marți, 30 noiembrie 2010

Copia minutei Sentintei civile nr. 443/2010 a Curtii de Apel Cluj in Dosarul 1510/33/2010 si instiintarea adresata MApN de catre domnul avocat Iepure Viorel


UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Baroul Cluj
Iepure Viorel - Cabinet de avocat
Nr. 56 din 30.11.2010


                   C ă t r e

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Domnului ministru Gabriel Oprea
- Personal -

Subsemnatul avocat Iepure Viorel, reprezentant al reclamanților general de brigadă (r.) Hexan Viorel ș.a. în dosarul nr.1510/33/2010 al Curții de Apel Cluj, vă aduc la cunoștință faptul că prin Sentința civilă nr.443 din 23.11.2010 instanța a admis acțiunea promovată și a anulat dispoziţiie art.2 al.2,3,4,6 și 7, art.6 al.1,2 și 4 şi art.10 al.2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.
         În conformitate cu prevederile art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, în urma admiterii acțiunii de fond, măsura suspendării dispuse prin Sentința civilă nr.338 din 28.09.2010 se prelungește de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.
         Efectele celor două sentințe se produc ”erga omnes” și nu doar asupra reclamanților iar măsurile dispuse de instanță cu privire la H.G. nr.735/2010 se răsfrâng și asupra actelor subsecvente (inclusiv asupra Ordinului nr. M.101/23.08.2010 al M.Ap.N.), în virtutea principiului ”resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”.
Prin urmare, întreaga răspundere privind recalcularea pensiilor revine, încă de la data pronunțării Sentinței civile nr.338/28.09.2010, organului de pensii al Ministerului Apărării Naționale. Nedepunerea de către pensionarii militari a cererilor de recalculare și a documentelor privind veniturile realizate nu mai poate justifica determinarea punctajului mediu anual prin utilizarea salariului mediu brut pe economie.
Neluarea în considerare a celor hotărâte de instanță poate atrage răspunderea penală și civilă a persoanelor vinovate.
Anexez, în copie, minuta Sentinței civile nr.443/23.11.2010 a Curții de Apel Cluj.

                                                        Cu respect,

         Cluj-Napoca,                                             Avocat Iepure Viorel
         30.11.2010