia contestarii deciziilor de revizuire emise de casele de pensii sectoriale, precum si solutii de suspendare a deciziilor de regularizare pana la solutionarea pe fond a contestatiei la executare (TM Bucuresti), motiv pentru care consider ca regularizarea pensiei mele nu poate fi pusa in aplicare pana cand nu se constata existenta sau inexistenta nulitatii  Deciziei de revizuire, pe care am contestat-o.
Fata de cele prezentate, solicit instantei admiterea prezentei cereri si suspendarea Deciziei de regularizare nr………  din …………., emisa de casa de pensii sectoriala a …….. pana la judecarea definitiva si irevocabila a dosarului nr.  …………, privind Decizia de revizuire, conform art.244 C.Pr.Civ.

Anexez in probatiune, in exemplarele necesare comunicarii (2 exemplare):
 • Copia Deciziei de regularizare (incl anexa)  nr……..…din …………
 • Copia plicului in care s-a primit decizia
 • Copia actului de identitate
 • Copia Deciziei de revizuire, ultima varianta (numai prima fila)
 • Copia Deciziei initiale de pensionare (cea valabila in dec 2010
 • Copiile taloanelor de pensii corespunzatoare fiecarei decizii
 • Certificatul de membru SCMD
 • Etc.

NOTA: Pana la primul termen de judecata voi depune si Certificatul de grefa din care sa rezulte existenta pe rolul instantei a dosarului ce are ca obiect contestarea Deciziei de revizuire.

Data …………………….                                     Semnatura …………….

DOMNULUI  PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI  ……………….    

_____________________________________________________________

Observatie:  
Petentii care nu apeleaza la serviciile avocatilor vor depune la instanta si cereri pentru certificatele de grefa. 
Va prezentam mai jos modelul unei astfel de cereri (pe care il puteti gasi, de asemenea, la sediul SCMD sau la instanta):

Tribunalul Municipilui Bucuresti
Secţia a VIII-a Civila
Dosar nr. …………………………..
Termen: …………………………….DOMNULE PREŞEDINTE,

          Subsemnatul/a ………………………………….. nascut/a  la …………………………, cu domiciliul în ………………………….. Str…………………………..…. Nr. …..   posesor al CI/BI seria …… Nr ………….. CNP …………………………….. , membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate,in calitate de reclamant in dosarul nr............................ al acestei instante, cu termen de judecata la data de ..………………, va rog sa-mi aprobati  

ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE GREFA
din care sa rezulte existenta pe rolul instantei a acestui dosar.
Mentionez ca certificatul solicitat imi este necesar la solutionarea dosarului nr.  ……………………..
aflat pe rolul Tribunalului Municipiului Bucuresti, avand ca obiect suspendarea executarii silite in baza titlului executoriu, respectiv a Deciziei de regularizare nr. ……….. din ……… emisa de Casa de pensii sectoriala a ………………………….
Temeiul de drept:
Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 148 C.Pr.Civ.
Anexez alaturat chitanta de plata a taxei judiciare de timbru si timbru judiciar.

Semnatura …………………….                                                            Data ……………


DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI