vineri, 25 martie 2011

GHIDUL CU PROCEDURILE PENTRU ANULAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR

GHID CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR

Stimate coleg!
Ca membru al sindicatului noastru îţi aducem la cunoştinţă faptul că în curând vei primi decizia de REVIZUIRE a pensiei emisă în temeiul O.U.G. nr.1/2011
Dorim să te informăm cu ce ai de făcut pentru a-ţi păstra drepturile câştigate. Fiind informat, poţi decide calea de urmat: te opreşti la decizia REVIZUITĂ, pe care o vei primi sau mergi mai departe.
Prezentăm mai jos, în detaliu, ceea ce ai de făcut, în raport cu opţiunea ta.
Deoarece, procedura de contestare se aseamănă foarte mult cu procedura desfășurată pe Pasul 1b), noul Ghid va fi simplificat.

PARTEA I
DEMERSURI ALE MEMBRULUI SCMD

Capitolul I
CE TREBUIE SĂ CUNOȘTI

(1 ) La primirea DECIZII DE REVIZUIRE, reține plicul în care ai primit decizia. PE ACESTA ESTE TRECUTA DATA COMUNICARII DECIZIEI de REVIZUIRE, DATĂ DE LA CARE CURGE TERMENUL DE 30 de zile de CONTESTARE LA COMISIA DE CONTESTAȚII PENSII DIN CADRUL .................... (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.).
(2) Dacă accepţi DECIZIA DE REVIZUIRE, în termen de 30 de zile ea rămâne definitivă.
(3) Dacă nu o accepţi, treci la contestarea ei. Modelul contestaţiei se află postat pe site-ul SCMD/DEPARTAMENTUL JURIDIC.
(4) Contestaţia se trimite prin poştă, cu confirmare de primire, la comisia de contestaţii pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor sau Serviciului Român de Informaţii, care trebuie soluționată în termen de 45 de zile. Termenul de 45 de zile curge de la data când reprezentantul comisiei a semnat pe confirmarea de primire.

(5) Comisia de contestații pensii trebuie să emită o Hotărâre, din care să reiasă modul de soluționare a contestației.
(6) În situația în care hotărârea comisiei de contestaţii pensii este nefavorabilă, actul emis trebuie atacat în instanță, în termen de 30 de zile, pentru a cere anularea acestei hotărâri.

Capitolul al  II- lea
CE DOCUMENTE DEPUI LA FILIALĂ

(1) Pentru rezolvarea litigiului în instanță (prima instanţă tribunalul, a doua curtea de apel), trebuie să depui la filiala la care ești înscris, următoarele documente, în plic format A4, în 4 exemplare fiecare document:

1.1. copie după contestaţia trimisă;
1.2. copie după confirmarea de primire a contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de contestaţii;
1.3. copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.4. copie după decizia de revizuire a pensiei recalculate, cu anexele corespunzătoare;
1.5. copie după ultima decizie de recalculare a pensiei (*nu depun cei care nu au primit decizii de recalculare);
1.6. copie după ultimul talon al pensiei recalculate (*inclusiv cei care nu au primit decizii de recalculare);
1.7. copie după decizia veche de pensie;
1.8. copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al
pensiei;
1.9. copie după plicul în care ai primit Decizia de revizuire, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare;
1.10 împuternicire, conform modelului aflat la filială (numai în situația în care nu există deja la filială).
1.11. Chitanta doveditoare a achitarii onorariului negociat cu casa de avocatura care reprezinta filiala in instanta (pentru filialele reprezentate in instanta de Casa de avocatura Gilca si Asociatii, onorariul este 150 lei si se va achita fie la sediul central al SCMD fie direct la Casa de avocatura).

Împuternicirea este obligatorie. Dosarul este preluat de avocat, numai dacă există imputernicirea inclusă în plic.
ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copie conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Plicul cu aceste documente se depune la filială în termen de 3 zile, de la primirea confirmării de primire sau data de înregistrare de la registratura ministerului (serviciului).
Dacă primești răspuns la contestație, depui la filială, 3 copii, după acest răspuns.
Dacă nu ai primit răspuns în termenul legal de 45 de zile, te prezinţi la filială pentru a comunica această situație.
Membrul de sindicat poartă cea mai mare răspundere pentru rezolvarea favorabilă a situaţiei sale.

TERMENE DE URMĂRIT:
- depunere contestaţie - în maxim 30 de zile de la primirea deciziei de revizuire;
- răspuns contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
- depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la primirea hotararii comisiei de contestaţii pensii sau epuizarea termenului de 45 de zile.

Capitolul al – III lea
ACTIVITĂȚILE FILIALELOR SCMD

Activitățile filialelor privind anularea deciziilor de revizuire și a hotărârilor comisiei de contestații, sunt similare cu activitățile desfășurate pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor și a hotărârilor comisiei de contestații pe Pasul 1b), (evidența și anunțarea membrilor, rezolvarea litigiului în instanță, datele de pe plicuri, registrele de evidență a plicurilor, tabelel nominale, în 3 ex., pe case de pensii cu semnăturile membrilor de sindicat, etc.).
La nivelulul mun. București și jud. Ilfov predarea plicurilor cu documente se face în fiecare zi de luni, la ora 14.00, la sediul central al SCMD.
Scadenţarul cu termene de urmărit pentru prevenirea ieşirii din termenele legale (a + 45 + 30), se întocmește de fiecare filială. Filiala poartă întreaga răspundere pentru exactitatea datelor din scadențare.

DEPARTAMENTUL JURIDIC 25.03.2011

Contestație SRI

Comisia de Contestaţii pensii din cadrul Serviciului Roman de Informații

DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ................................., cu dosar pensie nr. ..........................
depun prezenta
CONTESTAŢIE
împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ......./.................. emisă de Serviciul Roman de Informații – Casa se Pensii Sectorială, prin care solicit:
• Anularea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală
pentru următoarele
MOTIVE
A. Nulitatea absolută a deciziei de revizuire
1. Decizia de revizuire a subsemnatului a fost emisă de către Serviciul Roman de Informații după data de 23 decembrie 2010.
2. În conformitate cu dispozițiile art. 193 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:
Art. 193
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi art. 194 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea I (s.ns).
3. Legea nr. 263/2010 a fost publicată în Monitorul oficial al României, partea I, la data de 20 decembrie 2010, iar de la data de 23 decembrie 2010 au intrat în vigoare dispoziţiile art. 132 şi art. 135, care sunt relevante în speţă.
4. În conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010:
Art. 132.
(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Casele sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurii organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1). (s.ns)
5. Aşadar, la data de 23 decembrie 2010 s-a înfiinţat de drept, ope legis, cu personalitate juridică, Casa sectorială de pensii, care a preluat la acea dată toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice din cadrul Serviciului Roman de Informatii.
6. Altfel spus, începând cu data de 23 decembrie 2010 Serviciul Roman de Informații a fost golit de orice competenţă cu privire la recalcularea pensiilor.
7. Pe cale de consecință Serviciul Roman de Informații nu mai avea nicio competenţă să emită decizii de revizuire a pensiilor, deoarece atribuţiile sale fuseseră transferate Casei Sectoriale de Pensii.
8. Persoana juridică ce avea competenţa să emită decizia de revizuire a pensiei este Casa sectorială de Pensii şi nu Serviciul Roman de Informații.
9. În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 263/2010:
Art. 105
In sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate si a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat. (s.ns)

10. În conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 263/2010:
Art. 106
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

11. Aşadar, Casele sectoriale de pensii sunt cele care au competenţa emiterii deciziilor de pensionare precum şi a deciziilor de revizuire aşa cum rezultă cu claritate din dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ:
Art. 107
(1) In situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
[...]
(3) Pensia poate fi recalculata prin adăugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

12. De asemenea, principalele atribuţii ale Casei sectoriale de pensii sunt stabilite prin art. 139 din Legea nr. 263/2010 care enumeră principalele atribuţii:
Art. 139
In aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale îndeplinesc, in principal, următoarele atribuții:
[...]


13. În concluzie, deciziile emise de Serviciul Roman de Informații sunt nule de drept deoarece sunt emise de o persoană juridică fără competenţă.
14. Am demonstrat că în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 263/2010, la data de 23 decembrie 2010 au fost înfiinţate, în temeiul legi Casele sectoriale de pensii care au preluat toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice existente la Serviciul Roman de Informații, golind de orice competenţă Serviciul Roman de Informații în a mai emite decizii de revizuire.

B. Nerespectarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 1/2011
17. În conformitate cu dispoziţiile art. 1 din O.U. G. nr. 1/2011:
Art. 1
(1) Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeasi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai tarziu pana la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.
18. În conformitate cu dispoziţiile art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:
Art. 107
(1) In situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

19. Aşadar, pentru a fi în legalitate era absolut necesar să se emită decizii de recalculare a pensiilor conform Legii nr. 119/2010, iar acestea trebuiau revizuite ca urmare a includerii, total sau parţial, a salariului mediu pe economie în baza de calcul a cuantumului pensiei recalculate.
20. De altfel, art. 1 din O.U.G. nr. 1/2011 este foarte clar: se revizuiesc pensiile pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie.
21. Decizia de revizuire emisă este lovită de nulitate absolută din considerentul că ar trebui revizuită o decizie de recalculare, așa cum precizează art.1 alin (1) din OUG nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: ,,Pensiile prevăzute la art.1 lit.a) și b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art.5 alin (4) din aceeași lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari". Față de aceste prevederi menționez că nu am primit nicio decizie de recalculare a pensiei mele în temeiul Legii nr.119/2010, fapt pentru care revizuirea prevăzută de art.1 alin (1) din OUG nr.1/2011 nu are obiect și fundament din moment ce lipseste decizia de recalculare a pensiei.
22. Or în acest moment, se revizuiesc pensiile stabilite conform Legii nr. 164/2001, ceea ce nu respectă dispoziţiile legale în vigoare.
23. Abuzul de nelegalitate al emiterii deciziei de revizuire, rezultă și din faptul că efectele sale se nasc de la data de 01.01.2011, în condițiile în care nu a fost emisă nicio decizie de recalculare a pensiei mele, încălcându-se principiul neretroactivității legii, conform prevederilor constituționale.
C. Cu privire la cuantumul pensiei
24. Din buletinul de calcul ataşat deciziei de revizuire contest următoarele:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
25. Din analiza datelor inscrise in actele anexate la decizia de pensie, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, în conformitate cu art.5 din O.G. nr. 33/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 223/2002 care reglementează eliberarea certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara avand in vedere ca in activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de munca pentru a-si putea verifica acum realitatea datelor inscrise in decizia de pensiei si in actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflata la pensie, deci la o anumita varsta, poate sa-si aminteasca cu exactitate ce suma de bani a primit in fiecare luna cu ani in urma.
26. OUG 1/2011 aduce in discutie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele in care in activitate pensionarul militar a desfasurat activitati in locurile de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei in vigoare la acea data. Din analiza deciziei nu rezulta care sunt grupele de munca avute in vedere si implicit punctajul lunar corespunzator.
27. Din calculul evidentiat in decizia de revizuire, nu rezulta care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate state de plata – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. In conditiile in care nu mi se poate atribui nici o culpa legata de acest aspect, va rog sa-mi comunicati care sunt aceste perioade, precum si demersurile facute de cei abilitati pentru a identifica statele de plata lipsa, avand in vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptata aceasta ordonanta a fost obligarea emitentului de a obtine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite

28. Contest exactitatea datelor din buletinul de calcul, deoarece nu am posibilitatea de a le verifica, în comparație cu persoanele civile, unde veniturile sunt consemnate în cărțile de muncă sau alte înscrisuri legale.

Faţă de toate cele de mai sus solicit anularea deciziei de revizuire pe care am contestat-o la comisia de contestaţii pensii.

Anexez copia deciziei de revizuire a pensiei.
Data Semnătura
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII DIN CADRUL SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII

Contestație M.A.I.

Comisia de contestaţii pensii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ........................... CNP ................................., cu dosar pensie nr. ...........................
depun prezenta
CONTESTAŢIE
împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ......./.................. emisă de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Casa de Pensii Sectorială, prin care solicit:
• Anularea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală
pentru următoarele
MOTIVE
A. Nulitatea absolută a deciziei de revizuire
1. Decizia de revizuire a subsemnatului a fost emisă de către Ministerul Administraţiei şi Internelor după data de 23 decembrie 2010.
2. În conformitate cu dispozițiile art. 193 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:
Art. 193
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi art. 194 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea I (s.ns).
3. Legea nr. 263/2010 a fost publicată în Monitorul oficial al României, partea I, la data de 20 decembrie 2010, iar de la data de 23 decembrie 2010 au intrat în vigoare dispoziţiile art. 132 şi art. 135, care sunt relevante în speţă.
4. În conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010:
Art. 132.
(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naționale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Casele sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurii organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1). (s.ns)

5. Aşadar, la data de 23 decembrie 2010 s-a înfiinţat de drept, ope legis, cu personalitate juridică, Casa sectorială de pensii, care a preluat la acea dată toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
6. Altfel spus, începând cu data de 23 decembrie 2010 Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost golit de orice competenţă cu privire la recalcularea pensiilor.
7. Pe cale de consecință Ministerul Administraţiei şi Internelor nu mai avea nicio competenţă să emită decizii de revizuire a pensiilor, deoarece atribuţiile sale fuseseră transferate Casei de Pensii Sectoriale.
8. Persoana juridică ce avea competenţa să emită decizia de revizuire a pensiei este Casa de Pensii sectorială şi nu Ministerul Administraţiei şi Internelor.
9. În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 263/2010:
Art. 105
In sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate si a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat. (s.ns)

10. În conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 263/2010:
Art. 106
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

11. Aşadar, Casele de pensii sectoriale sunt cele care au competenţa emiterii deciziilor de pensionare, precum şi a deciziilor de revizuire aşa cum rezultă cu claritate din dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ:
Art. 107
(1) In situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
[...]
(3) Pensia poate fi recalculata prin adăugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

12. De asemenea, principalele atribuţii ale Casei de pensii sectoriale sunt stabilite prin art. 139 din Legea nr. 263/2010 care enumeră principalele atribuţii:
Art. 139
In aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale îndeplinesc, in principal, următoarele atribuții:
[...]


13. În concluzie, deciziile emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt nule de drept deoarece sunt emise de o persoană juridică fără competenţă.
14. Am demonstrat că în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 263/2010, la data de 23 decembrie 2010 au fost înfiinţate, în temeiul legi Casele de pensii sectoriale care au preluat toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice existente la Ministerul Administraţiei şi Internelor, golind de orice competenţă Ministerul în a mai emite decizii de revizuire.

B. Cu privire la cuantumul pensiei
16. Din buletinul de calcul ataşat deciziei de revizuire contest următoarele............................................................................................................................................................................................
17. Din analiza datelor inscrise in actele anexate la decizia de pensie, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, , în conformitate cu art. 5 din O.G. nr. 33/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 223/2002, care reglementează eliberarea certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara avand in vedere ca in activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de munca pentru a-si putea verifica acum realitatea datelor inscrise in decizia de pensiei si in actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflata la pensie, deci la o anumita varsta, poate sa-si aminteasca cu exactitate ce suma de bani a primit in fiecare luna cu ani in urma.
18. OUG 1/2011 aduce in discutie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele in care in activitate pensionarul militar a desfasurat activitati in locurile de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei in vigoare la acea data. Din analiza deciziei nu rezulta care sunt grupele de munca avute in vedere si implicit punctajul lunar corespunzator.
19. Din calculul evidentiat in decizia de revizuire, nu rezulta care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate state de plata – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. In conditiile in care nu mi se poate atribui nici o culpa legata de acest aspect, va rog sa-mi comunicati care sunt aceste perioade, precum si demersurile facute de cei abilitati pentru a identifica statele de plata lipsa, avand in vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptata aceasta ordonanta a fost obligarea emitentului de a obtine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite

20. Contest exactitatea datelor din buletinul de calcul, deoarece nu am posibilitatea de a le verifica, în comparație cu persoanele civile unde veniturile sunt consemnate în cărțile de muncă sau alte înscrisuri legale.
21. Abuzul de nelegalitate al emiterii deciziei de revizuire, rezultă și din faptul că efectele sale se nasc de la data de 01.01.2011, încălcându-se principiul neretroactivității legii, conform prevederilor constituționale.

Faţă de toate cele de mai sus solicit anularea deciziei de revizuire pe care am contestat-o la comisia de contestaţii pensii.

Anexez: copia deciziei de revizuire a pensiei.
Data Semnătura
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN CADRUL MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Model contestație M.Ap.N.

Comisia de contestaţii pensii din cadrul Ministerului Apararii Nationale

DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere ( în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ................................., cu dosar pensie nr. .......................... depun prezenta
CONTESTAŢIE
împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. ......./.................. emisă de Ministerul Apărării Naţionale – Casa se Pensii Sectorială, prin care solicit:
• Anularea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală
pentru următoarele
MOTIVE
A. Nulitatea absolută a deciziei de revizuire
1. Decizia de revizuire a subsemnatului a fost emisă de către Ministerul Apărării Naţionale după data de 23 decembrie 2010.
2. În conformitate cu dispozițiile art. 193 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii:
Art. 193
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011 cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi art. 194 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României partea I (s.ns).
3. Legea nr. 263/2010 a fost publicată în Monitorul oficial al României, partea I, la data de 20 decembrie 2010, iar de la data de 23 decembrie 2010 au intrat în vigoare dispoziţiile art. 132 şi art. 135, care sunt relevante în speţă.
4. În conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010:
Art. 132.
(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Casele sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurii organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin. (1). (s.ns)
5. Aşadar, la data de 23 decembrie 2010 s-a înfiinţat de drept, ope legis, cu personalitate juridică, Casa sectorială de pensii, care a preluat la acea dată toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice din cadrul Ministerului Apararii Nationale.
6. Altfel spus, începând cu data de 23 decembrie 2010 Ministerul Apararii Nationale a fost golit de orice competenţă cu privire la recalcularea pensiilor.
7. Pe cale de consecință Ministerul Apararii National nu mai avea nici o competenţă să emită decizii de revizuire a pensiilor, deoarece atribuţiile sale fuseseră transferate Casei de Pensii Sectoriale.
8. Persoana juridică ce avea competenţa să emită decizia de revizuire a pensiei este Casa sectorială de Pensii şi nu Ministerul Apărării Naţionale.
9. În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 263/2010:
Art. 105
In sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate si a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat. (s.ns)

10. În conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 263/2010:
Art. 106
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

11. Aşadar, Casele sectoriale de pensii sunt cele care au competenţa emiterii deciziilor de pensionare precum şi a deciziilor de revizuire aşa cum rezultă cu claritate din dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ:
Art. 107
(1) In situația in care, ulterior stabilirii si/sau plății drepturilor de pensie, se constata diferențe intre sumele stabilite si/sau plătite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
[...]
(3) Pensia poate fi recalculata prin adăugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

12. De asemenea, principalele atribuţii ale Casei sectoriale de pensii sunt stabilite prin art. 139 din Legea nr. 263/2010 care enumeră principalele atribuţii:
Art. 139
In aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale îndeplinesc, in principal, următoarele atribuții:
[...]


13. În concluzie, deciziile emise de Ministerul Apărării Naţionale sunt nule de drept deoarece sunt emise de o persoană juridică fără competenţă.
14. Am demonstrat că în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 263/2010, la data de 23 decembrie 2010 au fost înfiinţate, în temeiul legi Casele sectoriale de pensii care au preluat toate atribuţiile fostelor structuri organizatorice existente la Ministerul Apărării Naţionale, golind de orice competenţă Ministerul în a mai emite decizii de revizuire.

B. Cu privire la cuantumul pensiei
16. Din buletinul de calcul ataşat deciziei de revizuire contest următoarele :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17. Din analiza datelor inscrise in actele anexate la decizia de pensie, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, în conformitate cu art.5 din O.G. nr. 33/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 223/2002 care reglementează eliberarea certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara avand in vedere ca in activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de munca pentru a-si putea verifica acum realitatea datelor inscrise in decizia de pensiei si in actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflata la pensie, deci la o anumita varsta, poate sa-si aminteasca cu exactitate ce suma de bani a primit in fiecare luna cu ani in urma.
18. OUG 1/2011 aduce in discutie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele in care in activitate pensionarul militar a desfasurat activitati in locurile de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei in vigoare la acea data. Din analiza deciziei nu rezulta care sunt grupele de munca avute in vedere si implicit punctajul lunar corespunzator.
19. Din calculul evidentiat in decizia de revizuire, nu rezulta care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate state de plata – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. In conditiile in care nu mi se poate atribui nici o culpa legata de acest aspect, va rog sa-mi comunicati care sunt aceste perioade, precum si demersurile facute de cei abilitati pentru a identifica statele de plata lipsa, avand in vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptata aceasta ordonanta a fost obligarea emitentului de a obtine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite
20. Abuzul de nelegalitate al emiterii deciziei de revizuire, rezultă și din faptul că efectele sale se nasc de la data de 01.01.2011, încălcându-se principiul neretroactivității legii, conform prevederilor constituționale.
21. Contest exactitatea datelor din buletinul de calcul, deoarece nu am posibilitatea de a le verifica, în comparație cu persoanele civile, unde veniturile sunt consemnate în cărțile de muncă sau alte înscrisuri legale

Faţă de toate cele de mai sus solicit anularea deciziei de revizuire pe care am contestat-o la comisia de contestaţii pensii.

Anexez copia deciziei de revizuire a pensiei.

Data Semnătura
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

luni, 21 martie 2011

COMUNICATUL nr. 8 din 21.03.2011

1 – Datorită unor disfuncţionalităţi în organizarea activităţilor la nivelul filialelor SCMD Târgovişte, Focşani şi Miercurea Ciuc, consilierii juridici din cadrul Departamentului Juridic au preluat, temporar, rezolvarea problemelor de asistenţă juridică în constituirea dosarelor pe procesele de la Pasul 1 b) şi depunerea acestora la instanţă, fapt pentru care procesarea datelor transmise de d-tră pentru procesele de la Pasul 1 a) şi parţial de la Pasul 1 b), precum şi întocmirea raportului cu principalele concluzii desprinse din proceselor deja desfăşurate, nu s-au mai putut efectua, activităţile amânându-se pentru o dată ulterioară.
S-a considerat că acordarea asistenţei juridice pentru cele trei filiale (16.03. – 23.03.a.c.) este de prioritate maximă.
După încheierea activităţii de asistenţă juridică, activitatea de coordonare şi îndrumare a consilierilor Departamentului Juridic va reveni la normal.

2 – Deoarece casele de pensii sectoriale (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.) au emis decizii de revizuire a pensiilor recalculate, strategia imediată a Departamentului Juridic în acest domeniu, include:
2.1. – elaborarea noului ,,Ghid cu demersurile membrului şi activităţile filialelor SCMD pentru anularea deciziilor de revizuire a pensiilor recalculate”;
2.2. – redactarea modelului de contestaţie a deciziei de revizuire a pensiei recalculate;
2.3. – rediscutarea contractelor de asistenţă juridică şi reprezentare cu avocaţii locali şi încheierea de acte adiţionale la contractele existente, după caz;
2.4. – asigurarea asistenţei juridice şi de reprezentare la filialele: Târgovişte, Focşani şi Miercurea Ciuc;
2.5. – redactarea modelului cererii de chemare în judecată a celor trei case de pensii sectoriale pentru anularea deciziilor de revizuire a pensiilor recalculate.

3 - Pe data de 25.03.2011, Departamentul Juridic va afişa pe blogul SCMD/DEPARTAMENTUL JURIDIC, documentele de la pct. 2.1. şi 2.2. din strategia prezentată.

joi, 10 martie 2011

COMUNICATUL nr.7 din 10.03.2011

ÎN ATENȚIA PREȘEDINȚILOR FILIALELOR SCMD
Potrivit prevederilor art. nr.132, coroborat cu art. nr. 135 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, casele de pensii sectoriale (M.A.I., M.Ap.N., S.R.I.), devin structuri cu personalitate juridică distinctă, care urmează a funcționa în subordinea ministerelor.
Art. 135 din legea menționată precizează că, ,,atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data publicării Legii nr. 236/2010 în Monitorul Oficial al României, Partea I”.
Legea a fost publicată în M.O. nr.852/ 20.12.2010.
Deoarece în termenul menționat Guvernul nu a emis o hotărâre de organizare și funcționare a caselor de pensii sectoriale, vă rugăm să informați avocații de cauză cu acest aspect, pentru a invedera instanțelor de judecată un motiv de nulitate absolută și anume acela că procesul de elaborare a deciziilor de recalculare a pensiilor s-a realizat prin organisme în afara cadrului legal, fără calitate și atribuții în acest sens.

DEPARTAMENTUL JURIDIC - 10.03.2011

miercuri, 9 martie 2011

COMUNICATUL nr.6 din 09.03.2011

Pentru cei care nu au primit decizii de recalculare a pensiei, pot formula:
1 - plângere penală, după modelul alăturat;
2 - cerere către casa de pensii sectorială în care se solicită care este temeiul legal în baza căruia s-a diminuat pensia aferentă lunii ianuarie 2011 și de ce s-a procedat la reducerea pensiei, fără existența unui act administrativ în acest sens. Se anexează copii de pe: taloanele de pensii din luna decembrie 2010 și luna ianuarie 2011; extrasul de cont de la unitatea bancară.

DOMNULE PRIM PROCUROR


Subsemnatul ……………. domiciliat în ………… pensionar S.R.I., vă aduc la cunoştinţă următoarele:
- m-am pensionat la data de …………… de la unitatea …………… conform Deciziei nr. ........... din ..................... eliberată de ................;
- până în luna decembrie 2010 inclusiv, am primit o pensie lunară în cuantum de ........ (brut/net);
- din luna ianuarie 2011 mi s-a redus ilegal pensia de la .......... la ………… (brut/net), fără nici un document (act) care să justifice această măsură;
- deşi prin Decizia nr. 38/07.01.2011 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a dispus a nu se recalcula pensiile militare conform H.G. nr. 735/2010, unitatea în cauză a procedat la reducerea pensiei mele în mod abuziv, fiindu-mi astfel încălcate drepturile legale şi interesele legitime.

Faţă de cele mai sus arătate, solicit identificarea şi cercetarea penală a funcţionarilor publici vinovaţi de diminuarea ilegală a pensiei mele legal cuvenită, pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 din Codul penal, constând în aceea că, încălcând cu bună ştiinţă atribuţiile de serviciu şi dispoziţiile legale în materie, mi-a fost redusă pensia şi mi s-a adus un prejudiciu material şi moral injust în valoare de ............... (cât apreciază fiecare).
Pentru pagubele pricinuite, urmează a-mi formula pretenţiile ulterior (până la primul termen al instanţei).
În dovedirea faptelor pe care le reclam, înţeleg să mă folosesc de următoarele înscrisuri pe care le anexez în xerocopie:
- Talon de pensie din decembrie 2010;
- Talon de pensie din ianuarie 2011;
- Copie plic de primire a talonului din 2011;
- (alte acte – la aprecierea fiecăruia)……………..

Semnătura

Data


Domnului prim procuror al

PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

COMUNICATUL nr.5 din 09.03.2011


COMUNICATUL nr. 5 din 09.03.2011
ATENȚIONARE
- CĂTRE TOATE FILIALELE DIN COORDONAREA AV. GÂLCĂ COSTEL, inclusiv cele din coordonarea d-lui gl. Abraham (Târgoviște, Focșani, Miercurea Ciuc) –

Pentru acțiunile de anulare a deciziilor de pensie cu îndeplinirea procedurii prealabile - Pasul 1b) din Ghidul de proceduri, modificat,(contestarea deciziilor la comisia de contestații) se predau, obligatoriu, la avocat următoarele documente :
- plicul cu documentele cunoscute, la care se adaugă împuternicirea membrului de sindicat, conform modelului distribuit;
- tabele nominale, în câte 3 exemplare, pe case de pensii, cu urmatoarele rubrici: numar curent, nume si prenume, adresa de domiciliu, CNP si semnatura membrului de sindicat;
Filialele din mun. București și Județul Ilfov, predau aceste documente în fiecare zi de luni, la ora 14.00, la sediul SCMD.
Celelalte filiale stabilesc data predării, conform înțelegerii cu avocații desemnați.
Confirmarea necesității documentelor mai sus precizate rezultă din CITAȚIA anexată, care certifică justețea măsurilor adoptate prin Ghidul cu procedurile la nivelul SCMD, secțiune a 3-a, Partea 1 și Partea a 2-a.

Recitiți cu atenție Ghidul.

Departamentul Juridic 09.03.2011


vineri, 4 martie 2011

Departamentul Juridic va informeaza ca S.C.M.D. a trimis urmatoarea ATENTIONARE domnilor ministri Gabriel Oprea, Traian Igas, Catalin Predoiu si directorului S.R.I., George Maior

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate respinge OUG nr.1/2011 ca anticonstituțională și antieuropeană, urmând a acționa în justiție față de această nouă încălcare a hotărârilor Curții de Apel Cluj și Înaltei Curți de Casație și Justiție privind ,,recalculările”  ilegale, operate în perioada 28.09. – 07.01.2011, vizând pensiile militare aflate în plată.
Dacă veți da curs însă, din exces de zel, până la pronunțarea prin vot a Parlamentului asupra OUG. Nr.1/2011, vă somăm să luați în considerare următoarele:
1.    Noile decizii neconstituționale de pensionare emise in ,,revizuire” pe baza OUG nr. 1/2011 sa fie insotite de catre actele doveditoare (adeverinte) care atesta atat perioada de vechime in serviciu/munca, perioada de cotizare, precum si veniturile brute/nete care au stat la baza ,,recalcularii sau revizuirii” cuantumului pensiei, cu mentionarea documentelor din care rezulta datele din adeverinte. (cf. art.5 din OG nr. 33/2002 modificata si aprobata prin Legea nr. 223/2002, care reglementeaza eliberarea certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale).
2.    In conformitate cu art. 4 alin.(2) din acelasi act normativ, cerem imperativ ca adeverintele  sau certificatele doveditoare sa fie semnate în clar, cu grad și funcție, de catre conducatorul autoritatii publice, sa fie inregistrate si datate, cu aplicarea stampilei unitatii. Documentele, semnate de catre functionarii abilitati, sa cuprinda obligatoriu numele si prenumele acestora in mod lizibil, cu aplicarea semnaturii olografe.
3.    La determinarea veniturilor brute/nete, sa fie luate în calcul si premiile/primele ocazionale/periodice, alte venituri, precum si premiul anual (al 13-lea salariu).
4.    Modalitatea de calcul  a cuantumului pensiilor sa fie făcută publică și explicitată intr-o formă usor de inteles de catre beneficiari, cu mentionarea etapelor si a formulelor de calcul utilizate.
5.    Să fie prezentate demersurile făcute pentru identificarea tuturor veniturilor brute/nete și explicat de ce a trebuit să se opteze pentru utilizarea cuantumului soldei de grad si al soldei de functie minime, corespunzatoare gradului militar detinut, conform anexei nr.1 din OUG nr. 1/2011. Cu alte cuvinte, de ce nu este posibilă reconstituirea corectă a activității rezerviștilor și de ce trebuie să suporte aceștia incapacitatea de arhivare a ministerului?
Toate aceste propuneri sunt formulate in baza observatiilor primite din partea membrilor de sindicat.
Va supunem atentiei enormitatea, prezentă în art. 1 alin.(4) din OUG nr.1/2011, care precizeaza: “pentru perioadele la care nu pot fi identificate veniturile realizate lunar, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza cuantumul soldei de grad si al soldei de functie minime, corespunzatoare gradului militar detinut, conform anexei nr.1, dar nu mai putin de salariul mediu brut/net pe economie, ….”
         Din moment ce, conform art.1, alin (2) din Ordonanta, “obligatia identificarii si transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de catre beneficiar, in vederea efectuarii revizuirii, revine institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in cadrul carora beneficiarul si-a desfasurat activitatea”, si  pentru ca statul este depozitarul tuturor arhivelor, este de neacceptat ca pentru perioadele in care autoritatile nu pot face dovada veniturilor, NOI, beneficiarii, in afara oricarei culpe, sa fim sanctionati cu luarea in calcul a soldelor minime de grad si functie, asa cum se prevede in ordonanta.
Conform principiului de drept in dubio pro reo, pentru imposibilitatea autoritatii publice de a dovedi veniturile integrale din perioada de activitate, ar trebui sa beneficiem de situatia cea mai favorabila posibil, respectiv de luarea in calcul a soldelor de grad si functie la nivelul maxim.
Militam si pe aceasta cale pentru  respingerea OUG nr. 1/2011, act normativ imposibil de aplicat. Considerăm că se înscrie în lungul șir de aberații juridice promovate de Guvern, prin asumarea răspunderii.
Nu acceptăm confiscarea gradelor noastre și transformarea în ,,beneficiari”, deoarece nu suntem vinovați, nici de trădare de țară, nici de genocid.


            PRESEDINTE,
             Col. (r) dr. Mircea DOGARU