joi, 5 aprilie 2012

IN ATENTIA MEMBRILOR SCMD CARE AU PRIMIT DECIZII DE REGULARIZARE A PENSIILORANUNT IMPORTANT
       Membrii SCMD care au primit decizii de  regularizare privind “recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale” si doresc sa conteste aceste documente cu titlu executoriu la instanta de judecata (prin actiuni separate)  in termen de 15 zile  calendaristice de la data comunicarii (data de pe stampila  postei), pot opta pentru una din urmatoarele trei variante:
1.     Reprezentarea prin avocatul care a formulat actiunea in anulare a Deciziei de revizuire. Casa de avocatura Gilca&Vasiliu a stabilit insa urmatorul  onorariu, per persoana: 300 ron+tva (pentru membrii SCMD) si 1000 ron+tva (pentru actiuni individuale, in afara SCMD). Onorariul stabilit de Cabinetul de avocatura Graziela Barla este de 300 ron+tva.
2.     Reprezentarea prin consilierii juridici ai SCMD (numai pentru membrii de sindicat): Cheltuielile ocazionate de reprezentarea in instanta  au fost stabilite la valoarea de 50 ron, per persoana. Precizam ca reprezentarea in instanta pentru actiunile formulate in alte localitati decat Bucuresti se poate face de catre consilierii juridici ai filialelor in baza unor delegatii semnate de presedintele SCMD sau de catre consilieri juridici ai SCMD din Bucuresti cu conditia acoperirii cheltuielilor de transport, la fiecare termen de judecta.
3.     Reprezentarea personala. Membrii SCMD au si aceasta optiune, in baza modelului de contestatie/cerere de chemare in judecata oferit de sindicat.

Instanta competenta este cea la care s-a deschis/se afla actiunea de baza (contestarea deciziei de revizuire), respectiv tribunalul teritorial (TMB - in cazul Bucurestiului si jud. Ilfov), sectia conflicte de munca. Solutia data in instanta este supusa cailor de atac, iar onorariile acopera si aceasta faza procesuala.

Membrii SCMD care doresc sa deschida actiunea prin avocat se vor prezenta la sediul acestora avand asupra lor urmatoarele documente in 3 xerocopii, asffel:
 • Decizia de regularizare (incl anexa)
 • Plicul in care au primit decizia
 • Actul de identitate
 • Decizia de revizuire, ultima varianta (numai prima fila)
 • Decizia veche de pensionare (cea valabila in dec 2010, eventual si un talon din dec 2010)
Membrii de sindicat care doresc sa fie reprezentati de consilierii juridici ai SCMD, vor depune personal la instanta, in doua exemplare, documentele precizate mai sus, la care se adauga cererea de chemare in judecata (a carui model este prezentat mai jos), certificatul de membru SCMD si certificatul de grefa obtinut de la instanta unde se afla pe rol dosarul privind decizia de revizuire a pensiei. Pe al treilea exemplar al dosarului, registratura instantei va aplica stampila de primire a documentelor, cu mentiunea datei respective, numarului de inregistrare a dosarului si termenul fixat de instanta. La depunere este obligatoriu sa prezentati, in original, actul de identitate. Dosarul inregistrat la instanta (ex nr. 3) se va preda la Departamentul Juridic al SCMD.
Modelul de contestare/cererea de chemare in judecata (contestarea se face direct in instanta, in termen de 15 zile de la comunicare) se afla mai jos:

………………………………………………………………………………………………

Tribunalul ………………………
Sectia a …….. Conflicte de munca si asigurari sociale

DOMNULE  PRESEDINTE 
          Subsemnatul …………………………………………. domiciliat in …………………….., str........................ nr............bl..........sc.....ap......., cnp.......... ……………….., posesor al CI/BI seria ……. nr …………., eliberat de ………….., la data de  …………….., in calitate de contestator, in  contradictoriu  cu  Casa de pensii  sectoriala   a …………  cu sediul in ………………..,  str. …………….., nr. …, sector …., (in continuare creditor) formulez prezenta:

CONTESTATIE LA  EXECUTARE
a Deciziei de regularizare nr………. din …………. privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlul de prestatii de asigurari sociale (in continuare titlu executoriu), comunicata la data de …………. conform dispozitiilor art. 403 C.Pr. Civ.  
Pana la solutionarea pe fond a contestatiei la executare, solicit instantei sa suspende punerea in aplicare a titlului executoriu, cu aplicarea dispozitiilor art. 403 alin. (1) si (3) C.Pr.Civ.
In cazul in care instanta va admite contestatia la executare, so0licit aplicarea dispozitiilor art. 244, alin (1), pct 1 C.Pr.Civ. in sensul suspendarii dispozitiilor prevazute in decizia de regularizare sus mentionata, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a Dosarului civil nr. ……/……/…………, aflat pe rolul ………………. (se mentioneaza instanta),  care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire a pensiei nr …………… din ………….., emisa de Casa de pensii sectoriala a …………. Dovada existentei dosarului de anulare a deciziei de revizuire o fac prin Certificatul de grefa anexat.
MOTIVELE DE  FAPT
         Decizia de regularizare nr. ……  din ………….  a stabilit, in conformitate cu prevederile art 6 alin. (1) si (2) din OUG nr. 1/2011 si in baza Deciziei de revizuire nr …….. din  ……………., (pe care o anexez in copie) ca in perioada ……………………… s-au platit si incasat necuvenit drepturi de pensiei in suma totala ……….. lei determinata conform buletinului de calcul anexat.
In temeiul art. 179  si art. 181 din Legea nr. 263/2010 s-a dispus recuperarea de la beneficiar (titularul deciziei de revizuire) a  sumei de  ……….  lei, reprezentand drepturi incasate necuvenit in perioada …………………………….., cu mentiunea ca anexa la decizia de regularizare nu contine intervalul de timp in care se va face recuperarea sumei de bani si rata lunara aferenta.
Aceasta regularizare reprezinta o noua diminuare a pensiei subsemnatului cu ……….. lei (…..% din cuantumul net al pensiei revizuite) si cu …….. lei (…...% din cuantumul net al pensiei stabilite la data pensionarii in baza legii anterioare Legii nr. 119/2010).
Fata de aceasta noua diminuare, consider ca ea este nejustificata si in consecinta formulez prezenta contestare la executare a Deciziei de regularizare  nr ….. din ………., intrucat o instanta de judecata nu s-a pronuntat cu privire la nulitatii  deciziei de revizuire emisa de Casa de pensii sectoriala a ……….., actiune care face obiectul dosarului nr.   ………….., cu termen de judecata la ………….., la sediul ………….. (Tribunal sau Curte de Apel)
In temeiul dispozitiilor art. 402, alin (2) C. Pr. Civ solicit instantei sesizate sa ceara de indata Casei de pensii sa depuna la dosarul cauzei copiile actelor care au stat la baza calcului cuantumului deciziei de revizuire si de regularizare, avand in vedere stransa legatura de cauzalitate intre cele doua acte.
Apreciez ca cererea mea privind contestatia la executare si suspendare a Deciziei de regularizare nr. ………….. din …………… pana la solutionarea definitiva si irevocabila a contestarii deciziei de revizuire este prevazuta de dispozitiile art. 244, alin (1), pct 1, C.Pr.Civ. si este justificata din urmatoarele considerente: prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea recupera. Precizez ca aceasta regularizare imi creeaza in mod direct si nemijlocit doua componente urgente: lipsa mijloacelor de intretinere, ce va determina o degradare a calitatii vietii si sanatatii subsemnatului, respectiv imposibilitatea de a-mi achita lunar debitele pe care le am la ………………, pe care le dovedesc cu inscrisurile anexate (acest paragraf se dezvolta de fiecare petent in parte in functie de situatia concreta).
Mentionez ca la data la care am contractat aceste credite, pensia pe care o aveam pana la momentul decembrie 2010 era in cuantum de …….. fata de ……………, cat va rezulta in urma regularizarii. Tin sa precizez faptul ca aceasta regularizare va dura o perioada de timp suficient de lunga pentru ca eu sa pot face obiectul unor executari silite ale bunurilor mobile si imobile ce-mi apartin ca urmare a neachitarii la timp a debitelor (indiferent de natura lor: plata intretinerii, utilitati, rate banci etc. ( se dezvolta de catre fiecare petent, in functie de situatia sa concreta. Copiile actelor care sustin cererea se vor adauga la anexe)
Precizez ca nu detin alte venituri suplimentare care sa acopere aceasta noua scadere a cuantumului pensiei in procent de ……..%, ca urmare a Deciziei de regularizare.

TEMEIUL  DE DREPT

Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 403 C.proc. civ. si art. 172 si 173 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat.
In sprijinul cererii mele arat ca pana in prezent s-au pronuntat hotarari judecatoresti, unele definitive si irevocabile (la Curtile de Apel din Ploiesti, Timisoara si Bucuresti ), care atesta temeinicia contestarii deciziilor de revizuire emise de casele de pensii sectoriale, precum si solutii de suspendare a deciziilor de regularizare pana la solutionarea pe fond a contestatiei la executare (TM Bucuresti), motiv pentru care consider ca regularizarea pensiei mele nu poate fi pusa in aplicare pana cand nu se constata existenta sau inexistenta nulitatii  Deciziei de revizuire, pe care am contestat-o.
Fata de cele prezentate, solicit instantei admiterea prezentei cereri si suspendarea Deciziei de regularizare nr………  din …………., emisa de casa de pensii sectoriala a …….. pana la judecarea definitiva si irevocabila a dosarului nr.  …………, privind Decizia de revizuire, conform art.244 C.Pr.Civ.

Anexez in probatiune, in exemplarele necesare comunicarii (2 exemplare):
 • Copia Deciziei de regularizare (incl anexa)  nr……..…din …………
 • Copia plicului in care s-a primit decizia
 • Copia actului de identitate
 • Copia Deciziei de revizuire, ultima varianta (numai prima fila)
 • Copia Deciziei initiale de pensionare (cea valabila in dec 2010
 • Copiile taloanelor de pensii corespunzatoare fiecarei decizii
 • Certificatul de membru SCMD
 • Etc.

NOTA: Pana la primul termen de judecata voi depune si Certificatul de grefa din care sa rezulte existenta pe rolul instantei a dosarului ce are ca obiect contestarea Deciziei de revizuire.

Data …………………….                                     Semnatura …………….

DOMNULUI  PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI  ……………….    

_____________________________________________________________

Observatie:  
Petentii care nu apeleaza la serviciile avocatilor vor depune la instanta si cereri pentru certificatele de grefa. 
Va prezentam mai jos modelul unei astfel de cereri (pe care il puteti gasi, de asemenea, la sediul SCMD sau la instanta):

Tribunalul Municipilui Bucuresti
Secţia a VIII-a Civila
Dosar nr. …………………………..
Termen: …………………………….DOMNULE PREŞEDINTE,

          Subsemnatul/a ………………………………….. nascut/a  la …………………………, cu domiciliul în ………………………….. Str…………………………..…. Nr. …..   posesor al CI/BI seria …… Nr ………….. CNP …………………………….. , membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate,in calitate de reclamant in dosarul nr............................ al acestei instante, cu termen de judecata la data de ..………………, va rog sa-mi aprobati  

ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE GREFA
din care sa rezulte existenta pe rolul instantei a acestui dosar.
Mentionez ca certificatul solicitat imi este necesar la solutionarea dosarului nr.  ……………………..
aflat pe rolul Tribunalului Municipiului Bucuresti, avand ca obiect suspendarea executarii silite in baza titlului executoriu, respectiv a Deciziei de regularizare nr. ……….. din ……… emisa de Casa de pensii sectoriala a ………………………….
Temeiul de drept:
Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 148 C.Pr.Civ.
Anexez alaturat chitanta de plata a taxei judiciare de timbru si timbru judiciar.

Semnatura …………………….                                                            Data ……………


DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI