miercuri, 23 octombrie 2013

ALGORITMUL ACTIVITĂȚILOR PENTRU RESTITUIREA SUMELOR DE BANI REȚINUTE ABUZIV DE CASELE DE PENSII (varianta actualizata la 18.12.2013)In atentia membrilor SCMD: Toti membrii SCMD, care au primit decizii in baza Legii nr. 241/2013, intocmesc obligatoriu contestatii, indiferent daca au sau nu o actiune pe rol, la Tribunal sau Curtea de Apel, in orice cauza, in nume propriu sau prin reprezentare si se pot inscrie la actiunea pregatita de SCMD.

            Deoarece într-un anunț anterior s-au trasmis doar unele elemente generale privind hotărârea SCMD de a declanșa acțiuni pentru restituirea sumelor reținute abuziv și ilegal de casele de pensii sectoriale din drepturile de pensie ale membrilor SCMD, revenim cu detaliile tehnice de implementare a intenției cuprinse în:

ALGORITMUL ACTIVITĂȚILOR
PENTRU RESTITUIREA SUMELOR DE BANI REȚINUTE ABUZIV DE CASELE DE PENSII SECTORIALE DIN PENSIILE TITULARILOR DE ASEMENEA DREPTURI

            Secțiunile ALGORITMULUI:
             1Document contestat: deciziile de pensii pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013 – ,,vezi model contestație AICI”
            2Reclamanți: orice membru de sindicat cu plata cotizației la zi;
            3 Pârâți vor fi: Casele de Pensii Sectoriale si ministerele de resort;
            4Acțiuni  în instanță; actiuni succesive cuprinzand pana la 20 de membri SCMD, pe fiecare casă de pensii sectorială;
            5 - Termene depunere acțiuni: după efectuarea procedurii prealabile, care presupune contestarea lor la comisia de contestații a casei de pensii sectoriale.
a) Pentru membrii de sindicat din municipiul București
Termenul limită până la care pot fi depune acțiunile în instanță de către SCMD este în funcție de data la care fiecare membru reclamant a făcut contestația.
Contestarea deciziei pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013, se face după algoritmul cunoscut și utilizat la celelalte procese de până acum:
-  decizia se contesta în maxim 30 de zile de la primire la comisia de contestatii pensii a institutiei publice respective;
- se așteaptă răspuns de la comisia de contestații pensii în termen maxim de 45 de zile; în situația în care nu s-a primit răspuns în termenul de 45 de zile, în următoarele 30 de zile se depune acțiune la Trib. Mun. București;
- dacă în interiorul termenului de 45 de zile s-a primit răspuns de la comisia de contestații, atunci cele 30 de zile de depunere a acțiunii la Trib. Mun. București curg de la data primirii răspunsului înscris pe plicul de primire. La expirarea termenului de 45 de zile sau după primirea răspunsului, membrul de sindicat se prezintă, de urgenta, la Departamentul Juridic pentru înștiințare și depunerea eventualului răspuns.
            Este important a se parcurge această procedură prealabilă, deoarece:
-          dacă nu se parcurge, acțiunea reclamantului este respinsă ca inadmisibilă;
-          dacă se depune prea devreme, acțiunea este respinsă ca prematur introdusă;
-          dacă se depune peste termen, acțiunea reclamantului este respinsă ca tardiv introdusă.

b) Pentru membri de sindicat aparținând filialelor din țară
 Procedura de contestare este similară cu cea descrisă pentru membrii de sindicat din mun. București. Depunerea documentelor membrilor de sindicat, verificarea conformității acestora și expedierea la SCMD – Dep. Juridic, se face prin biroul executiv al filialei. Biroul executiv al filialei va acorda și consultanță privind procedura de contestare.
c) Pentru toti membrii de sindicat
Membrii de sindicat din tara sau din mun. Bucuresti, pot expedia documentele și direct la sediul central al SCMD, doar în cazuri excepționale, ca urmare a nefunctionarii birourilor operative ale filialelor sau altor factori care îi împiedică să se deplaseze la sediul filialei respective. Documentele se expediază, cu confirmare de primire, pe adresa punctului de lucru central al SCMD - Str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, cod postal 013152, Of P. nr 26.

    6 Documente ce trebuie întocmite și depuse:
           a) de Departamentul Juridic al SCMD la Trib. Mun. București:
               1  - acțiunea (cererea) adresată tribunalului;
               2   - tabelul nominal comun centralizator cu membrii de sindicat reclamanți (vezi conținut AICI);
               3  - dosare cu documetele probatorii și alte documente, printre care chitanțele privind suma depusă pentru susținerea cheltuielilor legate de promovarea acțiunii;
           b) de membrul de sindicat (la filiala de care aparține în cazul celor din provincie; la Dep. Juridic pentru cei din mun. București).
Atenție: Se depun/expediază imediat după sosirea confirmarii de primire de la Posta, ca urmare a expedierii contestației la comisia de contestații pensii.
Se fac copii de pe următoarele documente, în 4 exemplare fiecare document, scriindu-se pe fiecare copie ,,Conform cu originalul și se semnează :
1.      - copie după decizia emisă în temeiul Legii nr. 241/2013, plus copie după plic;
2.      - copie după contestația depusă la casa de pensii sectorială, plus copie după dovada de trimitere, respectiv confirmarea de expediere/primire de la poștă. Cei care depun contestația direct la casele de pensii, trebuie să aibă aplicată pe prima filă ștampila casei de pensii cu datele de înregistrare a contestației;
3.      - copie după răspunsul la contestația trimisă, plus copie plic aferent;
4.      - copie de pe prima decizie de revizuire a pensiei, și cuponul aferent (unii pensionari au primit decizii de revizuire începând cu martie 2011, iar alții începând cu decembrie 2011);
5.      - împuternicire scrisă din partea membrului de sindicat (2 exemplare)– vezi conținut AICI;
6.      - certificat de membru al sindicatului. Se elibereză de Secretariatul General al SCMD prin verificarea în baza de date centrală a calității de membru SCMD și se transmite direct Dep. Juridic. Nu se eliberează certificat pentru cel care are nu are plătită cotizația statutară, având drept consecință anularea posibilității de a deveni parte în proces ;
7        - chitanța de achitare a sumei necesare susținerii cheltuielilor cu promovarea acțiunii (1 exemplar). Lipsa chitanței nu dă dreptul de a deveni parte în proces;
8        - completarea urmatorului tabel in baza cupoanelor de pensii, iar in lipsa acestora prin asumarea raspunderii proprii pentru datele inscrise:
Tabel cuprinzand drepturile de pensie retinute subsemnatului in mod abuziv de catre
 Casa de Pensii Sectoriala a .........
    Cuantum brut diminuat  (lei)
Cuantum brut ,,Decizia nr. ....... din .............. de repunere în drepturi” (lei)
Diferențe brute de plată de restituit (lei)
0
1
2
3
4
Nr. crt.
Lună/an
Cuantum brut (lei)

TOTAL


Semnătură reclamant .................
* Tabelul este insotit de copii ale cupoanelor, care sustin tabelul, în 4 exemplare, acolo unde acestea exista.

Exemplu:
1
Martie 2011
3.000
4.100
1.100

Aprilie 2011
3.000
4.100
1.100

Mai 2011
2.700
4.100
1.400

Etc.
...
...........
...........

Iunie 2012
3.600
4.100
500
TOTAL sumă de restituit
4.100

În atenție:
-          Cuantumul brut din col.(2), corespunde cu valoarea brutului din rubrica ,,1. DREPTURI DE PLATĂ LUNA CURENTĂ” din cuponul de pensie;
-          La trecerea cuantumului brut din col.(2), se ține seama de regularizarea pensiei făcută în luna septembrie 2012, dacă a avut loc o asemenea regularizare. Deci cuantumul brut al pensiei devine egal pentru perioada pentru care s-a efectuat regularizarea;
-          Datele din col. (3) se scriu din decizia primita in luna octombrie, sectiunea B;
-          Datele din luna septembrie 2013 se regasesc in decizia primita in luna octombrie, sectiunea C;
9. Plic mare  pentru cele 4 seturi de documente, cu inscrierea in zona centrala a numelui si prenumelui, Casa de pensii sectoriala si filiala, in coltul din stanga sus termenele primirii deciziei, primirii contestatiei si a raspunsului la aceasta, iar in coltul din dreapta jos al plicului, numarul de telefon;
10. Copie dupa cartea de identitate.
7 Contribuție bănească proprie
Pentru susținerea cheltuielilor necesare promovării acțiunii – cumpărare dosare, xeropiere documente, multiplicare acțiune, legare dosare, plicuri, hârtie, tonere, etc., precum și alte cheltuieli neprevăzute apărute ca urmare a deciziei instanței de judecată, care sunt obligatorii, – fiecare membru de sindicat parte în proces, achita suma de 50 lei in contul colector al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol - RO41BRDE441SV79262374410, cu următoarele date: taxă proces; nume și prenume; CNP; filiala. Cheltuirea sumele colectate în cont funcționează pe principiul răspunderii solidare. În situația în care:
-          membrului de sindicat căruia i se refuză înscrierea pe tabel ca parte în proces, exclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către acesta a uneia din condițiile esențiale menționate mai sus, i se va restitui suma depusă, diminuată cu eventuale cheltuieli deja efectuate în contul său;
-          dacă după pronunțarea definitivă, de catre Curtea de Apel București, cheltuielile ocazionate de promovarea și susținerea procesului, sunt mai mici decât suma colectată, disponibilul se împarte la toți membrii parte a procesului, iar suma rezultată se transferă fiecăruia ca plată a cotizației pe anul respectiv.
*Pentru prelucrarea și constituirea dosarelor cu documentele tuturor reclamanților, Departamentul Juridic va solicita sprijinul filialelor din mun. București.

         SEF DEPARTAMENT JURIDIC,

         Col. (r) Caloian Monica

miercuri, 16 octombrie 2013

Cu privire la procesele aflate pe rolul Tribunalului Municipiului Bucuresti (TMB) preluate de la Casa de Avocatura Graziela Barla

Membrii SCMD nominalizati in tabelele de mai jos, contestatari in procesele aflate pe rol la Tribunalul Municipiului Bucuresti (TMB), sunt invitati sa se prezinte, pana la 01.11.2013, la Departamentul Juridic al SCMD, pentru punerea de acord asupra reprezentarii la termen sau pentru amanare. Masura vizeaza reprezentarea la procese de catre Departamentul Juridic al SCMD. Toti cei interesati in continuarea proceselor vor trebui sa faca dovada achitarii la zi a cotizatiei de membru SCMD, in caz contrar neputand fi reprezentati. Avand in vedere ca reprezentantii Departamentului Juridic isi desfasoara activitatea, in prima jumatate a zilei, de regula, la Tribunalul Municipiului Bucuresti, va rugam sa va programati intalnirea, sunand la  dl. Col. (r) STAICU NICOLAE, tel. 0736600989, sau la dl. Col. (r) State Ioan, tel. 0736600999.

marți, 15 octombrie 2013

ALGORITMUL DE CONTESTARE A DECIZIILOR DE PENSIE EMISE IN BAZA LEGII 241/2013


1.     Dupa primirea deciziei in temeiul L.241/2013, in functie de data consemnata pe stampila aplicata pe plic, aceasta se contesta personal de membrul de sindicat in 30 de zile la Comisia de Contestatii Pensii din cadrul ministerului (Modelul de constestatie il puteti descarca aici);
2.     In termen de 45 zile de la depunerea contestatiei, comisia urmeaza sa emita un raspuns – hotararea comisiei;
3.     In termen de 30 zile de la primirea hotararii Comisiei de Contestatii Pensii, in functie de data consemnata pe stampila aplicata pe plic, impotriva deciziei de pensie si hotararii comisiei se formuleaza actiune in instanta la sectia de conflicte de munca si asigurari sociale
4.     In cazul in care dupa 45 zile de la data contestatiei, nu se emite hotararea Comisiei de Contestatii Pensii, poate fi formulata actiune in instanta la sectia de conflicte de munca si asigurari sociale numai impotriva deciziei de pensie;
5.     Urmare a solicitarilor membrilor de sindicat, SCMD, in numele membrilor sai consemnati individual, care au cotizatia platita la zi, va promova o actiune comuna, iar solutia instantei va fi opozabila exclusiv celor care sunt enumerati in cuprinsul cererii de chemare in judecata. Pentru a figura individual in aceasta cauza este necesar ca fiecare membru de sindicat sa depuna la Departamentul Juridic 4 ex.in copie-conform cu originalul de pe decizia comunicata in temeiul L.241/2013+plic comunicare, de pe contestatie+ plic comunicare sau stampila care atesta primirea contestatie, de pe hotararea Comisiei de Contestatii Pensii+plic comunicare copie, de pe Decizia emisa inainte de decembrie 2010, de pe cartea de identitate (pe care se va trece si un numar de telefon de contact). Aceste documente vor fi insotite de o imputernicire scrisa din partea membrului de sindicat (model tip) si de un certificat de membru (eliberat de Secretariatul General al SCMD, model tip). Pentru acest demers, se va achita suma de 50 (cincizeci) lei la casieria SCMD.
6.     Documentele mentionate la punctul 5 vor fi aduse la SCMD in termen de 5 zile de la primirea hotararii Comisiei de Contestatii Pensii. Membrii SCMD din provincie pot achita suma de 50 lei in contul colector al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol - RO41BRDE441SV79262374410 si pot expedia prin posta sau curier documentele mentionate pe adresa punctului de lucru central al SCMD - Bd Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, Bucuresti, cod 013705.
7.     Date suplimentare se pot obtine la Secretariatul General al SCMD (privind evidenta si plata cotizatiei de membru, precum si eliberarea certificatului de membru SCMD) si de la Departamentul Juridic al SCMD (privind celelalte documente).

SEF DEPARTAMENT JURIDIC,

Col. (r) Caloian Monica

miercuri, 9 octombrie 2013

Comunicat

Din discutiile purtate cu membrii de sindicat, beneficiari ai dispozitiilor Legii 241/2013, a rezultat faptul ca au inceput sa fie comunicate decizii de pensie, in aplicarea acestui act normativ, de catre Casele Sectoriale de Pensii ale MApN si SRI.
In functie de problemele rezultate, dupa data de 15.10.2013, Departamentul Juridic va afisa pe blog un model de contestatie a acestor decizii.

SEF DEPARTAMENT JURIDIC,
Col. (r) Caloian Monica

Informare

Demersurile Departamentului Juridic legate de recunoasterea in instanta a dreptului pretins - acordarea de ajutoare in salarii compensatorii pentru cei pensionati in temeiul Legii 263, au inregistrat ieri, 08.10.2013, un prim succes. Astfel, Tribunalul Municipiului Bucuresti, Sectia a VIII-a, in Dosarul 22846/3/2013 a dispus admiterea cererii formulate de reclamant (prin SCMD) si obligarea petentului (MAI) la achitarea catre reclamant a unui ajutor egal cu cate 2 solde ale functiei de baza pentru fiecare an intreg ramas de la data trecerii in rezerva pana la limita de varsta de pensionare. 
Comunicam aceasta solutie favorabila pentru a preciza, inca odata, ca SCMD sustine in fata instantelor, alaturi de legislativ si autoritatile publice, interesele cadrelor militare disponibilizate, in rezerva si in retragere.

SEF DEPARTAMENT JURIDIC,
Col. (r) Caloian Monica

luni, 7 octombrie 2013

Informare de la Casa de Avocatura Gilca si Vasiliu

Așa cum am informat-o telefonic si pe d-na Caloianu, va aduc la cunostinta dizolvarea SCPA Gîlcă și Vasiliu incepând cu data de 30.09.2013.

Totuși, întrucât sindicatul dvs. este clientul casei de avocatură, contractul de reprezentare încheiat urmează a fi preluat de către noile case de avocatură care se înființează și în care vor activa cei doi parteneri.

La acest moment nu am stabilit cu fostul meu asociat o variantă de împărțire a dosarelor însă, am propus împărțirea în mod egal a dosarelor aflate pe rolul Tribunalului București și a Curții de Apel București. 

Până la acest moment nu am confirmarea colegului meu însă, pentru a debloca cât mai repede situația existentă și pentru a asigura reprezentarea membrilor dvs de sindicat, voi începe să asigur împreună cu colega mea Mara Moga Paler (din partea d-lui Gâlcă), prin intermediul colaboratorilor reprezentarea în instanță conform planificării atașate.

Totodată vă aduc la cunoștință faptul că vor trebui semnate acte adiționale la contractul de asistență juridică în care se vor consemna și numerele dosarelor pe care urmează să le instrumenteze fiecare parte, pentru a nu exista confuzii viitoare.

Totodată vreau să imi exprim regretul pentru pentru eventualele neplăceri cauzate până în prezent.

Atasat puteți găsi Hotărârea de dizolvare a societății precum si propunerea de impartire a dosarelor. 

Cu stimă,
Av. Răzvan Vasiliu