miercuri, 12 ianuarie 2011

Contestatie decizie de recalculare SRI , Modelul 1: pentru cei care contesta atat legalitatea (temeiul juridic) cat si continutul (cuantumul pensiei)

Model 1
Comisia de Contestaţii de pe lângă Serviciul Român de Informaţii
DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD),    domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr.  .........,  bl. ........ ap.  ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................  CNP ..............................., cu dosar pensie nr. .................................. depun prezenta
CONTESTAŢIE
 la Decizia de recalculare a pensiei nr. ......./.................. ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii sectorială a Serviciului Român de Informaţii
prin care solicit:
A.      ÎN PRINCIPAL:
·         Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi  egalităţii  în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.
B.      ÎN SUBSIDIAR:
·         În măsura în care veţi respinge primul capăt de cerere contest cuantumul pensiei.
pentru următoarele
MOTIVE

A.     Cu privire la anularea deciziei de recalculare  a pensiei
I.        Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziilor de recalculare a pensiilor membrilor SCMD

1.       Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispozițiilor H.G. nr. 735 din 21 iulie 2010 [ pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor[1]].
2.       Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus:
„suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”
3.       Aşadar, emiterea deciziilor de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.
4.       Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiilor în baza unui act a cărei aplicare este suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziilor contestate şi a cuantumului pensiilor astfel cum a fost el stabilit.
II.      Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului
5.       Ca urmare a recalculării pensiei dreptul de proprietate al subsemnatului a fost încălcat astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.
III.    Încălcarea principiului neretroactivităţii legi
6.       Măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice nu se poate face decât prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”
7.       Prin Decizia nr. 830/2008 Curtea Constituţională a statuat[2]ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.
8.       De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr.57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglemntări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.
9.       În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arata:
În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente.

10.   Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.
11.   Concluzionând Consiliul Legislativ apreciază că: pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.

IV.   Încălcarea principiului drepturilor câştigate
12.   Decizia de recalculare pe care înţeleg să o contest este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate.
13.   Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” [3]
14.   Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.
15.   Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”
16.   Rezultă aşadar că prin recalcularea pensiei a fost încălcat principiul dreptului câştigat.

V.     Principiul egalităţii în drepturi şi nediscriminării
        Curtea Constituţională prin exceptarea magistraţilor de la recalcularea pensiilor de serviciu, încalcă principiul fundamental al egalităţii în drepturi a cetăţenilor, determinând discriminarea militarilor care beneficiază de pensii de serviciu. Totodată, Curtea Constituţională prin această decizie intră in contradicţie cu propria practică, potrivit căreia,,dreptul la pensie de serviciu îl au toate forţele de apărare şi ordinii publice – armata, poliţia şi serviciile speciale” (Decizia nr. 20 /2000).

Legislaţia comunitară europeană Pilonul al II-lea, Directiva nr.86/378/CEE, modificată prin Directiva nr.96/97/CEE, privind aplicarea principiului egalităţii în schemele ocupaţionale de securitate socială, care acoperă sectorial şi legile speciale de pensii ale magistraţilor, militarilor, poliţiştilor ş.a., a condus la atenţionarea Guvernului României prin Raportul de consultare din 31.01.2007 al Comisiei Europene prin care i ,,se atrage atenţia asupra faptului că, pentru legislaţia neconformă Directivelor cominitare, Comitetul Miniştrilor va transmite Romaniei scrisori de notificare oficială, declanşând astfel acţiunea de neîndeplinire a obligaţiilor de Stat membru al U.E”
17.   Faţă de cele de mai sus solicit anularea Deciziei de recalculare a pensiei  nr ....... din ....................... , emisă de Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor pe care înţeleg să o contest.

B.      Cu privire la cuantumul pensiei subsemnatului
a)       Cu privire la cuantumul pensiei stabilit prin recalculare

18.   Prin Decizia de pensionare nr. ..... din .................. emisă în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit un cuantum al pensiei mele de ............ lei.
19.   Prin noua decizie, pe care înţeleg să o contest, Casa Sectorială de Pensii a Serviciului Roman de Informatii a micşorat cuantumul pensiei mele cu ........ lei, noul cuantum fiind de .......... lei.
20.    Acest nou cuantum este incorect stabilit constituind o eroare în activitatea de recalculare a pensiei, având în vedere art. 7 alin.(1) al Legii nr 119/2010 conform căruia:
Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare”.
21.   În conformitate cu dispoziţiile art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000
(6)  Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 51.
 (7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos."

20. Aşadar, prin diminuarea cuantumului pensiei subsemnatului au fost încălcate dispoziţiile art. 180 alin. (7) care precizează foarte clar că în situaţia în care pensia stabilită în urma recalculării este mai mică decât cea anterioară se păstrează în plată cuantumul avantajos.
b) Cu privire la modalitatea şi datele de calcul avute în vedere la stabilirea cuantumului pensiei recalculate
22.   Ca temei utilizat la stabilirea noului cuantum al  pensiei rezultat prin recalculare în temeiul Legii nr.119/2010, casa de pensii sectorială invocă prevederile art.5 alin. (4) în care se precizează că:
,,În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură salarială, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.” 
23.   Conform prevederilor art. 4 alin (1) din Legea nr.119/2010:
Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează de către instituţiile în evidenţa cărora se află persoanele beneficiare
24.    Rezultă că aceste instituţii au obligaţia de a recalcula pensiile în baza datelor pe care le deţin, fără a exista o responsabilitate a mea în a procura şi a transmite la casa de pensii documente prin care eu să îmi dovedesc veniturile.
25.   Răspunderea mea este de a transmite date despre stagii de cotizare nevalorificate, aşa cum prevede art. 169 alin (1), (2) şi (3) şi art. 86 alin (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
26.   Acest lucru îl pot afla doar din motivarea de fapt şi de drept a casei de pensii sectoriale. În perioada mea activă am cunoscut doar veniturile din ultimele 6 luni. Celelalte date nu sunt în posesia mea.
27.    Ori este nelegal şi imoral ca pentru lipsa datelor în baza cărora să se facă recalcularea, lipsuri care nu îmi pot fi imputate, să fiu sancţionat prin luarea în considerare a salariului mediu brut pe economie pentru venituri de natură salarială neprimite de la instituţia militară, care de fapt ea însăşi este răspunzătoare de recalcularea pensiilor şi care deţine datele de recalculare.  
28.   Aduc la cunoştinţa comisiei de contestaţii faptul că, chiar dacă sunt în posesia unor documente care să îmi dovedească drepturile salariale nu am înaintat şi nu pot înainta cerere sau alte asemenea documente, pentru că orice demers al meu către casa de pensii sectorială este suspendat începând din 28.09.2010, deci nelegal, având în vedere prevederile Sentinţei civile nr. 338/28.09.2010 rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de ÎCCJ, care a suspendat şi apoi a anulat activităţile de punere în execuţie a H.G. nr. 735/21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor militare de stat, a pensiilor polițistilor si ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor.
29.   Practic s-a anulat obligaţia pensionarului de a procura şi prezenta documente doveditoare cu veniturile lunare brute/nete. Nerespectarea de către subsemnatul a deciziilor instanţei judecătoreşti sus amintite, valabilă pentru orice subiect de drept, ar presupune situarea mea în afara cadrului legal, cu consecinţa sancţionării subsemnatului în conformitate cu prevederile art.271 Cod Penal – care specifică faptul că neexecutarea hotărârilor judecătorești constituie infracţiune.
30.   Recalcularea pensiei pe baza venitului mediu brut pe economie, integral sau parţial (perioadele indicate cu zero din adeverinţe), este echivalentul unei degradări militare – pedeapsă suplimentară prevăzută doar de legea penală
31.   În data de ................................am notificat Casei de Pensii Sectoriale despre acest fapt, iar emiterea noii decizii, în acest context, dovedește reaua credință a Casei de Pensii Sectoriale.


Atenţie: PARTICULARITĂŢI REFERITOARE LA DOCUMENTELE CE AU STAT
LA BAZA MODALITĂŢII DE CALCUL:(*se dezvoltă de fiecare pensionar)
-  Perioade de activitate lipsă;
-  Date eronate conţinute;
-  Lipsa unor venituri cunoscute sau cuantum incorect;
-  Nemenţionarea documentelor din care să rezulte datele înscrise în adeverinţe, contrar prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi Ordonanţa Guvernului nr.33/2002, aprobată prin Legea nr.223/2002.
-  Nemenţionarea eventualelor demersuri ce trebuie întreprinse pentru pentru a putea fi identificate sumele aferente perioadelor (stagii de cotizare), ce apar cu cifra zero;

32.   Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, schimbarea temeiului juridic în care mi-a fost acordată pensia obţinută în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare/ a Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, prin Decizia de pensionare  pe care înţeleg să o contest emisă de  Casa de Pensii Sectorială precum şi diminuarea cuantumului pensiei mele pentru motivele mai sus prezentate, este un abuz din partea Casei de Pensii Sectoriale cu încălcarea gravă a legislaţiei în domeniu.
33.   Casa de Pensii se află în afara prevederilor legale, neţinând cont chiar de prevederile art.7 din Legea nr.119/2010 şi ale art. 95, 169 alin (1), (2) şi (3), 180 alin.(6) şi (7) din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
34.   Prin emiterea Deciziei de recalculare a pensiei subsemnatului de către Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii, consider că am fost vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a anula această Decizie, ca fiind eronat emisă şi emiterea unei noi decizii cu menţinerea în plată a cuantumului pensiei stabilit conform Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, drept de pensie acordat legal de statul român în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte.  

Faţă de toate cele de mai sus solicit:
A.      ÎN PRINCIPAL:
·         Anularea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi  egalităţii  în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate
B.      ÎN SUBSIDIAR:
·         În măsura în care veţi respinge primul capăt de cerere contest cuantumul pensiei.

Anexez: copia deciziei de recalculare a pensiei;
Data                                                                                                                                                       
                                                                                                  Semnătura
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DE PE LÂNGĂ SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII

Atenţie:
-  Pe copia deciziei, la finalul acesteia, se consemnează următoarea expresie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Se citeşte foarte atent şi se individualizeză, în funcţie de situaţia fiecărui pensionar şi se elimină situaţiile care nu corespund[1] Publicată în Monitorul Oficial nr. 527 din data de 28 iulie 2010
[2] Publicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 24.07.2008
[3] Cauzele Saieva v Caisse de compensation des allocations familiales - 32/76 şi Mărio Viva v Fonds National de Retrăite des Ouvriers Mineurs - 83/87