vineri, 13 iulie 2012

ANUNT IMPORTANT
pentru membrii SCMD care au dosare pe regularizare


Ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 112/2012 cu privire la modificarea si completarea OUG nr. 1/2011, actiunile  de contestare a deciziilor de regularizare - emise de Casa sectoriala de pensii a SRI - deschise in instantele de judecata au ramas fara obiect. Intrucat in imensa majoritate a cazurilor instantele de judecata desi  au admis cererile contestatorilor, au suspendat judecarea cauzelor, acest fapt a condus la situatia imposibilitatii recuperarii imediate a cautiunii. In vederea recuperarii sumelor respective se impune repunerea cauzelor pe rolul instantelor de fond. In acest sens, contestatorii (mai putin cei care se afla in recurs) trebuie sa completeze si sa depuna la instante o CERERE DE REPUNERE PE ROL a cauzei, dupa modelul de mai jos:TRIBUNALUL ………………………………….           
SECTIA A ......... CIVILA
Dosar civil nr. ________/___/2012


DOMNULE PRESEDINTE,

         Subsemnatul(a) _________________________, domiciliat(a) în ____________, str. _______________nr.___, bl. ___, scara ___, et.____, ap.____, identificat(a) prin CI seria ___ nr._____________, eliberată de ______________ la data de _____________, CNP _______________________,  în calitate de contestator in cauza ce face obiectul dosarului nr._____/____/2012 aflat pe rolul Tribunalului ..................– Sectia a ........-a Civila, in contradictoriu cu intimata pârâta Casa Sectorială de Pensii a Serviciului Român de Informaţii, cu sediul în str. Piaţa Amzei nr.4, sector 1, Bucureşti, reprezentată de Oficiul Juridic – U.M.0198 Bucureşti, cu sediul în str.General  David Praporgescu nr. 24-26, sector  2, Bucureşti, va rog sa dispuneti

REPUNEREA PE ROL

a cauzei sus-mentionate , suspendata potrivit incheierii de sedinta la data de ____________________, in temeiul art.244 alin.1 pct.1 c.pr.civ., fixarea unui termen de judecata si sa dispuneti citarea partilor.
               Motivul cererii de repunere pe rol a cauzei este legat de disparitia cauzei care a condus la suspendarea judecatii, respectiv adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a Legii nr.112 din 04.07.2012 pentru modificarea si completarea art.7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul  pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.461 din 03.07.2012, publicata in Monitorul Oficial nr.457 din 06.07.2012, care a intrat in vigoare la 09.07.2012.
               Precizez ca in actiunea formulata, am contestat  executarea  Deciziei de regularizare nr. ______ din ________________, emisa de Casa Sectorială de Pensii a Serviciului Român de Informaţii,  invocand legatura de cauzalitate cu Decizia de revizuire nr.________ din _______________ emisa de aceeasi institutie si aplicarea art.244 alin. pct.1, C.pr.civ.
Intrucat prin Legea nr.112/2012, dupa alineatul 2 s-a introdus un nou alineat (3), cu urmatorul cuprins: „in situatia in care prin regularizarea pensiei prevazute la alin.1 rezulta sume de recuperat pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011, acestea nu se recupereaza , indiferent daca au fost sau nu emise decizii in acest sens”, actiunea pe care am formulat-o a ramas fara obiect, intrucat nu se mai recupereaza de catre Casa Sectorială de Pensii a Serviciului Român de Informaţii sumele pentru perioada ______________________ cuprinse in anexa la decizia de regularizare aminitita mai sus.
 In aceste conditii, suspendarea acestei actiuni civile in conformitate cu art.244 alin.1 pct.1 c.pr.civ, nu se mai sustine, drept urmare va rog:
- sa admiteti repunerea pe rol a dosarului civil nr. ________/3/2012,
- sa constatati ca in aceasta cauza sunt aplicabile dispozitiile  Legii nr.112 din 04.07.2012 pentru modificarea si completarea art.7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul  pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala,
- sa constatati ca Decizia de regularizare nr. ________ din ________________ emisa de Casa Sectorială de Pensii a Serviciului Român de Informaţii  nu-si mai produce efecte, iar actiunea privind contestatia la executare a acestei decizii  a ramas fara obiect,
- sa dispuneti restituirea cautiunii in suma de ______, achitata la CEC BANK ____________, la data de __________________, asa cum rezulta din consemnarea existenta la dosarul cauzei.
               In drept: art.245 C.pr.civ.
               Depun prezenta cerere in 2 exemplare, unul pentru instanta si unul pentru parata, in vederea comunicarii.
  
Data .....................                                           Semnatura .................................


 DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ……………………….. – SECTIA A ………. A CIVILA