miercuri, 19 noiembrie 2014

Incredibil dar adevarat!

Vineri, 14 nov a.c., la TMB a avut loc un fapt strigator la cer: completul de judecata prezidat de d-na judecator Vasile Cristea Mirela Simona s-a pronuntat in doua dosare, cu aceeasi cauza, (nr. 4983/3/2014 si nr. 9395/3/2014) in felul urmator:
Ora estimata: 08:30
Complet: C17
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge acţiunea ca nefondată. În baza art. 187 C. proc. civ. obligă reclamanţii la plata amenzii judiciare în cuantum de 1000 lei pentru fiecare reclamant. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică azi 14.11.2014.
 

Document: Hotarâre  10734/2014  14.11.2014

Pentru a intelege situatia, va redam mai jos atat  prevederea legala la care d-na judecator face trimitere, cat  si contextul in care s-a petrecut „actul de justitie”. Mai intai prevederea legala, art. 187 din C. pr. civ., care este relativ amplu, in doua puncte, astfel:
        “Încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului. Sancţiuni
    (1) Dacă legea nu prevede altfel, instanţa, potrivit dispoziţiilor prezentului articol, va putea sancţiona următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul, astfel:
    1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:
 • a) introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice;
 • b) formularea, cu rea-credinţă, a unei cereri de recuzare sau de strămutare;
 • c) obţinerea, cu rea-credinţă, a citării prin publicitate a oricărei părţi;
 • d) obţinerea, cu rea-credinţă, de către reclamantul căruia i s-a respins cererea a unor măsuri asigurătorii prin care pârâtul a fost păgubit;
 • e) contestarea, cu rea-credinţă, de către autorul ei a scrierii sau semnăturii unui înscris ori a autenticităţii unei înregistrări audio sau video;
 •  f) refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii;
    2. cu amendă judiciară de la 50 lei la 700 lei:
 • a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mărturie când este prezent în instanţă, în afară de cazul în care acesta este minor;
 • b) neaducerea, la termenul fixat de instanţă, a martorului încuviinţat, de către partea care, din motive imputabile, nu şi-a îndeplinit această obligaţie;
 • c) neprezentarea avocatului, care nu şi-a asigurat substituirea sa de către un alt avocat, a reprezentantului sau a celui care asistă partea ori nerespectarea de către aceştia a îndatoririlor stabilite de lege sau de către instanţă, dacă în acest mod s-a cauzat amânarea judecării procesului;
 • d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în mod nejustificat la termenul fixat ori refuzul de a da lămuririle cerute;
 • e) neluarea de către conducătorul unităţii în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum şi împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condiţiile legii;
 •  f) neprezentarea unui înscris sau a unui bun de către cel care îl deţine, la termenul fixat în acest scop de instanţă;
 • g) refuzul sau omisiunea unei autorităţi ori a altei persoane de a comunica, din motive imputabile ei, la cererea instanţei şi la termenul fixat în acest scop, datele care rezultă din actele şi evidenţele ei;
 • h) cauzarea amânării judecării sau executării silite de către cel însărcinat cu îndeplinirea actelor de procedură;
 • i) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuţiilor ce revin judecătorilor, experţilor desemnaţi de instanţă în condiţiile legii, agenţilor procedurali, precum şi altor salariaţi ai instanţei.
    (2) Amenda nu se va aplica persoanelor la care se referă alin. (1) pct. 2, dacă motive temeinice le-au împiedicat să aducă la îndeplinire obligaţiile ce le revin.”
       Cu tot efortul nostru, pe baza cunostintelor juridice pe care le-am dobandit obtinand licenta de specialitate la acelasi tip de scoala ca doamna judecator, marturisim ca nu am putut in niciun fel face incadrarea exacta a situatiei noastre in prevederile articolului invocat.
        Cat priveste contextul “intamplarii”, va informam ca doamna judecator a avut in alt dosar o atitudine extrem de ostila fata de consilierul nostru juridic, amenintandu-l cu amenda daca continua sa sustina un punct de vedere perfect legal, in favoarea unui coleg, cu privire la o expertiza financiara. In acel dosar doamna judecator a obligat expertul financiar sa refaca raportul de expertiza dupa cum a dorit domnia sa, in baza prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, in conditiile in care petentul s-a pensionat insa in baza Legii nr. 164/2001, text neopozabil colegului nostru. O astfel de expertiza nebazata pe realitate ar fi condus la diminuarea cuantumului pensiei in mod cu totul nejustificat. Neputand sa-si duca la bun sfarsit demersul, intrucat contestatorul a fost consiliat sa renunte la judecata, doamna judecator l-a tinut minte pe dl. col. Staicu, iar cand l-a vazut vineri, din nou, instanta “a luat foc”, crezand ca acesta-i momentul dulcei razbunari!
         In aceasta situatie incredibila, in care actul de justitie se infaptuieste dupa bunul plac al unui judecator ranchiunos, va informam ca Departametul Juridic  va face urmatoarele demersuri:
 • Va formula si depune la instanta cerere de rexaminare, in cf. cu disp. art. 191 din C.Pr.Civ., in termen de 15 zile de la pronuntare (pana pe 28 nov. a.c.);
 • Dupa motivarea scrisa, in termen de 30 de zile, va formula si depune apelul de rigoare la instanta superioara;
 • Va  sesiza CSM, Sectia Judecatori, pentru ca Inspectia Judiciara sa analizeze modul in care doamna judecator a respectat legea;
Va propune CD urmatoarele masuri:
 • Contactarea  ambasadelor statelor UE si SUA, a unor ONG-uri si organisme internationale pentru a le informa despre modul in care se infaptuieste justitia “basista” in acest colt de lume;
 • Depunerea, prin intermediul structurilor de profil din CNSC, unei plangeri la "Comisia de la Venetia";
 • Organizarea unui miting de protest impotriva acestor abuzuri incredibile.
SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) M. Caloian

miercuri, 5 noiembrie 2014

Decizia Decanului Baroului Bucuresti nr. 132 din 30.09.2014

Dupa o lunga asteptare,  am primit raspunsul  din partea Baroului Bucuresti la sesizarea SCMD privind relatia contractuala cu dna av. G. Barla (clic aici). In baza prevederilor art. 132 din Statutul profesiei de avocat, acest lucru trebuia sa se intample mult mai repede si in alte conditii. Pentru a intelege diferenta dintre prevederile normative si modul in care s-au desfasurat lucrurile in realitate, va redam mai jos continutul alin (1) si (2)/art. 132 din statut:

(1)La cererea oricareia dintre parti, contestatiile si reclamatiile privind onorariile se solutioneaza de decanul baroului, prin decizie motivata, dupa ascultarea partilor
(2) Solutionarea contestatiilor si reclamatiilor se face prin aplicarea principiului medierii si prin incercarea de conci
pliere a partilor, in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei sau a reclamatiei (n.n. – 13.06.2014).
Decizia Decanului Baroului Bucuresti este de respingere a sesizarii SCMD (clic aici). Lasand la o parte aspectul termenului in interiorul caruia trebuia solutionata sesizarea, ne intrebam de ce nu am fost convocati pentru “ascultarea partilor”, in vederea sustinerii reclamatiei noastre si pentru contracararea neadevarurilor prezentate de dna avocat.   Oricine citeste sesizarea SCMD realizeaza conciziunea si argumentatia sustinerilor respective, precum si disponibilitatea noastra de a pune la dispozitia Baroului, la cererea sa, informatii suplimentare. Or, acest lucru nu s-a intamplat. In aceste conditii, nu este de mirare ca decizia Decanului Baroului Bucuresti nu este conforma cu realitatea. Pe cale de consecinta, in temeiul prevederilor legale, SCMD va ataca in interiorul termenului de 15 zile, decizia respectiva la Consiliul Baroului Bucuresti.


In vederea redactarii unei contestatii bine argumentata, ii invitam pe toti colegii nostri care pot contribui cu aspecte semnificative concrete, care pot fi dovedite, sa o faca, contactand Departamentul Juridic pana miercuri 12.11.2014.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) M. Caloian

luni, 27 octombrie 2014

Nota Departamentului Juridic nr. 10 (1334)/ 27.10.2014 privind unele precizari in legatura cu dispozitiile Legii nr. 125/2014 si ale Legii nr. 134/2014I. In legatura cu Legea nr. 125/2014.
           La solicitarea mai multor colegi, va precizam faptul ca prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii nu au incidenta in privinta pensionarilor proveniti din sistemul de aparare ordine publica si siguranta nationala, daca ne referim strict la consecintele proceselor de recalculare si revizuire a pensiilor in baza Legii nr. 119/2010, respectiv a OUG nr. 1/2011. In situatii particulare, acolo unde au avut loc erori de calcul cu privire la cuantumul pensiilor facute de functionarii caselor de pensii, se vor aplica prevederile legii mai sus mentionate.

II. In legatura cu Legea nr. 134/2014.
           Legea nr. 134 din 15 octombrie 2014, pentru abrogarea unor prevederi din    Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, a inlaturat cauza suspendarii platii pensiei pentru acei pensionari care au optat pentru un salariu in sistemul bugetar. Pe cale de consecinta, cei in cauza sunt indrituiti sa fie repusi in plata pensiei, in baza unei cereri trimisa Casei de pensii sectoriale. Va redam mai jos prevederea legala in cauza, respectiv art. nr. 115 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice:
“ În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:
    a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
    b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a); ”

            Facem precizarea ca termenul de 30 de zile mentionat la lit. (a) expira pe 17.11.2014, intrucat Legea nr. 134/2014 a intrat in  vigoare pe 19.10.2014. Cei care nu vor respecta termenul precizat, vor fi repusi in plata in conformitate cu dispozitiile cuprinse la lit. (b).


COORDONATORUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN

             
Anexa: Model de cerere adresata Casei de pensii sectorialaDOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul …..…………………………………, domiciliat în Bucuresti, str. ………………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., et. ….., ap. …..,  sector …., posesor al CI seria …… nr. ……………, eliberată de S.P.C.E.P. la data de ……………, CNP .…………………, telefon …………………, cu dosar pensie nr. …………...,  va rog sa veti amabilitatea sa dispuneti – in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 134/2014, pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional si ale art. 115, lit. (a) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice -  repunerea in plata a pensiei mele suspendate in luna ………………… anul ………..
 In acest sens depun urmatoarele documente:
-          Cartea de identitate, seria …… nr. ………….., eliberata de …….….., in copie, o fila;
-          Talon pensie, luna ………………., in copie, o fila.
Va multumesc pentru sprijinul dumneavoastra!

Cu stima,
………………..                                           Data   .………………


                           ……………………………

 
DIRECTORULUI  CASEI DE PENSII SECTORIALE A ……………….


miercuri, 10 septembrie 2014

Baroul Bucuresti ne lasa in asteptare

Reamintim colegilor nostri ca la mijlocul lunii iunie, prin urmare cu aproape trei luni de zile in urma, sub semnatura presedintelui SCMD, am trimis Baroului Bucuresti un memoriu in legatura cu modul defectuos in care dna av. G. Barla  si-a indeplinit obligatiile contractuale in relatia cu SCMD, privind asistenta juridica si reprezentarea in instantele de judecata a intereselor membrilor de sindicat in actiunile deschise pe baza contestatiilor formulate impotriva deciziilor de revizuire a pensiilor.
         Intrucat pana la sfarsitul lunii iulie nu am primit nici un raspuns de la Barou, am revenit cu un email prin care am intrebat care este situatia cu memoriul nostru. La solicitarea noastra am primit, prompt, urmatorul raspuns:

De la:  <sesizari@baroul-bucuresti.ro>
Data: 29 iulie 2014, 13:37
Subiect: In atentia domnului Col. Vasile Mihai
Către: 
sindicatulmilitarilor@gmail.com

Stimate domnule Col. Vasile Mihai,

       Va informam ca dosarul nr. 6426, inregistrat la Baroul Bucuresti, in data de 13.06.2014, privind sesizarea depusa de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, impotriva doamnei avocat Barla Graziela, este in curs de solutionare. De indata ce vom primi un raspuns din partea Consiliului Baroului Bucuresti va vom comunica in scris.
Cu aleasa consideratie,
BAROUL BUCURESTI, Departamentul sesizari
Referent - ………………….

        A trecut si luna august, iar din partea Baroului Bucuresti aceiasi tacere de neinteles. In aceasta situatie, la 01 septembrie a.c.,  am revenit cu un nou mesaj, astfel:
From scmdjuridic@yahoo.com
To sesizari@baroul-bucuresti.ro
Stimate domnule ………………,
       Avand in vedere faptul ca a mai trecut o luna de zile fara sa primim un raspuns la memoriul nostru, ma vad obligat sa revin si sa va intreb care este orizontul de timp in care se va intampla acest lucru. 
      Va rog sa luati in considerare faptul ca sindicatul nostru se afla sub presiunea membrilor sai a caror interese nu au mai fost aparate in instanta de catre dna avocat G. Barla din motive care nu pot fi retinute in sarcina lor.
      Va multumesc pentru timpul dvs!
       Cu stima,
 Departamentul Juridic, Col. (r) Vasile MIHAI

      Va informam ca pana in prezent, nu am primit nicio reactie din partea baroului la ultimul nostru mesaj. Mentionam faptul ca desocotirea cu dna av. G. Barla se va face in conformitate cu decizia ce va fi luata de catre Baroul Bucuresti.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) M. CALOIAN

marți, 9 septembrie 2014

In legatura cu materialele postate pe site-ul Filialei Sector 6 Bucuresti de catre presedintele acestei filiale

 Domnule colonel Tudor,
            Cu privire la actualizarea Statutului SCMD, va comunic urmatoarele:
            Demersul a fost hotarat in Comitetul Director, in prezenta dvs, unde s-au stabilit si organismele responsabile: Biroul Operativ Central si Departamentul Juridic. Cele doua structuri sus-mentionate au elaborat varianta de lucru a documentului, iar acesta a fost difuzat in format electronic pentru consultare si propuneri.
Forma aleasa a documentului este corecta si fezabila, din considerente logice si practice, pe care ne-am asumat-o si am personalizat-o. Este o forma de lucru de prezentare, ca si cea tabelara, pe care inteleg ca dvs. o agreati ca mod de lucru (dar care cu siguranta nu este unica).
Filialele sindicatului au obligatia de a centraliza propunerile membrilor lor si de a le inainta, dupa o analiza proprie, Departamentului Juridic. Propunerile valoroase vor fi integrate proiectului de actualizare a statutului, iar in final acesta va fi supus dezbaterii si aprobarii CNR.
Consider ca v-ati dat consimtamantul scris (si inregistrat) in sedinta Comitetului Director cu privire la acest demers, nu ati avut nici o precizare care sa fie supusa aprobarii CD, legata de forma de prezentare a variantei de lucru, motiv pentru care nu va ramane altceva de facut decat sa optati pentru respectarea cerintelor stabilite prin Nota de Informare nr.1151/29.08.2014. Daca nu, sunteti liber sa nu contribuiti sub nicio forma la acest demers de interes general pentru SCMD, acceptand tacit forma finala.

Cu privire la celelalte aprecieri, inteleg sa va precizez urmatoarele:
1.     In ultimii ani, am fost tinta atacurilor dvs., unele impertinente si suburbane, motiv pentru care am considerat ca nu merita sa ma cobor in zona mlastinoasa a acuzelor fara temei si nedovedite. Apreciez ca “am fost aleasa tinta”, intre altele, si pentru faptul ca nu am fost de acord sa va sustin in demersurile dvs;
2.     Pentru ca am observat in materialul pe care mi l-ati adresat in format electronic ca exista unele erori: ex.:“…..pe care la-ti recompensat….” (corect: pe care l-ati recompensat), inteleg sa va invederez ca, etimologic, “bunul simt este definit ca un ansamblu de cuvinte care caracterizeaza bunavointa umana de a ajuta cand este nevoie” sau citandu-l pe Descartes in Discurs asupra metodei”: “bunul simt este insusirea, puterea de a judeca bine si de a distinge ce-i adevarat de ce este fals”.  In context, afirmatia ca “nu am avut bun simt sa raspund unor solicitari” este vadit nepotrivita, dar si tendentiosa;
3.     Cred ca vi se potriveste zicala: “vede paiul din ochiul altuia, dar nu vede barna din ochiul sau” deoarece sunteti foarte critic atunci cand analizati pe cine nu va convine, dar nu vreti sa vedeti “contributia” pe care ati avut-o in ultima vreme in SCMD, in ansamblu, si in Filiala sector 6, in particular (in ultimii 2 ani de la aproximativ 1400 membri, filiala a ajuns la 290 membri, din care doar 94 sunt cu plata la zi a cotizatiei in 02.09.2014 – trimestrul IV/2014). Daca energia pe care o consumati in calitate de “Gica contra” in SCMD ar fi canalizata in realizarea unei contributii pozitive in planul activitatii SCMD, indiferent de domeniu (chiar si in Consiliul de Coordonare pe Bucuresti), poate nu ati mai fi atat de virulent si/sau nu ati mai genera frictiuni, inclusiv in CD;
4.     Referitor la atitudinea atribuita domnului av.Galca C, va reamintesc ca nu eu m-am sustras intalnirii din data de 20.08.2014 de la sediul SCMD unde ati fost si dvs. invitat (inclusiv personal, telefonic, de av.Galca) si aveati ocazia sa va precizati si argumentati pozitia fata de solicitarile financiare ale d-lui avocat. Ati optat sa nu participati la intalnire, preferand sa continuati sa aveti o atitudine duplicitara in aceasta problema, dar neuitand binenteles sa gasiti vinovat Departamentul Juridic. Contractele de asistenta juridica si reprezentare incheiate intre SCMD si cabinetele de avocatura au fost supuse constant spre consultare oricarui membru de sindicat care a dorit acest lucru. Col. (r) Mihai V. le-a prezentat de zeci de ori oricui le-a solicitat;
5.     Nu va face cinste faptul ca apreciati drept ”inconstienti, pacaliti” - membrii de sindicat care au optat pentru ca SCMD sa-i reprezinte in instanta in cauzele pendinte de Legea nr. 241/2013. Sunt 119 cauze, cu peste 700 de membrii de sindicat, care au plata cotizatiei la zi in anul 2014. Singura “scuza” pe care o aveti pentru acest mod de exprimare este ca dvs. aveti numai 290 membri in Filiala sector 6. Vedeti ca am avut dreptate cand am spus ca vi se potriveste zicala: “vede paiul din ochiul altuia, dar nu vede barna din ochiul sau”…;
6.     De-a lungul timpului, ati avut constant o atitudine de contestare a actiunilor Departamentului Juridic, fara sa veniti cu nimic in schimb. Pentru munca prestata, personalul incadrat trebuie sa fie platit. Noi putem justifica oricand activitatea si banii incasati, intrebarea mea este insa: pot face toti cei care au incasat bani de la SCMD aceeasi dovada?;
7.     Nu inteleg atitudinea dvs. fata de d-nul State (pe care de altfel dvs l-ati adus in Departamentul Juridic). Sa inteleg ca nu-l agreati din momentul in care l-ati sustinut sa lucreze la Departamentul Juridic si ca ati mizat pe faptul ca si noi vom avea aceeasi reactie? Va afirm si in scris, cum de altfel v-am comunicat si personal atunci cand a fost cazul, ca d-nul State si-a inteles locul si rolul in Departamentul Juridic, a avut si are o contributie care ii face cinste.
Fata de cele mentionate mai sus, in numele tuturor colegilor din Departamentul Juridic, afirm ca merita sa va intelegeti locul si rolul pe care il aveti in SCMD si sa actionati constructiv si cu bun simt (conform pct.2 din prezenta) in interesul organizatiei pe care o servim cu totii.
SCMD se afla intr-o etapa foarte importanta pentru viitorul sau, fiind esential ca noi toti sa pregatim in cele mai bune conditii sedinta CNR, unde se vor alege noile organe de conducere, la care sigur ravniti si dvs. Eu una va doresc succes, doar sa meritati!
 Col.(r) M.Caloian


On Monday, September 1, 2014 9:25 PM, Marian Tudor <tudormarian37@yahoo.com> wrote:Stimata doamna colonel,

Cu toate interventiile mele , SCRISE , pentru a primi un raspuns la desele solicitari ale membrilor de sindicat pe linie juridica, PANA IN PREZENT NU A-TI AVUT BUNAVOINTA ( ca sa nu spun BUNUL SIMT) sa raspundeti acestor solicitari. 

Va aduc la cunostiinta faptul ca, PE TOATE DECIZIILE PRESEDINTELUI SCMD - TREBUIA SA VA EXPRIMATI VIZA JURIDICA.

 NICIO DECIZIE A CD , EMANATA DUPA 18 AUGUST 2013 , NU ARE VIZA DEPARTAMENTULUI JURIDIC.

Fata de SIMULACRUL DE PROIECT DE MODIFICARE A STATUTULUI SCMD , dv. solicitati prezentarea propunerilor din partea membrilor de sindicat intro forma ce VA STIMULEAZA APETENTA PENTRU A VA ATRIBUI DREPTURI PE CARE NU LE MERITATI, IN CONDITIILE IN CARE -----DV. PREZENTATI O VARIANTA TIP GLUMA.

AM RUGAMINTEA SA SOLICITATI CONSILIERILOR JURIDICI PLATITI DE SCMD  PRECUM SI MEMBRILOR DEPARTAMENTULUI JURIDIC , RECOMPENSATI DE DV. DIN BANII SCMD SAU AI CONTRIBUTIEI UNOR , INCONSTIENTI, PACALITI CA VOR AVEA CASTIG DE CAUZA INTRO ACTIUNE PIERDUTA DIN START, SA REALIZEZE PROIECTUL DE MODIFICARE A  STATUTULUI -----IN FORMA TABELARA-- NU IN SIMULACRUL PREZENTAT.

Pana atunci, va rog sa aveti decenta de a recunoaste incompetenta actiunilor juridice ale sindicatului MANIFESTATA IN ULTIMA PERIOADA DE IMPERTINENTA AVOCATULUI GALCA CE SOLICITA SUME, CONSIDERABILE , PENTRU ACTIVITATI NEDESFASURATE DAR, PE CARE DV. LE CONSIDERATI DESFASURATE.

In acest sens va solicit sa afisati pe pagina departamentului ---CELE TREI CONTRACTE --- semnate de presedintele Dogaru cu Casa de avocatura Galca&Vasiliu.

Am rugamintea sa raspundeti ----IN SCRIS  ----- ASUPRA CELOR SOLICITATE. 

SPER, cu toate ca pana acum nu s-a realizat, sa AVETI BUNAVOINTA CA, IMPREUNA CU domnii din departament , SA GASITI O VARIANTA DE RASPUNS. ( poate va da indicatii, state, pe care la-ti recompensat in decembrie cu o suma ce frizeaza bunul simt).

 Astept, cu speranta, o varianta de raspuns.

Cu respect,

Col. (r) Marian TUDOR


NOTA DEPARTAMENTULUI JURIDIC AL SCMD:
 1.  Va prezentam materialul postat pe pagina Filialei Sector 6 - clic aici.
 2. Deaorece apreciem ca acest gen de dialog este fara rost, ba chiar afecteaza imaginea de ansamblu a SCMD, va anuntam si-l anuntam pe aceasta cale si pe dl. Col Tudor  ca nu vom mai da curs mesajelor domniei sale.