vineri, 27 iulie 2012


IN ATENTIA REZERVISTILOR PROVENITI DIN MApN!
          Pe cupoanele de pensii din luna iulie a.c.,  Casa sectoriala de pensii a MApN a introdus urmatoarea formulare: “Solda gradului detinut este cuprinsa in punctajul pensiei dumneavoasra”.
Din motive mai mult decat evidente, pensionarii militari nu au inteles practic despre ce e vorba, deoarece  propozitia respectiva contine o contradictie in termeni: Solda nu are nimic de a face cu punctajul! Ori e solda fara punctaj, ori e punctaj - dar  in acest caz nu vorbim de solda!
          Formularea respectiva a fost facuta cu scopul de a pacali pe cei creduli, in sensul ca “vedeti, noi va recunoastem statutul de militar in rezerva,  care primeste o solda”. Jalnica incercare a celor care s-au straduit sa prosteasca lumea impotriva unei evidente dureroase (din pacate o componenta de baza a politicii regimului basescian actual!): Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N. ne considera si ne trateaza ca pe niste asistati sociali!
          In schimb, noua conducere a ministerului se straduie sa compenseze situatia in care se afla rezervistii prin adoptarea unor masuri ce au menirea sa contribuie la recastigarea statutului de militar in rezerva. Printre aceste masuri se numara si emiterea ordinului de mai jos:
ORDINUL nr. M.76. din 13 iulie 2012 privind instituirea legitimaţiei pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din M.Ap.N.

Având în vedere dispoziţiile art. 26 şi 100 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,in temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Se instituie legitimaţia pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere pensionari militari, provenite din Ministerul Apărării Naţionale, denumită în continuare legitimaţie.
(2)Legitimaţia se emite şi pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere, foşti pensionari militari de invaliditate din cauza unor accidente în serviciu ori a unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat,
Art. 2
Legitimaţia se emite în scopul facilitării accesului în spaţiile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, destinate serviciilor medicale, refacerii capacităţii de muncă sau cazării, precum şi activităţilor recreative, sportive şi culturale, în condiţiile stabilite prin actele normative specifice în domeniu.
Art. 3
Legitimaţia certifică provenienţa cadrului militar din Ministerul Apărării Naţionale, gradul militar şi funcţia avute la data trecerii în rezervă sau direct în retragere.
Art. 4
Legitimaţia este compusă din două file confecţionate din carton plastifiat în exterior, cu dimensiunile standard şi culoarea legitimaţiei militare pentru cadrele militare în activitate, cuprinzând datele din modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
CAPITOLUL II: Emiterea şi evidenţa legitimaţiilor la trecerea în rezervă sau direct în retragere
Art. 5
Emiterea legitimaţiei se face, la solicitarea cadrelor militare, de către structura care iniţiază trecerea în rezervă sau direct în retragere, concomitent cu celelalte demersuri pe linie de personal efectuate la încheierea raporturilor de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale.
Art. 6
Legitimaţia se înmânează titularului, în cadru solemn, odată cu comunicarea ordinului/decretului de trecere în rezervă sau direct în retragere.
Art. 7
Evidenţa legitimaţiilor se ţine nominal, pe serii şi numere, în registre ale căror modele sunt similare celor pentru evidenţa legitimaţiilor cadrelor militare în activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2002*, cu modificările şi completările ulterioare, de către:
*Ordinul nr. M. 105/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.
a)unitatea emitentă, pentru cadrele militare care se trec în rezervă sau direct în retragere din unitatea respectivă;
b)centrele militare pe raza cărora domiciliază respectivele cadre militare trecute în rezervă sau direct în retragere.
Art. 8
În termen de 30 de zile de la data trecerii în rezervă sau direct în retragere, unităţile militare comunică, în scris, situaţia legitimaţiilor eliberate următoarelor structuri:
a)centrelor militare pe raza cărora domiciliază posesorii acestora;
b)Direcţiei calitatea vieţii personalului, numai pentru cadrele militare trecute direct în retragere.
CAPITOLUL III: Emiterea şi evidenţa legitimaţiilor pentru cadrele militare aflate în rezervă sau în retragere
Art. 9
(1)Pentru cadrele militare prevăzute la art. 1, aflate deja în rezervă sau în retragere la data intrării în vigoare a prezentului ordin, emiterea legitimaţiei se face, la solicitarea scrisă a acestora, de către centrele militare pe raza cărora domiciliază respectivele cadre militare.
(2)În termen de 30 de zile de la data emiterii legitimaţiei pentru cadrele militare în retragere, precum şi la scoaterea din evidenţă ca rezervişti şi trecerea în retragere, centrele militare au obligaţia de a comunica, în scris, Direcţiei calitatea vieţii personalului situaţia legitimaţiilor emise.
Art. 10
Evidenţa legitimaţiilor prevăzute la art. 9 se ţine de către centrele militare emitente, în registre ale căror modele sunt similare celor pentru evidenţa legitimaţiilor cadrelor militare în activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 11
(1)Legitimaţia i se retrage titularului în următoarele situaţii:
a)în situaţia degradării militare, renunţării la cetăţenia română sau retragerii cetăţeniei române;
b)la preschimbarea legitimaţiei.
(2)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), legitimaţia poate fi retrasă de către centrul militar pe raza căruia domiciliază cadrul militar în rezervă sau în retragere, cu avizul organului de specialitate care asigură asistenţa juridică a respectivului centru militar.
Art. 12
Legitimaţiile pierdute sau furate vor fi declarate nule şi publicate în Buletinul administrativ al Ministerului Apărării Naţionale, cheltuielile fiind suportate de către titularul legitimaţiei.
Art. 13
(1)Regulile de completare a legitimaţiei sunt similare celor pentru completarea legitimaţiilor cadrelor militare în activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2002, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul modelului legitimaţiei.
(2)Pentru funcţiile care nu sunt libere la publicare se vor înscrie echivalentele acestora, stabilite conform reglementărilor în vigoare.
Art. 14
Cererile privind necesarul de legitimaţii se transmit, ierarhic, de către structurile emitente Direcţiei calitatea vieţii personalului, până la sfârşitul lunii august, pentru anul următor.
Art. 15
Fondurile destinate confecţionării legitimaţiilor se prevăd în proiectul de buget de către directorii programelor majore/ordonatorii de credite şi se repartizează Centrului tehnic-editorial al armatei, în calitate de utilizator de credite.
Art. 16
Tipărirea şi numerotarea legitimaţiilor se realizează de către Centrul tehnic-editorial al armatei, pe baza solicitărilor transmise de Direcţia calitatea vieţii personalului.
Art. 17
Aplicarea timbrului sec şi difuzarea imprimatelor legitimaţiilor către emitenţi se asigură prin grija Direcţiei calitatea vieţii personalului.
Art. 18
Şeful Direcţiei personal si mobilizare si şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului pot emite, în comun, precizări pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.
Art. 19
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul apărării naţionale,
Corneliu Dobriţoiu
ANEXĂ: Legitimaţia pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 518 din data de 26 iulie 2012

vineri, 20 iulie 2012

Nota 2052/20.07.2012Nota  
Nr. 20  (2052) din 20 .07.2012
Publica

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoana de contact: Col (r) V. Mihai
Telefon:073 660 1110
E-mail: scmdjuridic@yahoo.comSubiect:
         Probleme rezultate in urma sedintei Comisiei guvernamentale din 19.07.2012
 Continut:
 Ieri, 19.07.2012, la Cercul Militar Bucuresti a avut loc a treia şedinţa comisiei guvernamentale de elaborare a noii legi privind pensiile militare de stat.
Departamentul Juridic al SCMD a prezentat propria conceptie cu privire la rezolvarea situaţiei categoriilor de pensionari rezultate prin efectul Legii nr.119/2010 şi OUG nr.1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011.
Punctul de vedere exprimat de SCMD a fost insusit, atât de d-na consilier Simona Sirbu, care urmează a aprofunda propunerile noastre, cât şi de cei mai mulţi dintre cei prezenţi în sală, atat cadre militare in activitate cat si in rezerva, de la MApN si MAI. S-a considerat că este soluţia cea mai realistă de rezolvare juridică a nedreptăţilor făcute, care sa poata fi acceptate si de autoritatile in drept sa aprobe proiectul legislativ.
S-au menţionat poziţiile publice ale unor reprezentanţi din actuala guvernanţă, respectiv afirmarea următoarelor doua etape: prima, care a fost deja materializata - stoparea regularizării pensiilor celor cu pensii diminuate – prin adoptarea Legii nr.112/2012; a doua etapă vizează repunerea în drepturile avute anterior lunii decembrie 2010, propusa de la 01.01.2013 – urmează a se rezolva.
Concretizarea din punct de vedere legislativ se poate face:
- fie prin includerea problematicii militarilor rezervişti în noua lege a pensiilor militare de stat, într-un singur capitol;
- fie prin emiterea unei ordonanţe de urgenţă, care se poate adopta mai devreme decât legea propriu-zisă. Această situaţie impune corelarea la sistemul de actualizare al pensiilor militare din noua lege şi asimilarea pensiilor repuse în plată şi a celor recunoscute ca drepturi legal câştigate ca pensii militare de stat.

Va prezentăm, în rezumat, poziţia şi propunerile SCMD: 
,,Astfel, prin R-E-E-V-A-L-U-A-R-E (sau un termen echivalent), şi nu prin recalculare, repararea nedreptăţilor se poate face în modul următor:
- prima categorie de pensionari (pensionari cu pensii diminuate), trebuie REPUSĂ ÎN DREPTURILE DIN DECEMBRIE 2010. Este procedura juridică cea mai SIMPLĂ, EFICIENTĂ ŞI JUSTĂ. Cele 32.000 de procese ale SCMD în instanţe asta cer: recâştigarea drepturilor amputate prin revizuire sau recalculare. Dacă instanţa decide în mod definitiv şi irevocabil să se pună în aplicare decizia investită cu titlu executoriu, nu această operaţiune s-ar executa de catre casa de pensii? Aici este vorba de revenirea la o situaţie anterioară, cu o posibilă actualizare, ca urmare a unor masuri de modificare a H.G. nr.1294/2001.
- a doua categorie (pensionari cu pensii mărite), presupune recunoaşterea cuantumului rezultat ca efect al operaţiilor de recalculare sau revizuire efectuate. Trebuie să funcţioneze principiul drepturilor câştigate. Cel mult, se pot stabili măsuri de reevaluare a unor documente care au stat la baza recalculării sau revizuirii pensiilor, ca posibilitate de a se fi produs erori din intenţie, neglijenţă, abuz de funcţie sau alte cauze. Dacă se trece la recalculare (principii, sistem de calcul, etc.), această categorie va fi cea care va da noii nemulţumiţi.  Operaţiile administrative care se fac sunt de verificare a documentelor din dosarul de pensie sub aspectul legalităţii, autenticităţii, oportunităţii, respectării condiţiilor de formă şi fond ale acestora.
- a treia categorie de pensionari (pensionarii pe Legea nr.263/2010) trebuie să facă obiectul unei analize mai ample şi serioase privind modul prin care pensiile pot fi revizuite prin adăugarea unor elemente favorabile de creştere.”
       
 SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica I. CALOIAN

vineri, 13 iulie 2012

ANUNT IMPORTANT
pentru membrii SCMD care au dosare pe regularizare


Ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 112/2012 cu privire la modificarea si completarea OUG nr. 1/2011, actiunile  de contestare a deciziilor de regularizare - emise de Casa sectoriala de pensii a SRI - deschise in instantele de judecata au ramas fara obiect. Intrucat in imensa majoritate a cazurilor instantele de judecata desi  au admis cererile contestatorilor, au suspendat judecarea cauzelor, acest fapt a condus la situatia imposibilitatii recuperarii imediate a cautiunii. In vederea recuperarii sumelor respective se impune repunerea cauzelor pe rolul instantelor de fond. In acest sens, contestatorii (mai putin cei care se afla in recurs) trebuie sa completeze si sa depuna la instante o CERERE DE REPUNERE PE ROL a cauzei, dupa modelul de mai jos:TRIBUNALUL ………………………………….           
SECTIA A ......... CIVILA
Dosar civil nr. ________/___/2012


DOMNULE PRESEDINTE,

         Subsemnatul(a) _________________________, domiciliat(a) în ____________, str. _______________nr.___, bl. ___, scara ___, et.____, ap.____, identificat(a) prin CI seria ___ nr._____________, eliberată de ______________ la data de _____________, CNP _______________________,  în calitate de contestator in cauza ce face obiectul dosarului nr._____/____/2012 aflat pe rolul Tribunalului ..................– Sectia a ........-a Civila, in contradictoriu cu intimata pârâta Casa Sectorială de Pensii a Serviciului Român de Informaţii, cu sediul în str. Piaţa Amzei nr.4, sector 1, Bucureşti, reprezentată de Oficiul Juridic – U.M.0198 Bucureşti, cu sediul în str.General  David Praporgescu nr. 24-26, sector  2, Bucureşti, va rog sa dispuneti

REPUNEREA PE ROL

a cauzei sus-mentionate , suspendata potrivit incheierii de sedinta la data de ____________________, in temeiul art.244 alin.1 pct.1 c.pr.civ., fixarea unui termen de judecata si sa dispuneti citarea partilor.
               Motivul cererii de repunere pe rol a cauzei este legat de disparitia cauzei care a condus la suspendarea judecatii, respectiv adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a Legii nr.112 din 04.07.2012 pentru modificarea si completarea art.7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul  pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.461 din 03.07.2012, publicata in Monitorul Oficial nr.457 din 06.07.2012, care a intrat in vigoare la 09.07.2012.
               Precizez ca in actiunea formulata, am contestat  executarea  Deciziei de regularizare nr. ______ din ________________, emisa de Casa Sectorială de Pensii a Serviciului Român de Informaţii,  invocand legatura de cauzalitate cu Decizia de revizuire nr.________ din _______________ emisa de aceeasi institutie si aplicarea art.244 alin. pct.1, C.pr.civ.
Intrucat prin Legea nr.112/2012, dupa alineatul 2 s-a introdus un nou alineat (3), cu urmatorul cuprins: „in situatia in care prin regularizarea pensiei prevazute la alin.1 rezulta sume de recuperat pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011, acestea nu se recupereaza , indiferent daca au fost sau nu emise decizii in acest sens”, actiunea pe care am formulat-o a ramas fara obiect, intrucat nu se mai recupereaza de catre Casa Sectorială de Pensii a Serviciului Român de Informaţii sumele pentru perioada ______________________ cuprinse in anexa la decizia de regularizare aminitita mai sus.
 In aceste conditii, suspendarea acestei actiuni civile in conformitate cu art.244 alin.1 pct.1 c.pr.civ, nu se mai sustine, drept urmare va rog:
- sa admiteti repunerea pe rol a dosarului civil nr. ________/3/2012,
- sa constatati ca in aceasta cauza sunt aplicabile dispozitiile  Legii nr.112 din 04.07.2012 pentru modificarea si completarea art.7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul  pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala,
- sa constatati ca Decizia de regularizare nr. ________ din ________________ emisa de Casa Sectorială de Pensii a Serviciului Român de Informaţii  nu-si mai produce efecte, iar actiunea privind contestatia la executare a acestei decizii  a ramas fara obiect,
- sa dispuneti restituirea cautiunii in suma de ______, achitata la CEC BANK ____________, la data de __________________, asa cum rezulta din consemnarea existenta la dosarul cauzei.
               In drept: art.245 C.pr.civ.
               Depun prezenta cerere in 2 exemplare, unul pentru instanta si unul pentru parata, in vederea comunicarii.
  
Data .....................                                           Semnatura .................................


 DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ……………………….. – SECTIA A ………. A CIVILA

joi, 12 iulie 2012

ANUNT FOARTE IMPORTANT

Redam mai jos decretul de promulgare si legea pentru  modificarea si completarea art. 7 din OUG nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala:Decretul 461 din 3 iulie 2012 (Decretul 461/2012)
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

   In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata,

Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:

   Articol unic. -
    Se promulga Legea pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
PRESEDINTELE ROMANIEI
TRAIAN BASESCU

Bucuresti, 3 iulie 2012.
Nr. 461.


LEGE nr. 112 din 4 iulie 2012
pentru modificarea şi completarea <LLNK 12011     1180 302   7 55>art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012
Data intrarii in vigoare : 9 iulie 2012


    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Articolul 7 din <LLNK 12011     1180 301   0 44>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin <LLNK 12011   165 10 201   0 18>Legea nr. 165/2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Sumele de plată se achită până cel târziu la data de 31 decembrie 2012."

    2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care prin regularizarea pensiei prevăzute la alin. (1) rezultă sume de recuperat pentru perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011, acestea nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens."

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                                  VASILE BLAGA


    Bucureşti, 4 iulie 2012.
    Nr. 112.