miercuri, 5 ianuarie 2011

GHID CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR

GHID
CU DEMERSURILE MEMBRILOR  ŞI ACTIVITĂŢILE  FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
 PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR

Stimate coleg!
Ca membru al sindicatului noastru îţi aducem la cunoştinţă faptul că în curând vei primi noua decizie de recalculare a pensiei emisă de Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N., M.A.I., S.R.I, în temeiul Legii nr.119/2010 şi a H.G. 735/2010.
Dorim să te informăm cu ce ai de făcut pentru a-ţi păstra drepturile câştigate. Fiind informat cu ceea ce conţin legile în acest domeniu, poţi decide singur calea de urmat: te opreşti la noua decizie pe care o vei primi sau mergi mai departe.
Prezentăm mai jos, în detaliu, ceea ce ai de făcut, în raport cu opţiunea ta.

PARTEA I
DEMERSURI ALE MEMBRULUI SCMD

Secţiunea 1
La primirea NOII DECIZII

NU ARUNCA PLICUL. PE ACESTA ESTE TRECUTA DATA COMUNICARII DECIZIEI NOI.
(1) Verifici noul cuantum al pensiei şi citeşti temeiurile de fapt şi de drept scrise de casa de pensii sectorială. Indiferent de cuantumul pensiei, ai două opţiuni: a) să o accepţi aşa cum este şi nu faci nici un demers sau b) să nu o accepţi şi treci la contestarea ei.
(2) Dacă o accepţi în termen de 30 de zile ea rămâne definitivă. Te rugăm ca în acest caz să anunţi filiala de care aparţii pentru ca noi să–i putem urmări/ajuta/îndruma doar pe cei care fac contestaţie.
(3) Dacă nu o accepţi treci la contestarea ei. Contestaţia se face în termen de 30 de zile de la primirea noii decizii la comisia de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi  Serviciului Român de Informaţii. Scrii contestaţia după modelul conceput de specialiştii SCMD. Modelul contestaţiei se află la filiala din care faci parte și afișată pe adresa de e-maile a SCMD, la secțiunea JURIDIC. Este important ce ceri în contestaţie.
(4) Contestaţia o pui în plic şi o trimiţi prin poştă, cu confirmare de primire, la comisia de contestaţii  care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. După primirea contestaţiei de către comisia de contestaţii, poştaşul îţi va înmâna confirmarea de primire la scrisoarea cu care ai expediat contestaţia. Reţine data din confirmarea de primire, când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii că a primit scrisoarea ta (Caseta – Se completează de destinatarul trimiterii: Confirm primirea ....... azi, data de ..........., Calitatea primitorului .....................), deoarece de la acea dată curge termenul de 45 de zile de soluţionare a contestaţiei pentru tine.

Secţiunea a 2 - a
La primirea RĂSPUNSULUI LA CONTESTAŢIA TRIMISĂ

(1) În funcţie de răspunsul primit, sunt următoarele variante.
a) S-a acceptat în totalitate contestaţia de către comisie. În această variantă, vei primi o nouă decizie, prin care se arată temeiul de fapt şi de drept care a stat la baza acesteia.
b) S-a acceptat parţial contestaţia de către comisie. În această variantă, soluţionarea pretenţiilor tale se rezolvă la tribunal.
c) Nu s-a acceptat contestaţia, de către comisie, aceasta fiind însoţită de explicaţii privind temeiul de fapt şi de drept pentru care s-a respins. În această variantă, decizia trebuie contestată la tribunal.

Secţiunea a 3 – a
 Rezolvarea litigiului ÎN INSTANŢĂ

(1) Prima instanţă este tribunalul, iar a doua instanţă este curtea de apel.
(2) Sunt două căi de urmat: prima, printr-o acţiune proprie, iar a doua, printr-o acţiune comună în cadrul SCMD.
(2.1.) În primul caz, printr-o acţiune proprie, te poţi adresa unui avocat cu suportarea cheltuielilor. SCMD în acest caz, nu te poate ajuta. Te rugăm ca în acest caz să informezi în scris filiala din care faci parte.
(2.2.) În al doilea caz, printr-o acţiune comună în cadrul SCMD, în care cheltuielile sunt suportate de organizaţie. În raport de nevoile proceselor, se pot cere şi alte sume.
(3) Dacă te-ai alăturat SCMD, atunci vei face următorii paşi:
Pasul 1 – a) După primirea noii Decizii, în termen de max. 3 zile calendaristice, te prezinţi la filială unde depui următoarele documente, în 3 exemplare, într-un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi judeţul și casa de pensii de care aparții):
1.1.   - copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.2.   - copie după decizia nouă de pensie;
1.3.   - copie după decizia veche de pensie;
1.4.   -copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
1.5.   copie după plicul în care ai primit Decizia nouă, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare.
ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.
Documentele de la Pasul 1a) au drept scop anularea deciziilor de de recalculare a pensiilor direct în tribunal, în conformitate cu prevederile art.87/Legea nr.19/2000, modificată.
Pasul 1 – b) După trimiterea contestaţiei la comisia de contestaţii imediat după înmânarea de către poştaş a confirmării de primire în care este trecută data şi semnătura reprezentantului comisiei de soluţionare a contestaţiilor, te prezinţi la filială unde depui următoarele documente, în 3 exemplare, într-un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi judeţul și casa de pensii de care aparții):
1.6.  - copie după contestaţia trimisă;
1.7. - copie după confirmarea de primire a contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de soluţionare a contestaţiilor
1.8.   - copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.9.   - copie după decizia nouă de pensie;
1.10  - copie după decizia veche de pensie;
1.11. - copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei.
ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.
Documentele de la Pasul 1b) fac obiectul unei noi acţiuni la tribunal, scopul fiind anularea hotărârilor comisiilor de contestaţii nefavorabile.
Precizare: Ulterior, cele două acţiuni existente în tribunal, cea de la Pasul 1a) şi cea de la Pasul 1b) se pot uni, dacă ambele sunt acceptate. În cazul în care, o acţiune nu este acceptată de tribunal, se continuă cu cealaltă, până la victoria finală.
La primirea deciziilor de pensii revizuite, procedura urmează Paşii 1a) şi 1 b). Conexarea cu acţiunile mai sus prezentate, rămâne de analizat, fiind condiţionaţi de stadiul proceselor sau decizilor adoptate de instanţele de judecată, de evoluţia mediului legislativ şi politic (poate favorabilă cauzei noastre), dar şi de conţinutul deciziilor revizuite. 
Pasul 2 - După primirea răspunsului de la comisia de contestaţii, în termen de max. 3 zile calendaristice, depui la filială copie, în 3 exemplare, după răspunsul privind soluţionarea contestaţiei.
            Pasul 3 - În cazul în care, în termenul legal de la înregistrarea cererii de contestaţie, nu ai primit răspuns la această cerere, în termen de max. 3 zile calendaristice, de la epuizarea acestui termen, te prezinţi la filială pentru a comunica această situaţie.

DE REŢINUT: Se desfăşoară două acţiuni paralele: 1) direct la tribunal 2) parcurgerea etapei contestării deciziilor la comisiile de contestaţii din ministerele respective: M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., cu finalizarea deschiderii unui nou proces la tribunal de anulare a hotărârilor nefavorabile ale comisiei de contestaţii.
       Pasul 4 - Atât la depunerea răspunsului la contestaţie (vezi pasul 2 de mai sus), cât şi la comunicarea epuizării termenului de răspuns la contestaţie (vezi pasul 3 de mai sus), fiecare membru al SCMD va face dovada plăţii cotizaţiei pe anul 2011,  conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SCMD.
(4) Încadrarea în termenele legale este esenţială pentru susţinerea demersurilor în instanţă.
(5) La sediul din ............................................, începând cu data de ....................... se instituie Serviciul de permanenţă al primirii documentelor de la alin 3, Pasul 1, format din colegi din filială prin voluntariat. Cei care nu pot veni la sediu, trimit documentele, la adresa de mai sus, prin poştă, cu confirmare de primire.
(6)    Membrul de sindicat are obligaţia de a răspunde imediat şi de a se prezenta, din proprie iniţiativă sau la chemarea adresată prin sistemul de anunţare cunoscut, pentru a depune documentele respective şi a semna tabelele de reprezentare în instanţă.
TERMENE DE URMĂRIT:
- înregistrare contestaţie  - în maxim 30 de zile de la comunicarea noii decizii de pensie;
- răspuns soluţionare contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
- depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei.

PARTEA A II – A
ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SCMD

Secţiunea 1
PRIVIND EVIDENŢA ŞI ANUNŢAREA MEMBRILOR FILIALEI

a)     actualizarea situaţiei cu membrii filialei (operarea celor care s-au retras, includerea celor noi veniţi, clasarea membrilor pe case de pensii sectoriale, etc.);
b)    constituirea/reactualizarea Sistemului de anunţare a membrilor de sindicat. Sistemul, care va cuprinde mijloacele de anunţare, persoanele responsabile de transmiterea mesajelor şi modalităţile de transmitere/anunţare (prin: e-maile, telefon, corespondenţă, contact direct sau chiar mijloace mass-media – audiovizuale sau scrise locale) trebuie să asigure transmiterea mesajelor până la nivelul FIECĂRUI MEMBRU AL FILIALEI. Noii membrii ai filialei se trec într-un lanţ de anunţare încă de la completarea cererii. În situaţia în care  o persoană de pe lanţul de anunţare nu-şi mai poate îndeplini obligaţiile asumate, renunţă la a mai fi responsabil cu transmiterea mesajelor sau din alt motiv, cel aflat pe treapta ierahică imediat următoare înştiinţează de urgenţă conducerea filialei şi gestionează provizoriu legăturile neacoperite, până la clarificarea situaţiei;
c)     Biroul Operativ (jud., mun., orăş., de sector) se va asigura că fiecare membru al filialei a intrat în posesia Ghidului, inclusiv pentru cei aflaţi în spital sau alte situaţii de excepţie (plecaţi la rude, în staţiuni balneoclimaterice, etc.). Totuşi membrul de sindicat poartă cea mai mare răspundere pentru rezolvarea favorabilă a situaţiei sale. Legătura permanentă cu filiala şi înştiinţarea persoanei din amonte pe sistemul de anunţare rămâne principala sa obligaţie. Ghidul va fi afişat permanent pe site-ul filialei;
d)    primirea de noi membri se poate face până în preziua depunerii actelor la tribunal, dacă persoana prezintă dovada contestării noii decizii de pensionare şi plata cotizaţiei de membru SCMD.

Secţiunea a 2 - a
PRIVIND CONTESTAREA NOILOR DECIZII
a)      contestarea se realizează conform prevederilor cuprinse în Ghidul elaborat;
b)     se operează în evidenţe opţiunile celor care au transmis că nu contestă noile decizii. Se pot întocmi deja tabele separate, urmând ca denumirea acestora sa fie comunicată mai târziu.

Secţiunea a 3–a
PRIVIND REZOLVAREA LITIGIULUI ÎN INSTANŢĂ

a)      operarea în evidenţele filialei a opţiunilor celor care au înştiinţat filiala că nu se alătură SCMD pentru a merge în instanţă. Arhivarea scrisorilor trimise;
b)      se verifică conţinutul plicurilor şi dacă nu sunt depuse toate documentele specificate în Ghid, NU SE PRIMEŞTE NICI UN PLIC, indiferent dacă se depune pentru Pasul 1 a) sau Pasul 1 b). Plicurile de la Pasul 1 a) și Pasul 1 b) se înregistrează în registre diferite.
c)      Tabelele ce se vor completa pentru Pasul 1 a) şi Pasul 1 b) vor avea următorul titlu: ,,Tabel cu membrii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate care susţin acţiunea în instanţă în vederea recuperării drepturilor de pensie” și vor cuprinde următoarele date: nume și prenume, domiciliul, CNP, semnătura;
d)     Tabelele se redactează în 3 ex., pe cele 3 Case de pensii (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.).
e)      Predarea documentelor pentru Birourile individuale de avocați, se va face la sediul filialelor SCMD, începând cu ora 13.00, în zilele specificate mai jos, pe bază de proces verbal de predare primire, în care se va specifica faptul că: ,,În cutie, numărul de plicuri existent este identic cu numărul curent înscris în tabelele ataşate şi corespund persoanelor nominalizate. Total plicuri predate ............... . Fiecare plic conţine documentele solicitate. Total persoane înscrise într-un tabel: ........... . Total tabele predate: 3 ex Am predat/reprezentant filială sector ...........                Am primit/reprezentant casă de avocatură: .................................... Data predării: ...........................”
f) Termenele de predare a plicurilor de la Pasul 1a) pentru filialele din municipiul Bucureşti , sunt următoarele:
-         seria a II-a: 15.02.2011;
-         seria a III-a: 02.03.2011;
               -   seria a IV-a: 17.03.2011;
-          ulterior, ca regulă generală,  din 15 în 15 de zile sau poate, prin excepţie, la termene mai mici în funcţie de depunerea plicurilor şi până la împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea deciziilor.
g) Termenele de predare a plicurilor de la Pasul 1b) pentru filialele din municipiul Bucureşti, sunt următoarele:
-         setul I de documente: în 8 zile de la depunerea la filială a primului răspuns primit la contestaţie sau a epuizării primului termen de primire a răspunsului la contestaţie;
-         ulterior, ca regulă generală,  din 8 în 8 de zile sau poate, prin excepţie, la termene mai mici în funcţie de depunerea plicurilor şi expirarea termenelor conform SCADENŢARULUI PENTRU PERIOADA DE max. 30 DE ZILE.
h)    termenul de registru utilizat poate fi înţeles ca cel clasic sau fişier electronic de evidenţă, care permite listarea în funcţie de selecţia dorită. Registrul special va avea, în principal, următoarea structură:

Nr. crt
Nume şi prenume, cu iniţiala tatălui
Cine depune documentele
/Semnătura

Cine primeşte documentele /Semnătura
Se trec elemente de evidență a documentelor


Secţiunea a 4 – a
ACTIVITĂŢI LA PRIMIREA MAI MULTOR DECIZII DE PENSIONARE
1 – (a) - La primirea primei decizii noi de recalculare a pensiei s-au urmat Paşii 1 a) şi 1 b), depunând pentru fiecare pas câte un plic cu documentele cerute.
(b) - La primirea cele-i de-a doua decizii de recalculare a pensiei, se urmează obligatoriu, şi pentru această decizie, Pasul 1 a) şi Pasul 1 b). Plicul de la Pasul 1a) se adaugă la Plicul 1a) de la prima decizie, iar plicul de la Pasul 1 b) se adaugă la Plicul 1 b) de la prima decizie. Pe aceste plicuri se consemnează, printr-o modalitate aleasă de fiecare filială, faptul că s-au adăugat documente de la o nouă decizie de recalculare.
(c) – În situaţia în care s-au predat plicurile la avocat pentru prima decizie de recalculare şi ulterior s-au primit plicurile de la Pasul 1a) şi Pasul 1 b) pentru a doua decizie de recalculare, se stabileşte împreună cu avocatul o modalitate rapidă de livrare a lor. 
(d) – În Registrul de evidenţă cu plicurile pentru Pasul 1 a) şi în Registrul de evidenţă cu plicurile pentru Pasul 1 b) pentru prima decizie, se consemnează printr-o modalitate aleasă de fiecare filială, faptul că s-au primit de la membrul de sindicat şi ulterior s-au predat la avocat, documente şi pentru a doua decizie de recalculare.
După predarea plicurilor şi tabelelor nominale la avocat, pe serii de predare, noile tabelele nominale continuă nr. crt. în sens crescător, din tabelele deja predate la avocat. Ex. la prima serie, s-au predat tabelele pe case de pensii închise la nr. crt. 160, 210 şi 244. Pentru a doua serie noile tabele pe case de pensii încep de la nr. crt. 161, 211 şi 245. Aşa se procedează şi în cazul celorlalte serii. Prin această modalitate de evidenţă se poate urmări ca nici un membru de sindicat să nu fie scăpat, cu excepţia unei delăsări vizibile a actului de conducere la nivelul filialei.
(e) - Pentru a doua decizie primită nu se mai întocmesc tabele nominale în care semnează membrul de sindicat. Este valabilă semnătura dată pentru Pasul 1a) şi Pasul 1b) de la prima decizie de recalculare. 
2 – Filialele care au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali vor preda documentele de la Pasul 1 a) şi Pasul 1 b) conform graficului convenit cu aceştia.
3 - Filialele care nu au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali sau nu sunt în coordonarea directă a Casei de Avocatură Costel Gâlcă vor primi sprijin de la alte case de avocatură, în baza înţelegerilor dintre sediul central şi aceste entităţi.
4 - Filialele care au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali sau sunt în coordonarea directă a Casei de Avocatură Costel Gâlcă, predau plicurile de la Pasul 1b, conform graficului convenit cu aceştia.
5 - Filialele care nu au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali sau nu sunt în coordonarea directă a Casei de Avocatură Costel Gâlcă vor preda plicurile  conform graficului convenit cu viitorii avocaţi.
g) Plicurile se clasează în prima etapă pe data maximă de soluţionare a contestaţiei, iar ulterior (după expirarea termenului maxim de contestaţie sau depunerea răspunsului la contestaţie – vezi mai jos), pe datele limită de atacare la tribunal.
Se depun în fişete metalice, în încăperi care să asigure securitatea şi prevenirea sustragerii lor. Birourile Operative sunt autorizate de a lua orice măsuri pe care le consideră necesare pentru prevenirea sustragerii, a incendierii sau altor motive de forţă majoră.
h) Tabelul va avea obligatoriu ,,Nr. crt.”, iar fiecare pagină va fi semnată şi ştampilată. Completarea lor, de regulă, trebuie încheiată până în preziua înregistrării actelor la instanţă. În mod excepţional, în ultima zi se pot ataşa pagini de sfârşit, cu respectarea cronologiei numărului curent.
Din cele expuse rezultă că la o filială pot exista una sau mai multe acțiuni în instanţă, respectiv serii de reclamanţi. Acest aspect rezultă din modul de soluţionare a contestaţiilor de către comisia de contestaţii respectivă.

EXEMPLE DE COMPLETARE A PLICULUI 
(în partea stângă sus):

Cazul 1 – fără răspuns la contestaţie
S-a primit decizia pe 10 ian; s-a trimis contestaţie; s-a înregistrat contestaţia la comisia de contestaţii pe: 18 ian. (vezi Ghid – înmânarea confirmării de primire de către poştaş şi citirea datei când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii); răspuns legal soluţionare contestaţie: 18 ian. + 45 de zile = 02 martie; atacarea în instanţă: în perioada 03.03 (+ 30 de zile) -  01 aprilie (termen maxim). ATENŢIE: zilele se numără urmărind direct pe calendar. Nu se însumează matematic.
Completarea plicului:Nr. 1/21.01.2011
Înregistrare contestaţie: 18.01.2011
T. instanţă:
             I- După: 02.03.2011
             II – Între: 03.03. până la 01.04.

Explicitare:
       I - După: se înscrie termenul maxim de primire a răspunsului la contestaţia trimisă. Se calculează de către filială la depunerea plicului cu setul de documente. În cazul nostru: 18. ian. + 45 de zile = 02 martie. Se realizează prima clasare: după acest termen: 02 martie.
       II – Între: se înscrie perioada pînă la care membrul de sindicat trebuie să fie înscris pe tabel şi depus la instanţă. Se calculează de către filială la depunerea răspunsului la contestaţie sau la expirarea termenului de la rubrica ,,I - După”. Se clasează după ziua ultimă de depunere în instanţă, respectiv 01 aprilie.
Corecţiile se fac în funcţie de cum se găseşte persoana faţă de cele trei termene:
-                           înregistrare contestaţie - în maxim 30 de zile de la comunicarea noii decizii de pensie;
-                           răspuns soluţionare contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
-                           depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei sau epuizarea termenului de 45 de zile în care nu s-a primit răspuns la contestaţie).

Cazul 2 – cu răspuns la contestaţie
Primit decizia pe 11 ian.; s-a trimis contestaţie; s-a înregistrat contestaţia la comisia de contestaţii pe: 15 ian. (vezi Ghid – înmânarea confirmării de primire de către poştaş şi citirea datei când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii); răspuns legal soluţionare contestaţie: = 05 feb. (a primit răspunsul după 22 de zile, faţă de 45 de zile ca termen maxim de soluţionare); atacarea în instanţă: începând cu 05 feb. (+ 30 de zile) până la 06 martie (termen maxim). ATENŢIE: zilele se numără urmărind direct pe calendar. Nu se însumează matematic.Nr. 2/18.01.2011
Înregistrare contestaţie: 15.01.2011
T. instanţă:
             I- După: 28. feb
             II – Între: 05 feb. – 06 martieExplicitare:
         I - După: se înscrie termenul maxim de primire a răspunsului la contestaţia trimisă. Se calculează de către filială la depunerea plicului cu setul de documente. În cazul nostru: 15. ian. + 45 de zile = 28 feb. Se realizează prima clasare: după acest termen.
II – Între: se înscrie perioada pînă la care membrul de sindicat trebuie să fie înscris pe tabel şi depus la instanţă. Se calculează de către filială la depunerea răspunsului la contestaţie sau la expirarea termenului de la rubrica ,,I - După”. În cazul nostru, răspunsul a venit în interiorul termenului maxim de soluţionare a contestaţiei de 45 de zile. Se calculează începând cu 05 feb. Nu se mai ţine cont de termenul scris iniţial la rubrica ,,I – După”. Se clasează după ziua ultimă de depunere în instanţă, respectiv 06 martie.

Anexă:  Scadenţar cu termene de urmărit pentru prevenirea ieşirii din termenele legale:
-         pentru depunerea documentelor la tribunal (a + 45 de zile);
-          pentru procedura prealabilă a contestării deciziilor noi (a + 45 + 30)

Secţiunea a 5 a
PRIVIND PRIMIREA DOCUMENTELOR INDIVIDUALE PENTRU ACŢIUNE ÎN INSTANŢĂ

a)    începând cu data de ....../........2011 se instituie Serviciul de permanenţă al primirii documentelor, de luni până sâmbătă, între orele ........ – ......... la sediul din ........................ pentru înregistrarea, calculul termenelor legale, clasarea plicurilor, completarea documentelor menţionate în Ghid şi semnarea tabelelor nominale pentru acţiunile în justiţie, precum şi alte aspecte de evidenţă;
b)   asigurarea permanenţei se face din membrii secretariatului filialei şi din  voluntari, planificarea acestora fiind întocmită şi urmărită de secretariat. Voluntarii sunt membri ai SCMD, sunt la dispoziţia secretariatului filialei şi primesc sarcini precise de rezolvat. Numărul de voluntari se stabileşte de Biroul Operativ al filialei.


Şeful DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Gl. lt. (r) prof. univ. dr. PAVEL ABRAHAM

___________________________________________


SCADENŢAR CU TERMENE DE URMĂRIT

pentru prevenirea ieşirii din termenele legale:
-         pentru depunerea documentelor la tribunal (a + 45 de zile);
-         pentru procedura prealabilă a contestării deciziilor noi (a + 45 + 30)

Data depunerii contestaţiei
(cea scrisa în confirmarea de primire – se scrie şi pe plicul cu documente primite  ,,Înregistrare contestaţie: ....”)
Data scadenta răspuns – T. max. răspuns
(data depunere + 45 de zile)
Pe plic se scrie la rubrica ,,I – După ........
Dată limită tribunal:
T. max. răspuns.+ 30 de zile
(Se scrie pe plic la rubrica: ,,II – Între”: - - exemplu: 28.02. – 29.03)

a
b = a + 45 de zile
c = b + 30 de zile
Ianuarie
15.01.2011
28.02.2011
29.03
16.01.2011
01.03.2011
30.03.
17.01
02.03.
31.03.
18.01.
03.03.
01.04.
19.01.
04.03.
02.04.
20.01.
05.03.
03.04.
21.01.
06.03.
04.04.
22.01.
07.03.
05.04.
23.01.
08.03.
06.04.
24.01.
09.03.
07.04.
25.01.
10.03.
08.04.
26.01.
11.03.
09.04.
27.01.
12.03.
10.04.
28.01.
13.03.
11.04.
29.01.
14.03
12.04.
30.01.
15.03.
13.04.
31.01.
16.03.
14.04.
Februarie
01.02.
17.03.
15.04.
02.02.
18.03.
16.04.
03.02.
19.03.
17.04.
04.02.
20.03.
18.04.
05.02.
21.03.
19.04.
06.02.
22.03.
20.04.
07.02.
23.03.
21.04.
08.02.
24.03.
22.04.
09.02.
25.03.
23.04.
10.02.
26.03.
24.04.
11.02.
27.03.
25.04.
12.02.
28.03.
26.04.
13.02.
29.03.
27.04.
14.02.
30.03.
28.04.
15.02.
31.03.
29.04.
16.02.
01.04.
30.04.
17.02.
02.04.
01.05.
18.02.
03.04.
02.05.
19.02.
04.04.
03.05.
20.02.
05.04.
04.05.
21.03.
06.04.
05.05.
22.03.
07.04.
06.05.
23.03.
08.04.
07.05.
24.03.
09.04.
08.05.
25.03.
10.04.
09.05.
26.02.
11.04.
10.05.
27.02.
12.04.
11.05.
28.02.
13.04.
12.05.
Martie
01.03.
14.04.
13.05.
02.03.
15.04.
14.05.
03.03.
16.04.
15.05.
04.03.
17.04.
16.05.
05.03.
18.04.
17.05.
06.03.
19.04.
18.05.
07.03.
20.04.
19.05.
08.03.
21.04.
20.05.
09.03.
22.04.
21.05.
10.03.
23.04.
22.05.
11.03.
24.04.
23.05.
12.03.
25.04.
24.05.
13.03.
26.04.
25.05.
14.03.
27.04.
26.05.
15.03.
28.04.
27.05.
16.03.
29.04.
28.05.
17.03.
30.04.
29.05.
18.03.
01.05.
30.05.
19.03.
02.05.
31.05.
20.03.
03.05.
01.06.
21.03.
04.05.
02.06.
22.03.
05.05.
03.06.
23.03.
06.05.
04.06.
24.03.
07.05.
05.06.
25.03.
08.05.
06.06.
26.03.
09.05.
07.06.
27.03.
10.05.
08.06.
28.03.
11.05.
09.06.
29.03.
12.05.
10.06.
30.03.
13.05.
11.06.
31.03.
14.05.
12.06.
Aprilie                      
01.04.
15.05.
13.06.
02.04.
16.05.
14.06.
03.04.
17.05.
15.06.