miercuri, 20 iunie 2012

Instructiuni privind organizarea si functionarea Departamentului Juridic al SCMD                    

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Departamentul Juridic  


INSTRUCŢIUNI
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
DEPARTAMENTULUI JURIDIC        


Art. 1 – (1) Departamentul Juridic este structura consultativ-executivă de specialitate a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate pentru punerea în aplicare a deciziilor și măsurilor stabilite de către structurile de conducere, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor proprii, la nivel central și teritorial.
(2) Departamentul este condus de un șef, numit prin decizie a Comitetului Director.
Art. 2 – (1) Departamentul Juridic este organizat pe compartimente, cu următoarea structură:
a)      Compartimentul Iniţiere, Urmărire Acţiuni în Justiţie şi Relaţia cu Casele de Avocatură;
b)      Compartimentul Analiză, Sesizări/Reclamaţii, Consultanţă Juridică și Legătura cu reprezentanții filialelor.
c)      Fiecare compartiment este condus de către un consilier juridic.
(2) Componența numerică și nominală a Departamentului se stabilește anual de către  Comitetul Director. În componența departamentului intră: șeful acestuia, șefii de compartimente și un număr variabil de membrii de sindicat care pot acorda consiliere juridică pe probleme specifice sindicatului.
Art. 3 – (1) Atribuţiile Departamentului sunt cele prevăzute la art. 52 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, la care se adaugă:
(1.1.) pentru Compartimentul ,,Iniţiere, Urmărire Acţiuni în Justiţie şi Relaţia cu Casele de Avocatură”:
a)      elaborează strategia privind activitatea în domeniul juridic și urmărește adaptarea acesteia în funcție de conținutul actelor normative sau acțiunilor guvernamentale;
b)      analizează ofertele avocaților și propune soluția cea mai favorabilă de semnare a contractelor de asistență juridică și reprezentare în instanțele din țară sau internaționale;
c)      urmărește acțiunile SCMD în justiție și informează operativ conducerea sindicatului privind soluțiile date de instanțe. Formulează și recomandă soluții de urmat;
d)     întocmește actele procedurale necesare și efectuează evaluarea riscurilor în litigiile pe care le gestionează;
e)      propune rezilierea contractelor de asistență juridică și reprezentare pentru motive temeinice imputabile avocaților;
f)       avizează, din punct de vedere juridic, contractele de asistență juridică și reprezentare, respectiv proiectele contractelor încheiate de SCMD cu terți   (achiziții de produse, închiriere, comodat, custodie, furnizare de servicii), precum și contractele de antrepriză sau alte operațiuni și activități prin care sunt afectate fondurile și patrimoniul SCMD pentru stabilirea legalității acestora din punct de vedere al formei și  conținutului, inclusiv anexele și actele adiționale la contracte;
g)       asigură informarea și acordarea de consultanță juridică (prin telefon, e-mail  sau prin deplasări în teritoriu), tuturor președinților de filiale, BO, precum și    membrilor de sindicat care solicită informații sau sprijin;
h)      colaborează cu celelalte departamente pentru îndeplinirea deciziilor sau măsurilor adoptate ori ale prevederilor rezultate din Statutul sau ROF a SCMD;
i)        asigură prezența reprezentanților sindicatului la dezbaterile actelor normative în Parlament sau în comisiile de specialitate ale acestuia, în vederea prezentării unor amendamente, în acord cu scopul și obiectivele Sindicatului;
j)        rezolvă corespondența primită pe adresa Departamentului Juridic sau repartizată de președintele SCMD, corespunzător atribuțiilor;
k)      prezintă periodic informări privind modul de îndeplinire a atribuțiilor.
(1.2.) pentru Compartimentul ,,Analiză, Sesizări, Reclamaţii, Consultanţă Juridică și legătura cu reprezentanții din filiale”:
l)        analizează petițiile (cererile, sesizările sau reclamațiile) adresate conducerii Sindicatului sau președintelui, aflate în competența departamentului;
m)    formulează soluții conform obiectului cauzei și le prezintă spre analiză și aprobare șefului Departamentului;
n)      urmărește acțiunile SCMD din justiție și informează operativ conducerea sindicatului privind soluțiile date de instanțe. Formulează soluții de urmat;
o)      întocmeste actele procedurale necesare și efectuează evaluarea riscurilor în litigiile pe care le gestionează;
p)        asigură informarea și acordarea de consultanță juridică (prin telefon, e-mail        sau prin deplasări în teritoriu), tuturor președinților de filiale, birourilor operative  precum și  membrilor de sindicat care solicită informații și sprijin;
q)      colaborează cu celelalte departamente pentru îndeplinirea deciziilor sau măsurilor adoptate ori ale prevederilor Statutului  sau ROF a SCMD.
r)       rezolvă corespondența primită pe adresa Departamentului Juridic sau repartizată de președintele SCMD, corespunzător atribuțiilor;
s)       prezintă periodic informări privind modul de îndeplinire a atribuțiilor.

 Art. 4 – (1) Departamentul Juridic îşi desfăşoară activitatea, de regulă, în şedinţe săptămânale sau ori de câte ori este nevoie. Consilierii juridici, șefi ai compartimentelor componente ale departamentului, își desfășoară activitatea zilnic, timp de 8 ore.
(2) Şedinţele și ordinea de zi sunt hotărâte de către şeful Departamentului.
(3) Modificarea sau completarea ordinii de zi prevăzută la alin (2), a datei şi orei de desfăşurare a şedinţei, se dispun numai de către şeful Departamentului.
(4) Întocmirea documentelor-proiect corespunzător Ordinii de zi, revine persoanei desemnate în şedinţa Departamentului Juridic sau nominalizată de șeful departamentului, aceasta fiind de regulă unul dintre șefii de compartiment. În pregătirea documentelor se poate apela la specialişti din diverse domenii de activitate, aceştia îndeplinind calitatea de membrii consultanţi.
(5) Redactarea, transmiterea, multiplicarea documentelor-proiect, convocarea şedinţelor, urmărirea îndeplinirii măsurilor adoptate, precum şi alte activităţi specifice de secretariat, sunt îndeplinite de o persoană din cadrul Departamentului, stabilită de către șeful acestuia.
(6) Ordinea de zi a ședinței Departamentului şi măsurile adoptate sunt consemnate întrun proces verbal/registru unic al departamentului.
Art. 5 – La şedinţele Departamentului pot participa:
(1) președintele SCMD, la inițiativa sa sau invitat de către șeful departamentului;
(2) oricare dintre vicepreședinți, la inițiativa sa sau invitat de către șeful departamentului;
(3) membri consultanţi, în funcţie de tematica ședinței, care - prin soluţiile propuse - pot contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor SCMD.
Art .6 – (1) Departamentul adoptă măsuri sau recomandari prin consens.
(2) Măsurile și recomandările sunt aduse la cunoştinţă spre îndeplinire, celor vizaţi, sau spre informare membrilor sindicatului prin afişare pe site-ul Sindicatului sau prin redactarea și trimiterea prin poșta electronică a notelor de informare către BO ale filialelor.
Art.7 – (1) Șefii Compartimentelor adoptă măsuri.
(2) Măsurile sunt duse la îndeplinire de membrii compartimentelor, cu sprijinul celorlalte compartimente ale Sindicatului, conducerile filialelor sau membrilor consultanţi.
Art. 8 – (1) Anual, până la data de 31 ianuarie, Departamentul Juridic actualizează fişele posturilor.
(2) Fişele posturilor sunt avizate de şeful Departamentului Juridic şi aprobate de preşedintele Sindicatului.
Art. 9 – Structurile de conducere şi compartimentele Sindicatului, constituite conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, sunt obligate a sprijini îndeplinirea, în funcţie de competenţe, a măsurilor adoptate de departament/compartiment.

      
                      
                       SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
                              Departamentul Juridic
Adresa: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr.4, Sector 1, cod postal 013705,
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com Site: http://sindicatulcmd.blogspot.com          Telefon: 0736601143, 0736601110, 0736600989, Fax :  0318177371


                                                                                                      


DE ACORD, ROG APROBAȚI                                                             APROB
ȘEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC                             PREȘEDINTELE SCMD
Col (r)                                                                                            Col (r)
           Monica CALOIAN                                                          dr. Mircea DOGARU
  

FIȘA POSTULUI 

Denumirea postului:             Consilier juridic

Compartiment: Compartimentul Analiză, Sesizări/Reclamaţii, Consultanţă Juridică și legătura cu reprezentanții din filiale.

Departament: Departamentul Juridic al SCMD

Șef ierarhic: Șeful  Departamentului  Juridic

Obiectivul postului:   Acordarea de consiliere juridică BO ale filialelor și membrilor SCMD în pregătirea și ținerea evidenței dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată. Soluționarea cererilor, sesizărilor și reclamațiilor adresate conducerii SCMD. Consilierul juridic desfașoară o activitate de mijloace și nu de rezultat.

Cerințe necesare îndeplinirii sarcinilor:
·         Studii superioare juridice cu diplomă de licență;
·         Calitatea de membru SCMD
·         Cunoașterea lucrului cu PC – programele Word, Excell, Power Point și Internet Explorer, nivel avansat;
·         Foarte bune abilități de comunicare, scris și oral, precum și în relația cu membrii de sindicat
·         Bună capacitate de analiză și sinteză, empatie și dorința de a ajuta interlocutorul. 

Sarcinile postului:
 • Acordă consultanță juridică membrilor SCMD, la punctul central de lucru al SCMD, conform unui program stabilit de către șeful Departamentului Juridic;
 • Ține evidența computerizată a dosarelor introduse în instanțe, a termenelor de judecată, și menține legătura cu filialele și membrii de sindicat în legătură cu datele de prezentare la procese precum și documentele care lipsesc sau care sunt cerute la dosare  de către completele de judecată.
 • Urmărește acțiunile SCMD din justiție și informează operativ conducerea sindicatului privind soluțiile date de instanțe. După caz, redactează acțiuni în căile de atac;
 • Întocmește actele procedurale necesare și efectuează evaluarea riscurilor în litigiile pe care le gestioneaza;
 • Redactează ordinea de zi ale ședintelor săptamânale și o supune aprobării șefului Departamentului Juridic. Redactează procesele verbale ale ședințelor;
 • Redactează notele de informare către BO ale filialelor, cu măsurile și recomandările stabilite în ședințele departamentului, ori de căte ori este nevoie;
 • Ajută la încărcarea/descărcarea tribunei mobile, aparaturii audio-video și altor materiale specifice organizării manifestărilor publice ale SCMD.                 
Înlocuiește la nevoie (CO, boală, misiuni etc.) pe: Șeful Departamentului Juridic sau/și  pe consilierul juridic șef al Compartimentului Iniţiere, Urmărire Acţiuni în Justiţie şi Relaţia cu Casele de Avocatură. 
Este înlocuit la nevoie (CO, boală, misiuni etc.) de către: Consilierul juridic șef al Compartimentului Iniţiere, Urmărire Acţiuni în Justiţie şi Relaţia cu Casele de Avocatură sau de către un alt membru al Departamentului Juridic.

Resurse la dispoziție: birou, telefon mobil, PC, Internet.

Program de lucru: 8 ore/zi lucrătoare

Salariu lunar net: 2000 lei

Perioada de probă: 4 luni, după care se încheie contract pe o perioadă  determinată. 
    
 Am luat la cunoștință, 
.................................................................                                .....................................
    (numele, prenumele, semnatura)                                                    (data)

  


                       SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
                     Departamentul Juridic
Adresa: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr.4, Sector 1, cod postal 013705,
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com Site: http://sindicatulcmd.blogspot.com          Telefon: 0736601143, 0736601110, 0736600989, Fax :  0318177371


                                                                                                      


DE ACORD, ROG APROBAȚI                                                             APROB
ȘEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC                             PREȘEDINTELE SCMD
Col (r)                                                                                            Col (r)
           Monica CALOIAN                                                          dr. Mircea DOGARU

  
FIȘA POSTULUI 

Denumirea postului:             Consilier juridic

Compartiment:  Iniţiere, Urmărire Acţiuni în Justiţie şi Relaţia cu Casele de Avocatură

Departament: Departamentul Juridic al SCMD

Șef ierarhic: Șeful  Departamentului  Juridic

Obiectivul postului: Acordarea de consiliere juridică BO ale filialelor și  membrilor SCMD în pregătirea și ținerea evidenței dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecată. Consilierul juridic desfășoară o activitate de mijloace și nu de rezultat.

Cerințe necesare îndeplinirii sarcinilor:
·         Studii superioare juridice cu licență;
·         Calitatea de membru SCMD;
·         Cunoașterea lucrului cu PC–programele Word, Excell, Power Point și Internet Explorer, nivel avansat;
·         Foarte bune abilități de comunicare, în scris și oral, precum și în lucrul cu publicul;
·         Bună capacitate de analiză și sinteză, empatie și dorința de a ajuta interlocutorul.

Sarcinile postului:
 • Acordă consultanță juridică membrilor SCMD, la punctul central de lucru al SCMD, conform unui program stabilit de catre șeful Departamentului Juridic;
 • Ia în primire, pe baza de proces verbal, de la Filialele SCMD din București și jud Ilfov, dosarele membrilor de sindicat, care se depun la instanță prin intermediul caselor de avocatură;
 • Ia în primire de la casierul SCMD sumele de bani reprezentand onorariul achitat de către membrii SCMD și le preda, odata cu dosarele, reprezentanților caselor de avocatură;
 • Ține evidența computerizată a dosarelor din instanțe, a termenelor de judecată, și asigură legătura cu filialele din teritoriu și membrii de sindicat cu privire la datele de prezentare la procese, documentele care lipsesc sau care sunt cerute la dosare  de către completele de judecată etc;
 • Ajută la încărcarea/descărcarea tribunei mobile, aparaturii audio-video și altor materiale specifice organizării manifestărilor publice ale SCMD. 
Înlocuiește la nevoie (CO, boală, misiuni etc.) pe: Consilierul juridic șef al Compartimentului Analiză, Sesizări/Reclamaţii, Consultanţă Juridică și legătura cu reprezentanții din filiale. 
Este înlocuit la nevoie (CO, boală, misiuni etc.) de către: Consilierul juridic șef al Compartimentului Analiză, Sesizări/Reclamaţii, Consultanţă Juridică și legătura cu reprezentanții din filiale.

Resurse la dispoziție: PC, birou, telefon mobil, Internet.

Program de lucru: 8 ore/zi lucrătoare

Salariu lunar net: 1500 lei

Perioada de probă: 4 luni, după care se încheie contract pe o perioadă  determinată.   

         Am luat la cunoștință,  
.................................................................                                .....................................
    (numele, prenumele, semnatura)                                                    (data)SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Departamentul Juridic


    APROB
ȘEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Colonel (r)
                        Monica CALOIAN

  
ATRIBUȚIILE FUNCȚIONALE
ale consilierului juridic șef al Compartimentul Iniţiere, Urmărire Acţiuni în Justiţie şi Relaţia cu Casele de Avocatură; 

Șeful Compartimentului Iniţiere, Urmărire Acţiuni în Justiţie şi Relaţia cu Casele de Avocatură se subordoneaza șefului Departamentului Juridic și are următoarele atribuții funcționale:

a)      apară drepturile și interesele legitime ale SCMD, asigură consultanță de specialitate și reprezentarea juridică a SCMD și membrilor de sindicat;
b)      elaborează strategia privind activitatea în domeniul juridic și urmărește adaptarea acesteia în funcție de conținutul actelor normative sau acțiunilor guvernamentale;
c)      analizează ofertele avocaților și propune soluția cea mai favorabilă de semnare a contractelor de asistență juridică și reprezentare în instanțele din țară sau internaționale;
d)     urmărește acțiunile SCMD din justiție și informează operativ conducerea sindicatului privind soluțiile date de instanțe. Formulează soluții de urmat;
e)      întocmește actele procedurale necesare și efectuează evaluarea riscurilor în litigiile pe care le gestioneaza;
f)       propune rezilierea contractelor de asistență juridică și reprezentare pentru motive temeinice imputabile avocaților;
g)      avizează, din punct de vedere juridic, contractele de asistență juridică și reprezentare, respectiv proiectele contractelor încheiate de SCMD cu terți   (achiziții de produse, închiriere, comodat, custodie, furnizare de servicii), precum și contractele de antrepriză sau alte operațiuni și activități prin care sunt afectate fondurile și patrimoniul SCMD, pentru stabilirea legalității acestora din punct de vedere al formei și  conținutului, inclusiv anexele și actele adiționale la contracte;
h)      asigură informarea și acordarea de consultanță juridică (prin telefon, e-mail  sau prin deplasări în teritoriu), a tuturor președinților de filiale, BO precum și membrilor de sindicat care solicită informații și sprijin;
i)        colaborează cu celelalte departamente pentru îndeplinirea deciziilor sau măsurilor adoptate ori ale prevederilor rezultate din Statutul sau ROF a SCMD;
j)        asigură prezența reprezentanților sindicatului la dezbaterile actelor normative în Parlament sau în comisiile de specialitate ale acestuia, în vederea prezentării unor amendamente, în acord cu scopul și obiectivele Sindicatului;
k)      rezolvă corespondența primită pe adresa Departamentului Juridic sau repartizată de președintele SCMD, corespunzător atribuțiilor;
l)        prezintă periodic informări privind modul de îndeplinire a atribuțiilor.
m)    restituie actele ce i-au fost incredintate instituției, autorității sau entității interesate de la care le-a primit;
n)      păstrează confidențialitatea acțiunilor și activităților pe care le organizează și le desfășoară sau la care participă în calitatea sa; el nu poate fi obligat în nicio împrejurare să divulge secretul profesional;
o)      avizează sau semnează acte și documente cu caracter juridic;
p)      ține evidența avizelor scrise, datate si numerotate;
q)      nu se pronunță asupra aspectelor economice, financiare, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat sau semnat;
r)       respectă solemnitatea ședințelor de judecată la care participă și nu foloseste expresii jignitoare față de completul de judecată;
s)       participă la negocieri ale diferitelor proiecte de contracte în care SCMD este parte;
t)       participă la întâlniri cu diferite instituții și autorități publice sau private, pentru apărarea intereselor SCMD;
u)      prezintă periodic, la solicitarea șefului departamentului, informări privind modul de îndeplinire a atribuțiilor funcționale;
v)      răspunde pentru încălcarea obligațiilor profesionale, conform legii.  

Baza legală: Legea nr. 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic (modificată și completată prin Legea nr. 246/2006), Statutul SCMD, ROF, Statutul consilierilor juridici din Romania


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Departamentul Juridic


    APROB
ȘEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Colonel (r)
                        Monica CALOIAN

  
ATRIBUȚIILE FUNCȚIONALE

ale consilierului juridic șef al Compartimentul Analiză, Sesizări/Reclamaţii, Consultanţă Juridică și Legătura cu reprezentanții din filiale. 

  Șeful  Compartimentului Analiză, Sesizări/Reclamaţii, Consultanţă Juridică și Legătura cu reprezentanții din filiale se subordoneaza șefului Departamentului Juridic și are următoarele atribuții funcționale:

a)      apară drepturile și interesele legitime ale SCMD, asigură consultanța de specialitate și reprezentarea juridică a SCMD și membrilor de sindicat;
b)      analizează petițiile (cererile, sesizările sau reclamațiile) repartizate, adresate președintelui/conducerii Sindicatului sau Departamentului Juridic;
c)      formulează soluții conform obiectului cauzei și le prezintă spre analiză și aprobare șefului Departamentului Juridic;
d)     asigură informarea și acordarea de consultanță juridică (prin telefon, e-mail  sau prin deplasări în teritoriu) tuturor președinților de filiale, precum și  membrilor de sindicat care solicită informații;
e)      acordă consultanță juridică membrilor SCMD, la punctul central de lucru al SCMD, conform unui program stabilit de către șeful Departamentului Juridic;
f)       participă la negocieri ale diferitelor proiecte de contracte în care SCMD este parte;
g)      avizează sau semnează acte și documente cu caracter juridic;
h)      ține evidența avizelor scrise, datate și numerotate;
i)        ține evidența computerizată a dosarelor introduse în instanțe, a termenelor de judecată și anunță membrii de sindicat în legatură cu datele de prezentare la procese precum si documentele care lipsesc sau care sunt cerute la dosare  de către completele de judecată.
j)        redactează ordinea de zi a ședințelor departamentului și o supune aprobării șefului Departamentului Juridic. Redactează procesele verbale ale ședințelor;
k)      redactează notele de informare către BO ale filialelor, cu măsurile și recomandările stabilite în ședințele departamentului, ori de câte ori este nevoie;
l)        participă la întâlniri cu diferite instituții și autorități publice sau private, pentru apărarea intereselor SCMD;
m)    rezolvă corespondența primită pe adresa Departamentului Juridic sau repartizată de președintele SCMD, corespunzător atribuțiilor;
n)      restituie actele ce i-au fost încredințate instituției, autorității sau entității interesate de la care le-a primit;
o)      păstrează confidențialitatea acțiunilor și activităților pe care le organizează și le desfășoară sau la care participă în calitatea sa; el nu poate fi obligat în nicio împrejurare să divulge secretul profesional;
p)      respectă solemnitatea ședințelor de judecată la care participă și nu folosește expresii jignitoare față de completul de judecată;
q)      nu se pronunță asupra aspectelor economice, financiare, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat sau semnat;
r)       colaborează cu celelalte departamente ale sindicatului pentru îndeplinirea deciziilor sau măsurilor adoptate ori ale prevederilor Statutului  sau ROF a SCMD;
s)       prezintă periodic, la solicitarea șefului departamentului, informări privind modul de îndeplinire a atribuțiilor funcționale;
t)       răspunde pentru încălcarea obligațiilor profesionale, conform legii. 

Baza legală: Legea nr. 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic ( modificată și completată prin Legea nr. 246/2006), Statutul SCMD, ROF, Statutul consilierilor juridici din Romania
  
COMPONENȚA DEPARTAMENTULUI JURIDIC


1.Col (r) SRI  Monica CALOIAN - Șeful Departamentului Juridic

2. Col (r) MApN Vasile MIHAI - Consilier juridic, Șeful Compartimentului Analiză, Sesizări/Reclamaţii, Consultanţă Juridică și Legătura cu reprezentanții din filiale

3. Col (r) SRI Nicolae STAICU -  Consilier juridic, Șeful Compartimentului Iniţiere, Urmărire Acţiuni în Justiţie şi Relaţia cu Casele de Avocatură

4. Gl Bg (r) MAI Cristian LUNCAȘU – Membru

5.Col (r) MAI Horațiu MĂNDĂȘESCU  - Membru

6. Col (r) MApN Teodor CONDUROVICI – Membru

7. Col (r) MAI Liviu SIPICĂ – Membru

8. Col (r) MApN Ioan STATE – Membru

 NOTĂ: Activitatea Departamentului Juridic este coordonată, din partea Comitetului Director, de către Gl Fl Aer (r) Iosif BĂLAN